New Page 2

Številka:

450-1/2019-26

Občina:

Občina Komen

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Komen

Predlagatelj:

Župan Občine Komen

Zakonska podlaga:

Tretji odstavek 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 11/11-UPB4, 14/13-popr., 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člen Statuta Občine Komen (Uradni list RS št. 80/09, 39/14 in 39/16)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Komen

Datum:

8.4.2019

Priloge:

1, 2

Vabilo na sejo:

5. redna seja Občinskega sveta Občine Komen

Besedilo:

gradivo