New Page 3

Na podlagi drugega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010), 3. člena Zakona o zavodih /ZZ/ (Uradni list RS, št. 12/1991, 8/1996, 36/2000-ZPZDC, 127/2006-ZJZP), 9. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti /ZZDej/ (Uradni list RS, št. 3/2005, 15/2008-ZPacP, 23/2008, 58/2008-ZZdrS-E, 77/2008-ZDZdr, 40/2012-ZUJF), 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 17/2007), 16. člena Statuta občine Gornji Grad (uradno prečiščeno besedilo) (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 3/2011), 17. člena Statuta občine Ljubno (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 80/2011), 16. člena Statuta Občine Nazarje (uradni prečiščeno besedilo) (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 2/2011), 17. člena Statuta Občine Luče (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 60/2011), 16. člena Statuta Občine Solčava (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 2/1999, 10/2004, 7/2006) in 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/2007, 54/2010) so: Občinski svet Občine Mozirje na svoji 1. izredni seji dne 24.10.2013; Občinski svet Občine Gornji Grad na svoji 26. redni seji dne 26.9.2013; Občinski svet Občine Ljubno na svoji 20. redni seji dne 24.10.2013; Občinski svet Občine Nazarje na svoji 26. redni seji dne 14.11.2013; Občinski svet Občine Solčava na svoji 15. redni seji dne 9.10.2013, Občinski svet Občine Luče na svoji 17. redni seji dne 29.10.2013 in Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na svoji 26. redni seji dne 26.09.2013 sprejeli

ODLOK

O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM NAZARJE

 

1  Splošne določbe

1.    člen

(uporaba izrazov)

V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

2.    člen

 (vsebina odloka)

(1) S tem odlokom Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje; Občina Gornji Grad, Attemsov trg 3, 3342 Gornji Grad; Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji; Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje; Občina Luče, Luče 106, 3334 Luče; Občina Solčava, Solčava 16, 3335 Solčava; Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: ustanoviteljice) ustanovijo javni zavod Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje (v nadaljevanju: zavod) za izvajanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti. Zavod Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje je pravni naslednik zavoda Zgornjesavinjski zdravstveni dom Mozirje s sedežem v Mozirju, matična številka: 15206642000.

(2) S tem odlokom se ureja:

·      ime in sedež ustanoviteljic;

·      ime in sedež zavoda;

·      dejavnosti zavoda;

·      organizacija zavoda;

·      določbe o organih zavoda;

·      sredstva za delo zavoda;

·      način razpolaganja s presežki prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda;

·      pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu;

·      določbe o odgovornosti ustanoviteljic za obveznosti zavoda,

·      medsebojne pravice in obveznosti med zavodom in ustanoviteljicami,

·      druge določbe v skladu z zakonom.

3.    člen

 (ustanovitveni deleži)

Ustanoviteljice imajo na zavodu naslednje ustanovitvene deleže:

 

 

 

ustanovitveni delež (v %)

1.

Občina Mozirje

24,117 %

2.

Občina Ljubno

16,894 %

3.

Občina Gornji Grad

16,404 %

4.

Občina Nazarje

15,520 %

5.

Občina Rečica ob Savinji

13,256 %

6.

Občina Luče

10,236 %

7.

Občina Solčava

3,573 %

 

4.    člen

 (ime, sedež in pravni status zavoda)

(1) Ime zavoda je:                   Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje

(2) Skrajšano ime zavoda je:    Zgornjesavinjski ZD Nazarje    

(3) Sedež zavoda je:                Nazarje, Zadrečka cesta 14

(4) Sestavni del imena zavoda je lahko tudi znak ali grafična oblika imena, ki se določi s statutom zavoda.

(5) Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki so določene z zakonom in tem odlokom in odgovarja za obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.

5.    člen

(žig zavoda)

Zavod ima žig okrogle oblike premera 25 mm s krožnim napisom "Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje" z znakom zavoda v sredini. Znak zavoda je "AESCULAP" (palica s kačo - medicinski znak). Uporabo žiga, število žigov in način hranjenja določi direktor s sklepom.

2   Dejavnost zavoda

6.    člen

 (dejavnost zavoda)

(1) Temeljna dejavnost zavoda je osnovna zdravstvena dejavnost, ki se izvaja kot javna služba, in ki obsega:

·      preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev,

·      nujno medicinsko pomoč,

·      splošno medicino,

·      zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine,

·      patronažno varstvo, laboratorijsko in drugo diagnostiko,

·      družinsko medicino,

·      preventivno in kurativno zobozdravstvo,

·      medicino dela,

·      fizioterapijo,

·      reševalno službo.

(2) Dejavnost zavoda je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/2007, 17/2008) razvrščena v:

·      86.210      Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost

·      86.230      Zobozdravstvena dejavnost

·      86.909      Druge zdravstvene dejavnosti

(3) Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanoviteljic.

(4) Zavod lahko v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug zavod s soglasjem ustanoviteljic.

 

3  Organizacija zavoda

7.    člen

(organizacijske enote zavoda)

(1) Zavod izvaja osnovo zdravstveno dejavnost kot javno službo v zdravstvenem domu in zdravstvenih postajah.

(2) Zavod organizira zdravstvene postaje kot svoje organizacijske enote za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti na določenem območju.

(3) Področje dejavnosti in notranjo organizacijo, notranje organizacijske enote in njihova pooblastila v pravnem prometu določa statut zavoda.

(4) Notranja organizacijska enota ima svojega vodjo, ki ga imenuje direktor zavoda v skladu s statutom.

4  Organi zavoda

8.    člen

(organi zavoda)

Organi zavoda so:

1. Svet zavoda,

2. Direktor zavoda,

3. Strokovni vodja zavoda,

4. Strokovni svet zavoda.

4.1  Svet zavoda

9.    člen

(svet zavoda)

(1) Svet zavoda je organ upravljanja zavoda.

(2) Svet zavoda ima 13 članov in je sestavljen iz predstavnikov:

·      ustanoviteljic:                   7 članov;

·      delavcev zavoda:              5 članov;

·      uporabnikov:                    1 član.

(3) Predstavnike ustanoviteljice imenuje ustanoviteljica v skladu s svojim statutom.

(4) Predstavnike delavcev izvolijo delavci neposredno s tajnim glasovanjem na način, ki ga v skladu z zakonom določa statut zavoda.

(5) Predstavnike uporabnikov imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije.

(6) Mandat članov sveta traja štiri (4) leta in so po preteku te dobe lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani.

(7) Svet zavoda sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Svet zavoda lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov sveta zavoda. Organizacijo in način dela sveta zavoda ter način uresničevanja pravic in dolžnosti članov sveta zavoda določi svet zavoda s poslovnikom.

(8) Predsednik sveta zavoda in njegov namestnik se izvolita izmed članov sveta zavoda. Pristojnosti in naloge predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika se določijo s poslovnikom sveta zavoda.

(9) Svet zavoda ima pristojnosti, določene z zakonom, tem odlokom in statutom zavoda, in sicer:

·      sprejema statut zavoda v soglasju z ustanoviteljicami;

·      sprejema splošne akte zavoda, ki jih je dolžan sprejeti na podlagi zakonov in drugih predpisov,

·      sprejema program dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,

·      sprejema finančni načrt in letno poročilo zavoda v soglasju z ustanoviteljicami,

·      razpisuje in potrjuje popise sredstev,

·      ustanoviteljicam predlaga spremembo ali razširitev dejavnosti,

·      ustanoviteljicam in direktorju zavoda daje predloge in mnenja o posameznih vprašanjih glede poslovanja zavoda,

·      po predhodnem soglasju ustanoviteljic odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,

·      odloča o ustanovitvi oziroma ukinitvi organizacijskih enot,

·      s soglasjem ustanoviteljic imenuje in razrešuje direktorja zavoda,

·      imenuje vršilca dolžnosti direktorja pod pogoji določenimi z zakonom, ki ureja status zavodov,

·      obravnava ugotovitve nadzornih organov,

·      obvešča predlagatelje o izteku ali predčasnem prenehanju mandata člana sveta zavoda,

·      zagotavlja varstvo pravic delavcev,

·      odloča o drugih zadevah, za katere je pooblaščen s splošnimi akti zavoda in zakonom.

4.2  Direktor zavoda

10. člen

(direktor zavoda)

(1) Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod v okviru pooblastil z omejitvijo, da je pri svojih odločitvah v zvezi z nepremičnim premoženjem in spremembo dejavnosti zavoda vezan na soglasje ustanoviteljev.

(2) Direktor zavoda je odgovoren za zakonito ter strokovno poslovanje in delovanje zavoda.

(3) Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda v skladu s predpisi na podlagi javnega razpisa ter s soglasjem ustanoviteljic.

(4) Za direktorja zavoda je lahko imenovana oseba z visoko strokovno izobrazbo, ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in statutom zavoda.

(5) Mandat direktorja traja štiri (4) leta in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan.

4.3  Strokovni vodja

11. člen

(strokovno delo zavoda)

(1) Strokovno delo zavoda vodi strokovni vodja.

(2) Strokovni vodja je odgovoren za strokovno poslovanje zavoda.

(3) Strokovnega vodjo imenuje in razrešuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa, po predhodnem mnenju strokovnega sveta.

(4) Za strokovnega vodjo je lahko imenovana oseba z visoko strokovno izobrazbo medicinske smeri, ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in statutom zavoda.

(5) Mandat strokovnega vodje traja štiri leta in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan.

4.4  Strokovni svet zavoda

12. člen

(strokovni svet zavoda)

(1) Strokovni svet zavoda je kolegijski organ zavoda za obravnavanje in odločanje o strokovnih vprašanjih.

(2) Naloge, sestavo in način oblikovanja strokovnega sveta določa statut zavoda.

5  Sredstva za delo zavoda

13. člen

(premoženje zavoda)

(1) Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanoviteljic.

(2) Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljicam.

(3) Zavod samostojno upravlja s premoženjem, ki mu je dano v upravljanje, uporablja pa ga na način, kot to določa zakon in ta odlok.

(4) Pri odtujevanju nepremičnega premoženja, ki je v lasti zavoda in ga uporablja za opravljanje dejavnosti zavoda, mora zavod pridobiti soglasje ustanoviteljic.

(5) Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.

14. člen

(sredstva za delo zavoda)

Sredstva za delo pridobiva zavod skladno z zakoni in drugimi predpisi:

·      iz sredstev ustanoviteljic v skladu s tem odlokom,

·      s plačili za storitve,

·      po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije,

·      po pogodbi z ministrstvom, pristojnim za zdravje, za naloge, ki se na podlagi zakona financirajo iz republiškega proračuna,

·      iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, tem odlokom in statutom zavoda.

 

6  Način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda

15. člen

(presežek prihodkov)

(1) Presežek prihodkov nad odhodki se ugotavlja skladno s predpisi.

(2) Zavod sme presežek prihodkov nad odhodki uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti.

16. člen

(primanjkljaj sredstev za delo)

O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja sredstev za delo, ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda, odločajo ustanoviteljice na predlog sveta zavoda.

7  Pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu

17. člen

(nastopanje v pravnem prometu)

(1) Zavod nastopa v pravnem prometu za izvajanje dejavnosti, za katere je ustanovljen in registriran, samostojno in brez omejitev.

(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga v skladu s predpisi.

8  Druge medsebojne pravice in obveznosti med zavodom in ustanoviteljicami

18. člen

(medsebojne pravice in obveznosti)

(1) Zavod:

1.   poroča ustanoviteljicam polletno o svojem poslovanju in izvrševanju letnega programa;

2.   pripravlja in oblikuje razvojne načrte;

3.   zagotavlja ustanoviteljicam potrebne podatke v skladu z zakonom,

4.   predloži ustanoviteljicam letno poročilo in poročilo o realizaciji letnega načrta.

 

(2) Ustanoviteljice:

1.   vključuje zavod v oblikovanje politike razvoja dejavnosti javne službe;

2.   usklajuje programe izvajanja dejavnosti javne službe;

3.   v primerih, ko ugotovi, da je ogroženo nemoteno izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, ima vsaka ustanoviteljica pravico sklicati sejo sveta zavoda in predlagati ukrepe skladno z zakonskimi in drugimi predpisi.

9  Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti ustanoviteljic

19. člen

(medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti ustanoviteljic)

(1) Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic ustanoviteljice ustanovijo skupni organ, ki ga sestavljajo župani v skladu z določili zakona, ki ureja področje lokalne samouprave.

(2) Ustanoviteljice uredijo medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti s pogodbo.

10  Odgovornost ustanoviteljic za obveznosti zavoda

20. člen

(odgovornost za obveznosti zavoda)

Ustanoviteljice ne odgovarjajo za obveznosti zavoda.

11  Splošni akti zavoda

21. člen

(statut zavoda)

(1) Zavod ima statut, s katerim uredi organizacijo zavoda, določi pristojnosti, pooblastila in odgovornosti zavoda, način dela in odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda v skladu z zakoni in tem odlokom.

(2) Statut zavoda sprejme svet zavoda s soglasjem ustanoviteljic.

22. člen

(drugi splošni akti)

(1) V skladu s statutom lahko zavod pripravi in sprejme tudi druge splošne akte, s katerimi se uredijo druga vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda.

(2) Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda ali direktor zavoda. Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi v statutu zavoda.

12  Statusne spremembe

23. člen

(statusne spremembe)

Zavod se lahko pripoji drugemu zavodu, spoji z drugim zavodom, se razdeli na dvoje ali več zavodov, ali organizira kot podjetje. O tem odločajo ustanoviteljice.

14  Prehodna in končna določba

24. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zgornjesavinjski zdravstveni dom Mozirje (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 8/1999).

25. člen

(objava in začetek veljavnosti)

(1) Občina Mozirje, Občina Luče, Občina Ljubno in Občina Rečica ob Savinji objavijo ta odlok v Uradnem listu Republike Slovenije. Občina Nazarje in Občina Gornji Grad objavita ta odlok v Uradnem glasilu slovenskih občin. Občina Solčava objavi ta odlok v Uradnem glasilu Zgornjesavinjskih občin.  

(2) Ta odlok začne veljati 15 dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Številka: 032-0010/2013

Datum: 24.10.2013

 

 

Občina Mozirje

 

Ivan Suhoveršnik, župan

 

Številka: 03201-0026/2010-2013-3

Datum: 26.09.2013

 

 

Občina Gornji Grad

 

Stanko Ogradi, župan

 

Številka: 007-17/2013

Datum: 28.10.2013

 

 

Občina Ljubno

 

Franjo Naraločnik, župan

 

Številka: 032-0005/2010-2014-26/4

Datum: 14.11.2013

 

 

Občina Nazarje

 

Majda Podkrižnik, županja

 

Številka: 0321-5/2013-6

Datum: 29.10.2013

 

 

Občina Luče

 

Ciril Rosc, župan

 

Datum: 9.10.2013

 

 

Občina Solčava

 

Alojz Lipnik, župan

 

Številka: 03200-0005/2013-13

Datum: 19.11.2013

 

 

Občina Rečica ob Savinji

 

Vincenc Jeraj, župan