New Page 2

Številka: 0323-4/2015-1

Datum: 26. 1. 2015

 

Na podlagi 14. člena Statuta občine Duplek (Medobčinski uradni vestnik št. 17/2007, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/10, 32/11) in 8. člena Poslovnika občinskega sveta (Medobčinski uradni vestnik št. 8/99, 5/01, Uradno glasilo slovenskih občin št. 13/08, 19/10)

 

SKLICUJEM

4. redno sejo Občinskega sveta Občine Duplek, ki bo v

sredo, 4. februarja 2015, ob 17. uri

 

v prostorih Občine Duplek - Glonarjeva dvorana.

 

Predlagam naslednji dnevni red:

1. Obravnava in sprejem dnevnega reda (vabilo)

2. Obravnava in potrditev zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta Občine Duplek (zapisnik)

3. Poročilo župana o izvedenih sklepih in o aktivnostih občinskega urada v času med obema sejama

4. Pobude in vprašanja svetnikov

5. Obravnava in sprejem Odloka o proračunu Občine Duplek za leto 2015 (2. obravnava) (gradivo)

6. Sprejem sklepa o dodelitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena (gradivo)

7. Sprejem sklepa o cenah za plakatiranje v Občini Duplek (gradivo)

8. Obravnava in sprejem obvezne razlage Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih na podeželju v občini Maribor za območje občine Duplek (gradivo)

 

Priloga: dodatna točka (gradivo)

Občina Duplek

Mitja Horvat, župan