New Page 1

Na podlagi 12. in 20. člena Pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87), 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/002002), Odloka o plačilu sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 83/97) in Statuta Občine Vitanje (UPB1) (Uradno glasilo slovenskih občin štev. 20/2012) je Občinski svet Občine Vitanje na 14. redni seji dne 20. 12. 2012 sprejel

SKLEP

o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče.

1. člen

Povprečna gradbena cena stanovanjske površine na območju občine Vitanje (brez stroškov komunalnega urejanja in brez cene zemljišča) znaša na dan 31. 12. 2012   744,99 EUR za m2.

2. člen

Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega zemljišča znašajo 18% od povprečne gradbene cene in sicer:

- 50% za individualno komunalno rabo

- 50% za kolektivno komunalno rabo za 1 m2 koristne stanovanjske površine.

3. člen

Korist za razlaščeno stavbno zemljišče se določi v odstotku od povprečne gradbene cene in znaša 0,9%.

4. člen

Povprečna gradbena cena, korist za razlaščeno stavbno zemljišče in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega zemljišča se valorizirajo med letom v skladu z indeksom za obračun razlike v ceni gradbenih storitev v Republiki Sloveniji, katerega vsak mesec izračunava Zbornica gradbeništva in IGM Slovenije.

Omenjeni elementi  služijo kot pripomoček pri delu upravnih organov za leto 2013.

5. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 

Številka: 9000-0010/2012-07   

Vitanje, dne  20. 12. 2012

ŽUPAN

Občine Vitanje

Slavko VETRIH