New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03), v skladu s 212. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popravek, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odločba US, 120/06 – odločba US, 126/07) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 11. redni seji dne 7. 12. 2011 sprejel

S K L E P

o ukinitvi statusa zemljišča splošno ljudsko premoženje

1. člen

S tem sklepom se ukine status zemljišča »Splošno ljudsko premoženje v splošni rabi, upravni organ: Okraj Murska Sobota« na naslednjem zemljišču:

– parcela št. 3763/8 k.o. 97 – MOTVARJEVCI (ID 3117129).

2. člen

Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti status »Splošno ljudsko premoženje v splošni rabi, upravni organ: Okraj Murska Sobota« in postane last Občine Moravske Toplice, Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, matična številka: 5883164000.

3. člen

Pri nepremičnini iz 1. člena tega sklepa se dovoli vknjižba lastninske pravice v korist Občine Moravske Toplice ter vknjižba zaznambe, da ima nepremičnina status grajeno javno dobro lokalnega pomena – javne ceste.

4. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-00052/2011-30

Moravske Toplice, dne 7. decembra 2011

Župan

Občine Moravske Toplice

Alojz Glavač l.r.