New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin št. 8/2010) in na podlagi 28. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žetale (Uradni  list RS, št. 6/2000, 76/2000 in 54/04) je Občinski svet Občine Žetale na 11. redni seji, dne 08. 12. 2016 sprejel:

 

SKLEP

O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA ODMERO NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA ZA LETO 2017

 

I.

Vrednost točke za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča znaša v Občini Žetale za leto 2017 0,0030 EUR.

 

II.

Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 032-0011/2016-18

Datum: 9.12.2016

 

 

Občina Žetale

 

Anton Butolen, župan