New Page 1

Ob-1530/16

 

Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJF), Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00, 5/03, 57/06, 47/10, 90/11, 27/14), Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 30/95, 8/99, 124/08), Odloka o koncesiji za opravljanje določenih lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Krško (Uradni list RS, št. 32/07), Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), Občina Krško objavlja

 

javni razpis

za podelitev koncesije za opravljanje določenih lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Krško

 

1. Podatki o naročniku/koncedentu: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, tel. 07/498-11-00, telefaks 07/492-22-21, matična številka: 5874572, ID za DDV: SI18845673, transakcijski račun: 01254-0100008120.

2. Podatki o objavi koncesijskega akta: Odlok o koncesiji za opravljanje določenih lokalnih gospo­darskih javnih služb v Občini Krško (Uradni list RS, št. 32/07).

3. Predmet javnega razpisa in območje koncesije

Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za opravljanje naslednjih javnih gospodarskih služb v Občini Krško:

1. oskrba s pitno vodo;

2. odvajanje in čiščenje odpadnih in padavin­skih voda;

3. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov;

4. vzdrževanje občinskih javnih cest;

5. urejanje in čiščenje javnih površin;

6. urejanje in vzdrževanje pokopališč ter po­grebne storitve;

7. javna razsvetljava, izobešanje zastav in okra­ševanje v naseljih.

Izbrani prijavitelj/koncesionar bo imel izključno pravico opravljanja vseh razpisanih gospodarskih jav­nih služb na območju Občine Krško. Vsaka oseba lah­ko vloži le eno vlogo (prijavo). V primeru skupne prijave sme biti ista oseba ali njena povezana družba udele­žena le pri eni (skupni) prijavi. Prijavitelji lahko oddajo prijavo samo za vse razpisane gospodarske javne služ­be. Naročnik/Koncedent prijav za posamezne razpisne gospodarske javne službe ne bo upošteval.

4. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesijska pogodba bo sklenjena za določen čas 8 let od dneva sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesijsko obdobje začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe. Iz­brani koncesionar bo moral začeti z izvajanjem konce­sije najpozneje v 60 dneh po sklenitvi koncesijske po­godbe. Trajanje koncesijske pogodbe se lahko podaljša zgolj iz razlogov določenih z zakonom.

5. Postopek izbire koncesionarja: naročnik/kon­cedent bo izbral za opravljanje vseh razpisanih go­spodarskih javnih služb prijavo enega prijavitelja ali skupino prijaviteljev, z upravno odločbo izdano v skladu z 207. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13). Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje določenih lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Krško, je objavljen na spletnih straneh Občine Krško.

6. Pogoji ter način izpolnjevanja pogojev: v prijavi za pridobitev koncesije (prijavi na javni razpis) mora prijavitelj dokazati, da izpolnjuje pogoje, potrebne za udeležbo (sposobnost) določene z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13, 19/14 in 90/14) in z Odlokom o koncesiji za opravljanje določenih lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Krško (Uradni list RS, št. 32/07). Pogoji so natančno navedeni v razpi­sni dokumentaciji, ob tem, da mora prijavitelj priložiti prijavi dokumente zahtevane v razpisni dokumenta­ciji. Prijave morajo biti pripravljene v skladu z določili razpisne dokumentacije. Prijavo na javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb, ki morajo prijavi predložiti pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna razmerja med več osebami in njihova zaveza, da bodo v primeru izbora za koncesionarja ustanovili pravno-organiza­cijsko obliko, s katero bo naročnik/koncedent sklenil koncesijsko pogodbo. Akt mora vsebovati tudi določbo o poslovodečem partnerju in pooblastilo za oddajo prijave v imenu vseh partnerjev. V primeru skupne pri­jave morajo prijavitelji, ki sodelujejo pri skupni prijavi, izpolnjevati pogoje za udeležbo (sposobnost) določene v nadaljevanju tega navodila na način, kot je določeno v razpisni dokumentaciji.

7. Merila za izbor koncesionarja

Naročnik/Koncedent bo ob izpolnjevanju pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije za izvajanje razpi­sanih gospodarskih javnih služb izbral enega koncesi­onarja ali skupino prijaviteljev – skupna prijava.

Merila za izbor koncesionarja so:

1. Tehnična usposobljenost, ki presega minimal­ne zahteve javne službe.

2. Kadrovska usposobljenost in znanja oseb, ki so pomembne za izvajanje gospodarske javne službe, ki presegajo minimalne zahteve javne službe.

3. Dotedanje pozitivne reference na področju izvajanja razpisanih gospodarskih javnih služb.

4. Celovitost ponujenega izvajanja gospodar­skih javnih služb v okviru iste osebe.

5. Začetek izvajanja gospodarskih javnih služb skladno z odloki iz 4. člena Odloka o koncesiji za opra­vljanje določenih lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Krško.

8. Jezik v katerem mora prijavitelj izdelati prijavo: prijava in ostala dokumentacija, ki se nanaša na prija­vo, mora biti napisana v slovenskem jeziku.

9. Način zavarovanja resnosti prijave: prijavitelj mora prijavi predložiti finančno zavarovanje za resnost prijave v višini 10.000 EUR, v skladu z določili razpisne dokumentacije.

10. Kraj, čas in plačilni pogoji za dvig razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji zahtevajo osebno, po telefaksu, po pošti ali po elek­tronski pošti. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji zahtevajo do vključno 7. 4. 2016, do 15. ure, od pone­deljka do petka, med 8. in 13. uro, osebno na naslovu: Občina Krško, Cesta Krških žrtev 14, 8270 Krško, pri Anžetu Jenko oziroma po elektronski pošti na naslovu anze.jenko@krsko.si ali obcina.krsko@krsko.si.

11. Kraj in rok za predložitev prijav

Prijavitelji morajo oddati svoje prijave na obrazcih prejete razpisne dokumentacije, v zaprtih ovojnicah na naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.

Naročnik/Koncedent bo upošteval vse ponudbe, ki bodo prispele najpozneje do 15. 4. 2016 do 10. ure.

12. Naslov, prostor, datum in uro javnega odpiranja prijav

Javno odpiranje prijav bo 15. 4. 2016 ob 11. uri, v sejni sobi »D« Občine Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.

Za aktivno sodelovanje na javnem odpiranju mora­jo predstavniki prijaviteljev predložiti pisna pooblastila za zastopanje.

13. Odgovorne osebe za dajanje informacij

Za dajanje informacij je pri naročniku/koncedentu odgovorna oseba Anže Jenko.

Prijavitelji lahko naslovijo vprašanja po elektron­ski pošti na naslov: anze.jenko@krsko.si ali obcina.krsko@krsko.si, z navedbo zadeve »Občina Krško – koncesija za opravljanje gospodarskih javnih služb«.

Rok za postavitev vprašanj je deset dni pred ro­kom za oddajo prijav do 10. ure.

Naročnik/Koncedent bo prejem vsakega vpraša­nja potrdil. Naročnik/Koncedent se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgornji način.

Naročnik/koncedent bo na vprašanja odgovoril in od­govore objavil najkasneje šest dni pred rokom za oddajo prijav na spletni strani občine – zavihek »Javni razpisi«.

Odgovori na vprašanja, morebitne spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.

 

Občina Krško