New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 2/2011), je Občinski svet občine Radenci na 2. redni seji dne, 18. 12. 2014 sprejel

 

SKLEP

 O ODKUPU NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

I.

Občinski svet Občine Radenci sprejme sklep o nakupu naslednjih nepremičnin:

 

Zap.

št.

Vrsta nepremičnine

Velikost zemljišča v m2

Delež lastništva

Odkup zemljišča v m2

Predvidena sredstva (v EUR)

1.

zemljišče s parc.št. 323 k.o.Šratovci (199)

363

1/1

363

 

2.

zemljišče s parc.št. 266/13 k.o.Šratovci (199)

444

622/888

311

 

3.

zemljišče s parc.št. 367/7 k.o.Šratovci (199)

1328

28/1328

28

 

4.

zemljišče s parc.št. 642/58 k.o.Šratovci (199)

798

1218/1596

609

 

5.

zemljišče s parc.št. 642/63 k.o.Šratovci (199)

1492

1057/1492

1.057

 

6.

zemljišče s parc.št.354/4 k.o.Šratovci (199)

20

160/7213

0,4436

 

7.

zemljišče s parc.št. 642/54 k.o.Šratovci (199)

369

81/369

81

 

8.

zemljišče s parc.št. 316/1 k.o.Šratovci (199)

378

1/2

189

 

9.

zemljišče s parc.št. 367/56 k.o.Šratovci (199)

3780

3557/7337

1.832,55

 

10.

zemljišče s parc.št. 657 k.o.Šratovci (199)

595

170/595

170

 

 

SKUPAJ

 

 

4.640,99

5.000 EUR

II.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 7113-86/2014

Datum: 19. 12. 2014

 

 

Občina Radenci

 

Janez Rihtarič, župan