New Page 1

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07, 61/08 in 99/09) in Odloka o proračunu Občine Ljutomer za leto 2011 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 3/2011) Občina Ljutomer objavlja

 

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV IN PRIREDITEV,  KI NISO PREDMET DRUGIH RAZPISOV V OBČINI LJUTOMER ZA LETO 2011

(v nadaljevanju: razpis Projekti in prireditve 2011)

 

1.         PREDMET RAZPISA je sofinanciranje projektov in prireditev za sklope, ki niso zajeti v programih drugih razpisov Občine Ljutomer, kot so programi in skupni projekti, ki pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb in prepoznavnosti Občine Ljutomer in drugo. Razpisana sredstva so namenjena sofinanciranju projektov: društev, neprofitnih organizacij, ter zavodov (za programe, ki niso del njihove redne dejavnosti) in drugih.

 

2.         POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU: 

Na  razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

–          imajo stalno prebivališče oziroma sedež na območju Občine Ljutomer oziroma izvajajo programe in projekte, ki se pretežno nanašajo ali se odvijajo na območju Občine Ljutomer ali neposredno  prispevajo k zadovoljevanju interesov lokalnega prebivalstva,

–          da omogočajo članstvo občanom s področja Občine Ljutomer, ki izpolnjujejo predpisane pogoje,

–          da so vlogi priložili program dejavnosti, načrt projekta oziroma program prireditve, za katerega niso prejeli in ne bodo prejeli sredstev iz katerega drugega vira proračuna Občine za leto 2011,

–          da so vlogi priložili vsa potrebna dokazila, na podlagi katerih bo mogoče ugotavljati izpolnjevanje meril, ki so določena v razpisni dokumentaciji.

 

3.         OMEJITVE PRI PRIJAVI NA RAZPIS:

Na ta razpis se ne morejo prijaviti:

-           društva, ki se financirajo na podlagi pogodbe o opravljanju lokalne gasilske javne službe; 

-           in društva, ki delujejo na področju kmetijstva, katerih programe sofinancira Občina Ljutomer na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov društev na področju kmetijstva. 

4.         VIŠINA razpisanih sredstev za sofinanciranje projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Ljutomer znaša 6.106 EUR.

 

5.         Po tem razpisu se bodo sofinancirali sledeči projekti:

-           prireditve

-           obletnice in tradicionalna srečanja 

-           promocijski projekti 

-           izdaja publikacij

 

6.         NAČIN DOLOČANJA DELEŽA SOFINANCIRANJA

Višina sofinanciranja določenega programa dejavnosti, projekta oziroma prireditve bo odvisen od izpolnjevanja meril. Največji možni odstotek financiranja znaša (ne glede na število doseženih točk) do največ 50 % od vrednosti celotnega programa dejavnosti, projekta oziroma prireditve.

 

7.         MERILA

 

1.         sedež – izvajalec  ima  sedež oz. stalno prebivališče v občini:

-           sedež v občini         10 točk - izven občine             0 točk

2.         reference – redno in kvalitetno izvajanje projektov in organizacije prireditev skozi daljše časovno

obdobje

(največ možne 3 točke):

 

              - 10 let in več      

3 točke

              - 5 do 10 let        

 2 točki

              - do 5 let            

1 točka

3.         interes – izvajalec s svojim projektom ali prireditvijo prispeva in koristi interesom lokalne skupnosti (največ možnih 15 točk):

-           velik                             15 točk - srednji                        10 točk

-           lokalni                5 točk

-           ožji                                 2 točki

4.         sodelovanje - izvajalci sodelujejo pri aktivnostih (katerih organizator je Občina Ljutomer) (največ možnih

10 točk):  

 

- da (5 krat in več)

10 točk

- da (od 3 do 4 krat)

  5 točk

- da (od 1 do 2 krat)

 2 točki

              - ne sodelujejo    

  0 točk

5.         promocija – projekti in prireditve prispevajo k prepoznavnosti občine  (največ možnih 5 točk):

-           mednarodni                    5 točk

-           državni            4 točke

-           regijski            3 točke

-           občinski                        2 točki

-           krajevni                       1 točka

6.         kvaliteta in preglednost projekta – ocenjuje se vsebina, predstavitev, okolju prijazno, kulturna identiteta in doseženi cilji:  

- odlična 

5 točk

- zelo dobra

 3 točke

- dobra 

 1 točka

- slaba 

 0 točk

7.         realnost – ocenjuje se izvedljivost glede na finančno konstrukcijo (največ možnih 5 točk):

-           50 % in več lastnih sredstev                  5 točk

-           40 % - 49 %  lastnih sredstev              4 točke

-           30 % - 39 %  lastnih sredstev               3 točke - 20 % - 29 %  lastnih sredstev               2 točki - 10 % - 19 %  lastnih sredstev                 1 točka

-           0 % - 9 %  lastnih sredstev                    0 točk

Največje možno število točk: 53. Sofinancirani bodo projekti in prireditve, ki bodo pri točkovanju dosegli 15 in več točk.

 

8.         ROK IZVEDBE 

Rok izvedbe projektov je do konca leta 2011.

 

9.         VSEBINA PRIJAVE

Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

10.       ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE

Rok za oddajo prijav je od dneva objave v Uradnem glasilu Občine Ljutomer do 15. 7. 2011. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dobijo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer in na spletni strani Občine Ljutomer: www.obcinaljutomer.si. Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite v sprejemno pisarno ali oddajte po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer z oznako: »NE ODPIRAJ – Prijava na razpis - Projekti in prireditve 2011«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden vlagatelj. Nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju. Posamezni prijavitelj lahko na javni razpis, predloži eno vlogo za sofinanciranje. V kolikor bo prijavitelj predložil več vlog za sofinanciranje, bo upoštevana tista vloga, ki bo evidentirana kot prva prispela. 

 

11.       KONTAKTNE OSEBE: 

Pristojna kontaktna oseba za dajanje informacij: Renata Zrinski, tel.: 02/584 9063, renata.zrinski@ljutomer.si ali Karmen Lah, tel: 02/584 9054, karmen.lah@ljutomer.si. 

 

12.       DATUM ODPIRANJA

Odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označenih vlog bo strokovna komisija opravila v roku 20 dni od roka za dostavo vlog. Zaradi večjega števila razpisanih programov ter zainteresiranih vlagateljev odpiranje ponudb na podlagi tretjega odstavka 222. člena Pravilnika o izvrševanju proračuna Republike Slovenije ne bo javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.   

 

13.       IZID RAZPISA

Na podlagi preverjanja izpolnjevanja razpisanih pogojev in meril bo strokovna komisija pripravila predlog razdelitve sredstev in ga predložila v odločitev županji, ki bo izdal sklep.   

O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni v 15. dneh po odpiranju vlog. Na podlagi izdanega sklepa se bo z izbranim vlagateljem podpisala pogodba o sofinanciranju, v kateri bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.

   

Številka: 430/2011-416-685                                                                       

Datum:   6. 6. 2011                                                                                   

 

Županja Občine Ljutomer:

mag. Olga Karba, l.r.