New Page 2

 

Na podlagi prve alinee drugega odstavka 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in 57/94) je Občinski svet občine Kobarid na 2. seji dne 21. 1. 1995 sprejel

 

 

S T A T U T A R N I    S K L E P

 

 

1. člen

 

 

S tem statutarnim sklepom se začasno do sprejema statuta Občine Kobarid uredijo vprašanja v zvezi z delovanjem občine, občinskega sveta in drugih organov občine, z organizacijo in delovnim področjem občinske uprave, delovanjem krajevnih skupnosti ter druga vprašanja, pomembna za delovanje Občine Kobarid.

 

 

2. člen

 

 

Občina Kobarid je temeljna lokalna samoupravna skupnost, ustanovljena z zakonom.

 

 

Območje Občine Kobarid določa zakon.

 

 

3. člen

 

 

Občina Kobarid ima pečat okrogle oblike. Na obodu je izpisano ime: “OBČINA KOBARID”. Pečat, ki ga uporablja občinski svet, ima poleg imena občine še napis: “OBČINSKI SVET” in zaporedno številko.

 

 

Pečat, ki ga uporablja župan občine, ima poleg imena občine še napis “ŽUPAN”.

 

 

Sedež Občine Kobarid je v Kobaridu, Trg svobode 2.

 

 

4. člen

 

 

Organi Občine Kobarid so:

 

 

1. občinski svet,

 

 

2. župan,

 

 

3. občinski odbori,

 

 

4. nadzorni odbor.

 

 

Organi občine imajo pristojnosti, določene z zakonom o lokalni samoupravi.

 

 

5. člen

 

 

OBČINSKI SVET

 

 

Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov občinskega sveta.

 

 

Odločitve sprejema z večino glasov navzočih članov, če ni z zakonom ali s tem statutarnim sklepom drugače določeno.

 

 

6. člen

 

 

Občinski svet ima predsednika in podpredsednika, ki ju izvoli izmed članov občinskega sveta.

 

 

Predsednik sveta predstavlja občinski svet, sklicuje seje in vodi njegovo delo. Podpredsednik sveta pomaga predsedniku pri opravljanju njegovega dela. Občinski svet ima tajnika, ki pomaga predsedniku sveta pri pripravljanju in vodenju sej sveta. Tajnika imenuje občinski svet na predlog župana.

 

 

7. člen

 

 

Občinski svet je najvišji organ lokalne samouprave in odločanja v občini in ima naslednje pristojnosti:

 

 

1. sprejema statut,

 

 

2. sprejema poslovnik,

 

 

3. sprejema občinski proračun in zaključni račun,

 

 

4. sprejema prostorske in druge razvojne plane občine,

 

 

5. sprejema odloke in druge občinske akte,

 

 

6. odloča o razpisu referenduma,

 

 

7. odloča o lokalnih davkih in pristojnostih,

 

 

8. odloča o oddaji koncesij na javnem dobru in dejavnostih, ki so gospodarske ali negospodarske javne službe,

 

 

9. odloča o sodelovanju in povezovanju z drugimi občinami,

 

 

10. odloča o združevanju v širšo lokalno skupnost,

 

 

11. odloča o organizaciji občinske uprave in opravlja poklicno nadzorstvo nad njenim delom

 

 

12. odloča o podelitvi priznanj in nagrad občine,

 

 

13. odloča o imenovanju častnega občana Občine Kobarid,

 

 

14. odloča o pobratenju z drugimi občinami,

 

 

15. poveri občinskemu odboru odločanje oziroma izvedbo določene zadeve,

 

 

16. daje soglasje k prenosu državnih pristojnosti na občino,

 

 

17. določi pogoje in merila za gospodarjenje z občinskim premoženjem in ustanavlja podjetja in zavode za opravljanje gospodarskih in negospodarskih dejavnosti,

 

 

18. sodeluje pri ustvarjanju pogojev za gospodarski in družbeni razvoj občine,

 

 

19. ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,

 

 

20. voli člane občinskega odbora in odloča o njihovi razrešnici,

 

 

21. voli druge stalne ali začasne kolegialne organe in funkcionarje iz svoje pristojnosti,

 

 

22. voli predstavnike lokalne samouprave v pokrajini v skladu z zakonom,

 

 

23. daje soglasje oziroma mnenja k imenovanju ravnateljev javnih zavodov, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina,

 

 

24. daje soglasje k statutom javnih zavodov, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina,

 

 

25. imenuje predstavnike občine v javnih podjetjih, zavodih in drugih pravnih osebah, kjer je občina ustanovitelj, soustanovitelj ali vlagatelj,

 

 

26. odloča o drugih zadevah v skladu s tem sklepom, zakonom in ustavo.

 

 

8. člen

 

 

ŽUPAN

 

 

Župan je izvoljen na neposrednih volitvah in opravlja funkcijo poklicno ali nepoklicno.

 

 

9. člen

 

 

Župan opravlja naslednje naloge:

 

 

1. predstavlja in zastopa občino,

 

 

2. skrbi in odgovarja za izvajanje odločitev občinskega sveta,

 

 

3. zadrži izvajanje nezakonitih odločitev občinskega sveta,

 

 

4. sprejema na delo delavce občinske uprave,

 

 

5. opravlja naloge, ki mu jih iz svoje pristojnosti določi občinski svet,

 

 

6. opravlja druge naloge, ki so določene v zakonih ali drugih predpisih.

 

 

10. člen

 

 

Če župan zadrži izvajanje nezakonite odločitve občinskega sveta, mora o tem obvestiti člane občinskega sveta.

 

 

11. člen

 

 

V primeru, da je ogroženo življenje in premoženje občanov, lahko župan sprejme nujne ukrepe.

 

 

12. člen

 

 

OBČINSKA ODBORA

 

 

Ustanovita se začasna občinska odbora, ki sta izvršilna organa občinskega sveta, in sicer:

 

 

– Odbor za gospodarstvo in

 

 

– Odbor za negospodarstvo.

 

 

Občinski odbor šteje 5 članov.

 

 

Odbor izmed svojih članov izvoli predsednika.

 

 

Občinski odbor veljavno sklepa, če je na seji navzočih večina članov.

 

 

Občinski odbor sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov.

 

 

13. člen

 

 

Odbor za gospodarstvo opravlja naslednje naloge iz njegove pristojnosti:

 

 

1. obravnava in predlaga občinskemu svetu sprejem odlokov in drugih splošnih aktov,

 

 

2. obravnava in predlaga v sprejem občinski proračun in zaključni račun,

 

 

3. spremlja in po potrebi daje mnenje k izvrševanju proračuna,

 

 

4. obravnava delo služb in zavodov, ki se financirajo iz občinskega proračuna,

 

 

5. obravnava in ocenjuje investicijsko dejavnost občine,

 

 

6. obravnava in spremlja gospodarjenje z občinskim premoženjem,

 

 

7. obravnava stanje varovanja in urejanja okolja in prostora,

 

 

8. obravnava problematiko na podlagi prostorskega urejanja občine,

 

 

9. spremlja izdelavo prostorskih izvedbenih aktov, dolgoročnih in srednjeročnih planov,

 

 

10. obravnava predloge, pripombe in pritožbe občanov ali podjetij na sprejete prostorske izvedbene akte,

 

 

11. daje mnenje v zvezi z ustanovitvenimi akti javnih zavodov,

 

 

12. predlaga rešitve za reševanje prostorskih ali okoljevarstvenih problemov,

 

 

13. opravlja druge naloge, ki mu jih naloži občinski svet ali župan.

 

 

14. člen

 

 

Odbor za negospodarstvo opravlja naslednje naloge iz njegove pristojnosti:

 

 

1. obravnava in predlaga občinskemu svetu sprejem odlokov in drugih splošnih aktov,

 

 

2. obravnava in predlaga v sprejem občinski proračun in zaključni račun s svojega delovnega področja,

 

 

3. spremlja in po potrebi daje mnenje k izvrševanju proračuna,

 

 

4. obravnava delo služb in zavodov, ki se financirajo iz občinskega proračuna,

 

 

5. obravnava in ocenjuje investicijsko dejavnost s svojega delovnega področja,

 

 

6. obravnava vprašanja v zvezi z izobraževanjem, otroškim varstvom, zdravstvenim in socialnim varstvom,

 

 

7. daje mnenje v zvezi z ustanovitvenimi akti javnih zavodov,

 

 

8. oblikuje ukrepe socialne politike občine in jih predlaga v sprejem občinskemu svetu,

 

 

9. skrbi za smotrno uporabo in povečanje socialnega sklada stanovanj v občini,

 

 

10. obravnava vprašanja s področja kulture, športa in rekreacije v občini,

 

 

11. opravlja druge naloge, ki mu jih naloži občinski svet ali župan.

 

 

15. člen

 

 

NADZORNI ODBOR

 

 

Nadzorni odbor ima predsednika in štiri člane.

 

 

Predsednika in člane nadzornega odbora imenuje občinski svet. Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, občinskega odbora, občinski uradniki in drugi javni uslužbenci ter člani nadzornih organov in poslovodstev pravnih oseb, ki so uporabniki proračunskih sredstev.

 

 

Nadzorni odbor:

 

 

1. opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,

 

 

2. nadzoruje namembnost in smotrnost porabe proračunskih sredstev,

 

 

3. nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

 

 

Nadzorni odbor predloži poročilo o opravljenem nadzoru občinskemu svetu in županu.

 

 

16. člen

 

 

DELOVNA TELESA OBČINSKEGA SVETA

 

 

Delovni telesi občinskega sveta sta:

 

 

1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,

 

 

2. Komisija za pripravo statuta občine in poslovnika občinskega sveta.

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima predsednika in dva člana, ki jih izmed svojih članov imenuje občinski svet.

 

 

Komisija za pripravo statuta občine in poslovnika občinskega sveta ima predsednika in štiri člane, ki jih izmed svojih članov in občanov imenuje občinski svet.

 

 

Občinski svet po potrebi imenuje tudi druga delovna telesa.

 

 

17. člen4

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pregleda poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta, ki ga je predložila občinska volilna komisija in potrdila članov občinskega sveta, ki jih je izvoljenim članom sveta izdala občinska volilna komisija.

 

 

Komisija predloži svetu poročilo o pregledu potrdil, o vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb kandidatov ali predstavnikov kandidatur oziroma list kandidatov.

 

 

18. člen

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja obravnava po predhodnem usklajevanju vprašanja s področja kadrovske politike in vprašanja iz pristojnosti občinskega sveta, ki so v zvezi z volitvami, imenovanji in razrešitvami:

 

 

– pripravlja in daje svetu predloge za sestavo odborov in delovnih teles sveta,

 

 

– obravnava predoge za izvolitev, imenovanja in razrešitve, ki jih določa zakon

 

 

ter jih posreduje svetu v odločanje,

 

 

– opravlja druge zadeve, ki jih določajo zakoni, drugi predpisi ali občinski svet.

 

 

19. člen

 

 

KANDIDIRANJE

 

 

Kandidate za člane odborov, delovnih teles in drugih organov predlaga komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Izvoljen ali imenovan je tisti kandidat, ki je dobil več kot polovico glasov na seji prisotnih članov občinskega sveta.

 

 

20. člen

 

 

Tajnika uprave in občinskega sveta ter predstojnike upravnih organov imenujejo člani občinskega sveta na predlog župana z javnim glasovanjem, če ne sklenejo drugače. Če kandidat za tajnika ali predstojnika upravnega organa ni dobil potrebne večine glasov, lahko župan vztraja pri predlogu in po obrazložitvi zahteva ponovno glasovanje. Glasuje se samo o kandidatih, ki niso prejeli potrebne večine glasov.

 

 

Za tajnika ali predstojnika upravnega organa je imenovan kandidat, ki je dobil več kot polovico glasov na seji prisotnih članov občinskega sveta.

 

 

21. člen

 

 

Če tajnik ali predstojnik ni imenovan, lahko župan predlaga članom občinskega sveta, da z javnim glasovanjem imenujejo delavca, ki bo do imenovanja tajnika ali predstojnika upravnega organa opravljal njegove naloge.

 

 

22. člen

 

 

UPRAVA

 

 

Občinska uprava je upravni organ občine, ki opravlja njene upravne in strokovne naloge.

 

 

23. člen

 

 

Upravne in strokovne naloge občinske uprave opravljajo zaposleni v upravi, ki jih imenuje oziroma zaposli župan v skladu z načrtom delovnih mest občinske uprave.

 

 

Župan lahko pooblasti za odločanje v zvezi z delovnim razmerjem zaposlenih in v drugih zadevah z delovnega področja uprave posameznega delavca uprave, ki zato izpolnjuje pogoje.

 

 

24. člen

 

 

Občinski svet imenuje tajnika občinske uprave na predlog župana.

 

 

Župan določi tajniku pooblastila pri vodenju občinske uprave.

 

 

25. člen

 

 

Organizacija in delovno področje občinske uprave ter načrt delovnih mest se določita z odlokom oziroma s sklepom, ki ga sprejme občinski svet na predlog župana.

 

 

Do sprejetja navedenih aktov bodo sekretarji in delavci drugih strokovnih služb, ki so bili zaposleni na dan 31. 12. 1994 v upravnih organih Skupščine občine Tolmin nadaljevali z opravljanjem del in nalog po obstoječem pravilniku o organizaciji in delu ter o sistemizaciji del in nalog občinskih upravnih organov tudi za Občino Kobarid. Področje del in nalog opredeli občinski svet.

 

 

26. člen

 

 

Obstoječe krajevne skupnosti in njihovi organi nadaljujejo z delom v okviru pristojnosti, ki jih imajo po dosedanjih predpisih do sprejema statuta in če niso v nasprotju s tem statutarnim sklepom.

 

 

27. člen

 

 

Določbe odlokov, sklepov in drugi akti, ki jih je sprejela skupščina ali njeni organi prejšnje Občine Tolmin, ostanejo v veljavi do nadaljnjega, če niso v nasprotju z zakonom o lokalni samoupravi, drugimi zakoni in predpisi.

 

 

28. člen

 

 

Predpisi, ki jih sprejme občinski svet, se objavijo v Uradnem listu RS.

 

 

29. člen

 

 

Ta statutarni sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu RS.

 

 

 

 

 

Kobarid, dne 21. januarja 1995.

 

 

Predsednik

Občinskega sveta

občine Kobarid

Pavel Sivec l. r.