New Page 2

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10-Odl. US, 40/12-ZUJF in 14/15–ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/06 in 26/09) je Občinski svet Občine Markovci na svoji 9. redni seji dne 24.2.2016 sprejel

 

PRAVILNIK

O SPREMEMBI PRAVILNIKA O PLAČAH OBČINSKIH FUNKCIONARJEV IN NAGRADAH ČLANOV DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA TER ČLANOV DRUGIH OBČINSKIH ORGANOV TER O POVRAČILIH STROŠKOV

 

1. člen

V Pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 33/12, 53/14, 55/14-popr.; v nadaljevanju: pravilnik) se v tretjem odstavku 6. člena črta besedilo »za posamezni mesec,«.

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 110-07-15/99

Datum: 24.2.2016

 

 

Občina Markovci

 

Milan Gabrovec, župan