New Page 2

Številka: 032-0009/2018 — 46 (131)

Datum: 15. 2. 2021

 

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 —uradno prečiščeno besedilo, 49/10, 39/15 in 69/17) ter 21. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 49/10 — uradno prečiščeno besedilo in 110/11— obvezna razlaga)

 

sklicujem

16. sejo Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota

Seja bo

 

v četrtek, dne 25. februarja 2021, ob 13.00 uri,

v veliki sejni dvorani Mestne občine Murska Sobota.

 

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

2. Potrditev zapisnika 15. redne seje mestnega sveta (zapisnik)

3. a) Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2021 — II. obravnava (gradivo)

b) Sklep o sprejetju načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota za leto 2021 (gradivo)

4. Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Mestne občine Murska Sobota —1. obravnava (gradivo)

5. Predlog Letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2021 (gradivo)

6. Predlog Sklepa o podaji soglasja k zadolžitvi Javnega zavoda RIS Dvorec Rakičan (gradivo 1, 2, 3)

7. Kadrovske zadeve

8. Predlogi in pobude članov mestnega sveta

9. Predlogi in pobude župana

 

Priloga: odgovori mestne uprave_15. seja metnega sveta_28.januar 2021

 

Varnostni protokol: 

Zaradi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 se bo seja izvedla ob doslednem upoštevanju zaščitnih ukrepov (uporaba obrazne maske, razkuževanje rok upoštevana varna medosebna razdalja).

 

 

Mestna občina Murska Sobota

 

dr. Aleksander Jevšek, župan