New Page 1

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07) je Občinski svet Občine Turnišče na 20. redni seji dne 11. 3. 2010 sprejel

 

S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Turnišče

 

1. člen

 

V Občinsko volilno komisijo Občine Turnišče se imenujejo:
– za predsednika: Andrej Litrop, univ. dipl. pravnik, Renkovci 109, 9224 Turnišče,
– za namestnico predsednika: Jasna Bračič Szabo, univ. dipl. pravnica, Kidričeva 15, 9220 Lendava,
– za člana: Jožef Režonja, obutveni tehnik, Ulica Štefana Kovača 29, 9224 Turnišče,
– za namestnika člana: Ciril Cigut, trgovec, Ulica 4. maja 20, 9224 Turnišče,
– za člana: Dominik Zver, zobni tehnik, Čevljarska ulica 25, 9224 Turnišče,
– za namestnika člana: Jožef Gjerkeš, sam. podj., Nedelica 95/a, 9224 Turnišče,
– za člana: Sanja Hanc, študentka prava, Gomilica 135, 9224 Turnišče,
– za namestnika člana: Goran Šarkezi, delavec, Gomilica 58/b, 9224 Turnišče.

 

2. člen

 

Mandatna doba občinske volilne komisije traja štiri leta.

 

3. člen

 

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

Št. 179/03-2010

Turnišče, dne 12. marca 2010

 

Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l.r.