New Page 2

Na podlagi določila 30. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/2006, 26/2009) objavljam naslednji

 

POPRAVEK

SPREMEMB IN DOPOLNITEV PRAVILNIKA O PLAČAH OBČINSKIH FUNKCIONARJEV IN NAGRADAH ČLANOV DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA TER ČLANOV DRUGIH OBČINSKIH ORGANOV TER O POVRAČILIH STROŠKOV

 

V spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, objavljenem v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 53/2014 z dne 28.11.2014 besedilo 3. člena pravilno glasi:

V drugem odstavku 8. člena se besedilo: »20%« nadomesti z besedilom »25%« in besedilo »25%« z besedilom: »30%«.

Temu ustrezno se spremembe in dopolnitve pravilnika popravijo.

 

Številka: 110-07-15/99

Datum:   11.12.2014

 

 

Občina Markovci

 

Milan Gabrovec, župan