New Page 1
 

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12- ZUJF in 14/15- ZUUJFO), 2. in 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11- uradno prečiščeno besedilo, 14/13 in 101/13) ter 17. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 63/2010 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 5/2012) je občinski svet občine Mislinja na 9.  redni seji dne 19.11.2015  sprejel

 

 

 

PRAVILNIK

 

O DODELITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE POKROVITELJSTVA V OBČINI MISLINJA

 

 

 

1. člen

Ta pravilnik ureja postopek, kriterije in pogoje ter upravičence  za dodelitev sredstev, zagotovljenih v proračunski postavki 04005 -  pokroviteljska dejavnost  proračuna Občine Mislinja ( v nadaljevanju: občina) za sofinanciranje pokroviteljstva, prireditev in drugih aktivnosti  v občini.   Občina je lahko pokrovitelj prireditev, dogodkov, potovanj oziroma ekskurzij, različnih dejavnosti, priprav in izdaj knjig ali drugih publikacij, zgoščenk oziroma zvočnih ali slikovnih posnetkov, priprav in izdelav snovnih ali nesnovnih stvari ali izvedb drugih projektov (v nadaljevanju: projekti), ki so v organizaciji fizičnih ali pravnih oseb na različnih nivojih.

 

 

 

2. člen

 

Občina  Mislinja sredstva iz 1. člena tega pravilnika namenja za izvajanje dejavnosti oziroma projektov :

 

·       ki utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote (demokratične vrednote, človekove pravice in druga temeljna načela, zapisana v statutu občine in Ustavi Republike Slovenije);

 

·       ki so socialne, kulturne, umetniške, izobraževalne, športne, humanitarne, veteranske in podobne narave;

 

·       ki promovirajo občino, njene kraje in prebivalce oziroma širijo njene razvojne potenciale;

 

·       ki so neposredno vezana na medobčinsko,  med regijsko in mednarodno sodelovanje;

 

·       ki utrjujejo spoznavanje, sodelovanje in druženje med družbeno aktivnimi občani;

 

·       ki so neposredno namenjena plačilu stroškov sprejema in pogostitev ob pomembnejših jubilejih, obiskih in drugih priložnosti oziroma pomoč pri tem;

 

·       ki spodbujajo prostovoljstvo in udeleževanje v skupinah za samopomoč, oziroma organiziranega sistema zaščite in varstva ljudi, narave in premoženja, oziroma izobraževanja in usposabljanja na teh področjih.

 

 

 

3. člen

Upravičenci do sredstev pokroviteljstva so izvajalci nevladne, neprofitne organizacije in društva, združenja in drugi neprofitni izvajalci, ki imajo sedež na območju občine Mislinja, oziroma izvajajo  programe in projekte za občane in občino Mislinja.  Upravičenci do sredstev pokroviteljstva so izvajalci nevladne, neprofitne organizacije, društva, združenja in drugi neprofitni izvajalci ter fizične in pravne osebe, ki imajo sedež na območju občine Mislinja, oziroma izvajajo programe in projekte za občane in občino Mislinja.

 

Upravičenci iz prejšnjega odstavka do sredstev pokroviteljstva na podlagi tega pravilnika niso upravičeni, če so za izvedbo teh projektov  že prejeli sredstva iz katerekoli druge proračunske postavke občine Mislinja.

 

 

 

4. člen

 

Upravičencem se lahko po namenu dodelijo finančna sredstva največ:

 

·       do 300 evrov za sofinanciranje manjših projektov;

 

·       do 600 evrov za sofinanciranje srednjih projektov;

 

·       do 1.000 evrov za sofinanciranje velikih projektov oziroma aktivnosti, ki so za občino še posebej pomembne.

 

 

 

5. člen

 

V kolikor so sredstva v proračunu občine zagotovljena, občina Mislinja objavi javni razpis za dodelitev teh sredstev, s katerim določi postopek, vsebino vloge, merila in kriterije ter druge pogoje  za dodelitev sredstev na podlagi tega pravilnika.

 

Javni razpis mora vsebovati:

 

·       navedbo naročnika,

 

·       predmet javnega razpisa,

 

·       opredelitev upravičencev, ki se lahko prijavijo na razpis,

 

·       pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci,

 

·       okvirno višino finančnih sredstev,

 

·       merila in kriterije za razdelitev  sredstev,

 

·       rok za prijavo,

 

·       seznam prilog, ki jih je potrebno priložiti k prijavi.

 

 

 

6. člen

Javni razpis se objavi na spletni strani občine Mislinja : obcina@mislinja.si www.mislinja.si  .

 

Postopek izvedbe javnega razpisa in dodelitve sredstev vodi tričlanska komisija, ki jo imenuje župan in jo sestavljajo zaposleni v občinski upravi. Komisija se imenuje za obdobje mandata župana.

 

 

 

7. člen

 

Javni razpis je odprt do porabe sredstev, skrajni rok za oddajo prijav pa se določi v javnem razpisu.

 

Vloge se obravnavajo enkrat mesečno  oziroma po potrebi, po vrstnem redu kot so prispele in sicer do porabe sredstev.

 

 

 

8. člen

 

Komisija pri odločanju o predlogu dodelitve sredstev upošteva predvsem :

 

·       pomembnost prijavljenega programa  oziroma prireditve za občino Mislinja (na lokalni in državni ravni),

 

·       število vključenih izvajalcev iz občine Mislinja,

 

·       tradicionalnost.

- promocijski učinek za občino in za družbeno življenje občanov;

 - izvirnost oz. inovativnost projekta.

 

 

 

9. člen

 

Na podlagi predloga komisije o dodelitvi proračunskih sredstev posameznemu upravičencu, odloči župan s sklepom.  Na podlagi sklepa župana, skleneta naročnik in upravičenec pogodbo o medsebojnih pravicah in obveznostih iz naslova dodelitve sredstev.

 

Po podpisu pogodbe občina  najkasneje v roku 30 dni izvede nakazilo odobrenih sredstev na transakcijski račun upravičenca.

 

 

 

10. člen

 

Upravičenci morajo občini ob zaključnem računu predložiti končno poročilo o izvedbi prevzetih projektov in namenski porabi dodeljenih sredstev. Poročilo o realizaciji mora biti sestavljeno tako, da zajema vse prijavljene projekte po vsebini in vrstnem redu, kot so bili navedeni v prijavi ter navedba o njihovi realizaciji.  Dodeljena sredstva za projekte, ki v preteklem letu niso bili realizirani se odštejejo od upravičenih sredstev za  projekte po novem razpisu.

 

 

 

11. člen

 

Proračunska sredstva lahko upravičenec porabi samo za namen, za katerega so dodeljena, v nasprotnem primeru lahko občina zahteva vrnitev sredstev skupaj z zamudnimi obrestmi. Nadzor nad porabo namenskih sredstev izvaja nadzorni odbor občine.

 

 

 

12. člen

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

 

Številka: : 007-02/2015

 

Datum: 19.11.2015

 

 

 

Občina Mislinja

 

Bojan Borovnik, župan

   

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za sofinanciranje pokroviteljstva v Občini Mislinja (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 53/2017) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 

5. člen

Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.