New Page 2

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.)) in 32. člena Statuta Občine Šenčur (Uradni vestnik Gorenjske, št. 2/11)  je župan Občine Šenčur  dne 9.7.2012 sprejel

SKLEP

O ZAČETKU PRIPRAVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE KMETIJSKE ZADRUGE CERKLJE V NASELJU VOKLO

1.0    OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (v nadaljevanju OPPN)

            Na parcelah 1486/6 in 1486/7, k.o. Voglje, ki sta v lasti KZ Cerklje, je zgrajeno skladišče, ki obratuje že več let in ima uporabno dovoljenje št. 351-248/6604/9 z dne 29.9.1970, izdano s strani Skupščine občine Kranj, Oddelka za gospodarstvo. Na vzhodni strani skladišča je za potrebe dodatnega skladiščenja zgrajena dozidava, ki nima potrebnih dovoljenj in jo je potrebno legalizirati. KZ Cerklje ima potrebe po spremembi namembnosti skladišča v trgovino, po legalizaciji dozidave skladišča in ureditvi novega skladiščnega prostora tudi na zunanjih površinah v obliki nadstrešnice in odprtega skladiščnega prostora. Ob ureditvi parcele za opravljanje osnovne trgovske dejavnosti je za dvig kvalitete ponudbe in za uspešno poslovanje potrebno omogočiti opravljanje še dodatnih spremljajočih dejavnosti, skladiščenja kmetijskih izdelkov za potrebe trgovine in gostinstvo (mini bar) za potrebe strank.

            Na obravnavanih parcelah je v veljavi Občinski prostorski načrt občine Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7), v nadaljevanju OPN. V OPN je na obravnavanem zemljišču kot osnovna namenska raba zemljišča opredeljeno stavbno zemljišče, in sicer območje stanovanj, kot podrobnejša namenska raba pa površine podeželskega naselja (SK). Poleg osnovne dejavnosti, ki je namenjena bivanju, so dovoljene tudi spremljajoče dejavnosti (centralne dejavnosti, gostinstvo in turizem, trgovina na drobno, kmetijstvo in gozdarstvo, manjša obrtna dejavnost ter druge dejavnosti, ki služijo temu območju).

            Zaradi preseganja nekaterih urbanističnih določil iz OPN je potrebna izdelava OPPN (105.člen odloka). Predmet podrobnega prostorskega akta so odstopanja pri legalizaciji obstoječega skladišča v obstoječih gabaritih, sprememba namembnosti iz skladišča v trgovino in ureditev skladiščnih površin, ki so nujno potrebne za obratovanje trgovine.

            Pobudo za izdelavo OPPN je podal investitor-KZ Cerklje.

2.0    OBMOČJE OPPN

Območje OPPN se nanaša na parc. št. 1486/6, 1486/7, del 1481/2, del 1486/1 in del 1588/36 (cesta), k.o. Voglje.

Na severu meja poteka ob javni poti JP 890951, na vzhodu in zahodu ob obstoječi pozidavi, na jugu pa je meja kmetijsko zemljišče.

3.0    NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV

Strokovne rešitve so pripravljene na podlagi analize predmetnega prostora, geodetskih podlag in idejne zasnove. Vsebina in obseg območja se lahko korigira na osnovi dopolnjene idejne zasnove oziroma smernic nosilcev urejanja prostora.

4.0    AKTIVNOSTI IN ROKI ZA PRIPRAVO OPPN

Faza

Rok izdelave

Nosilec

Sklep o začetku priprave OPPN in objava Sklepa

julij 2012

izdelovalec, občina

Priprava osnutka OPPN

julij 2012

izdelovalec

Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora k osnutku OPPN

avgust 2012

izdelovalec

Priprava dopolnjenega osnutka OPPN

september 2012

izdelovalec

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi OPPN

oktober 2012

občina

Javna razgrnitev in javna obravnava

Oktober, november 2012

občina, izdelovalec

Priprava in uskladitev stališč do pripomb

november 2012

izdelovalec, občina

Pridobivanje in usklajevanje mnenj

februar 2013

izdelovalec

Priprava usklajenega predloga OPPN

marec 2013

izdelovalec

Sprejem OPPN in objava odloka

April, maj 2013

izdelovalec, občina

 

 

 

            Pri realizaciji terminskega plana lahko pride do časovnega zamika tudi zaradi drugih objektivnih okoliščin, ki lahko vplivajo na potek sprejemanja prostorskega akta.

            Če bo potrebno izvesti postopek CPVO, bo ta v skladu z določili veljavne zakonodaje potekal sočasno z izdelavo OPPN, čemur se prilagodijo v tabeli navedeni roki izdelave OPPN.

5.0    NOSILCI UREJANJA PROSTORA

            Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:

1. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Litostrojska 54, 1000 Ljubljana (postopek CPVO),

2. Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo, Langusova 4, 1535 Ljubljana,

3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami);

4. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport , Direktorat za kulturno dediščino,  Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,

5. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja Zgornje Save, Ulica Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj (varstvo voda),

6. Komunala Kranj d.o.o., PE Vodovod, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj;

7. Komunala Kranj d.o.o., PE Kanalizacija in čistilna naprava, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj;

8. Komunala Kranj d.o.o., PE Komunala, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj;

9. Elektro Gorenjska d.d., OE Distribucija električne energije, Ulica Mirka Vadnova 3, 4000 Kranj (električna energija);

10. Telekom Slovenije, Vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev, Ulica Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj (telekomunikacije);

11. Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur (občinske ceste, javne površine);

            Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobijo v postopku.

            Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. člena in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.

6.0    OBVEZNOSTI FINANCIRANJA OPPN

Sredstva v zvezi s financiranjem postopka priprave OPPN zagotovi investitor: KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE, z.o.o., Slovenska cesta 2, 4207 Cerklje na Gorenjskem.

7.0    ZAČETEK VELJAVNOSTI

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in na spletnih straneh Občine Šenčur ter stopi v veljavo naslednji dan po objavi.

Številka: 35001-8/2012-1

Šenčur, dne 09. 07. 2012

 

 

Občina Šenčur

 

Župan Miro Kozelj