New Page 2

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 15. člena Statuta občine Gorišnica (Uradno glasilo slovenskih občin št. 57/2017) je občinski svet Občine Gorišnica na 13. redni seji, dne 4.2.2021 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE GORIŠNICA – SPREMEMBE ŠT. 1

 

I.  Uvodne določbe

 

1. člen

(predmet odloka)

S tem odlokom Občina Gorišnica sprejme prve spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Gorišnica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/16, 57/17 – obvezna razlaga).

 

II. Vsebina odloka

 

2. člen

Tretja alineja prvega odstavka 9. člena se spremeni tako, da se glasi:

»

·  razvoj proizvodnih con v Moškanjcih, Forminu in Muretincih, ki bodo pokrivale potrebe občine;«

·  Četrta alineja prvega odstavka 9. člena se spremeni tako, da se glasi:

»

·  omogočanje razvoja kmetijskih dejavnosti, tudi z zagotavljanjem prostorskih možnosti za združevanje kmetijskih dejavnosti, skupni nastop na trgu in povečanje konkurenčnosti kmetijstva;«

 

3. člen

V prvi alineji tretjega odstavka 10. člena se črta beseda »telekomunikacijske«, ki se jo nadomesti z besedno zvezo »elektronsko komunikacijske«.

 

4. člen

Za tretjo alinejo drugega odstavka 11. člena se doda nova četrta alineja, ki se glasi:

»

·  zagotovitev prostorskih pogojev za gradnjo stanovanjske stavbe za posebne namene v občinskem središču Gorišnica (dom starejših občanov Gorišnica);«

·  Peta alineja drugega odstavka 11. člena se spremeni tako, da se glasi:

»

·  zagotovitev prostorskih pogojev za umestitev sekundarnih in terciarnih – proizvodnih, storitvenih in poslovnih dejavnosti v občini (proizvodna cona Moškanjci, Formin in Muretinci);«

·  Šesta alineja drugega odstavka 11. člena se spremeni tako, da se glasi:

»

·  zagotovitev prostorskih pogojev za umestitev primarnih dejavnosti v občini – objektov za kmetijsko proizvodnjo, tudi z zagotavljanjem prostorskih možnosti za združevanje kmetijskih dejavnosti, skupni nastop na trgu in povečanje konkurenčnosti kmetijstva;«

 

5. člen

Sedmi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(7) Prednostna območja za razvoj dejavnosti v občini Gorišnica so:

·  Šport, rekreacija:

·  Prednostno območje za razvoj športa sta Gorišnica z izgradnjo športnega parka (dvorana in zunanje športne površine), Moškanjci z razvojem športnega letalstva na obstoječem letališču.

·  Območja za razvoj rekreacije v naravi so v severnem gričevnatem in južnem delu občine ob reki Dravi.

·  Centralne dejavnosti:

·  Prednostna območja za razvoj centralnih dejavnosti so v Gorišnici (šolstvo, zdravstvo, socialno varstvo, javna uprava, kultura, bančništvo), Moškanjcih (trgovski center, policija, veterinarstvo), Muretincih (socialno varstvo, kultura).

·  Proizvodne dejavnosti:

·  Prednostni območji za razvoj proizvodnih dejavnosti so proizvodne cone v Moškanjcih, na Forminu in Muretincih. V proizvodne cone se umeščajo večji in proizvodno zahtevnejši proizvodni kompleksi, medtem ko se manjše obrtne dejavnosti, z manjšimi vplivi na okolje, umeščajo v posamezna naselja.

·  Kmetijsko proizvodne dejavnosti:

·  Prednostna območja za razvoj kmetijsko proizvodnih dejavnosti so Gajevci s predvidenimi objekti za rejo živali in hkrati spravilo pridelka, Muretinci (zunaj naselja) za pridelavo rastlin (rastlinjaki) in Moškanjci (zunaj naselja) za skupnostne naložbe.

·  Dejavnosti turizma:

·  Prednostno območje za razvoj turizma je območje novih naselij Tibolski vrh in Zamušanski vrh, kjer se uredi turistična vinska cesta in razvija vinogradništvo in njegove dopolnilne dejavnosti (npr. osmica, vinotoč ipd.).«

 

6. člen

V drugem stavku tretjega odstavka 13. člena se za besedo »zdravstvo« doda nova besedna zveza »socialno varstvo«.

Četrti stavek tretjega odstavka 13. člena se spremeni tako, da se glasi: »V ta namen se bo omogočal razvoj obrtnih, gospodarskih, oskrbnih, storitvenih, športno-rekreacijskih, turističnih, družbenih, socialnih in izobraževanih dejavnosti.«

Drugi stavek četrtega odstavka 13. člena se spremeni tako da se glasi: »Prebivalcem občine zagotavlja javnoupravne funkcije (policija), storitveno-oskrbne funkcije (trgovski center, gostinstvo, manjša obrt) in družbene funkcije (veterinarstvo).«

V prvem stavku petega odstavka 13. člena se za besedo »oskrbne« doda nova besedna zveza »socialno-družbene«.

V drugem stavku šestega odstavka 13. člena se za besedilom »Dom starejših občanov Muretinci« doda besedilo », zdravstveni center grad Muretinci«.

 

7. člen

V drugem odstavku 14. člena se brišejo oklepaji »(« in zaklepaji »)« in se pred besednima zvezama »Republika Hrvaška« in »Republika Madžarska« doda vezaj »–«.

Četrti odstavek 14. člena se spremni tako, da se glasi:

»(4) Čez osrednji del občine poteka železniška proga Pragersko–Hodoš, ob kateri je predviden drugi tir glavne železniške proge št. 40 Pragersko–Središče–Republika Hrvaška.«

 

8. člen

Četrti odstavek 19. člena se spremni tako, da se glasi:

»(4) Vzporedno z umestitvijo državno pomembne glavne ceste z elementi hitre ceste Hajdina–Ormož, odsek Markovci–Gorišnica in Gorišnica–Ormož, na območju občine, bo občina podpirala izgradnjo navezovalnega omrežja na novo prometnico s preusmeritvijo dela prometa na novo prometnico in razbremenitvijo prometa po obstoječih cestah.«

Peti odstavek 19. člena se spremni tako, da se glasi:

»(5) Čez osrednji del občine poteka železniška proga Pragersko–Hodoš, ob kateri je predviden drugi tir glavne železniške proge št. 40 Pragersko–Središče–Republika Hrvaška. Na severozahodnem delu občine je tudi javno letališče Moškanjci–Ptuj.«

 

9. člen

V drugem odstavku 21. člena se črta besedna zveza »državna meja«, namesto nje se doda besedna zveza »Republika Hrvaška.«

 

10. člen

Tretji odstavek 23. člena se spremni tako, da se glasi:

»(3) Skozi Občino Gorišnica poteka daljinska kolesarska pot D5 (Ptuj–Ormož–Hrvaška), in sicer po glavni cesti Hajdina–Ormož.«

 

11. člen

Na koncu četrtega odstavka 25. člena se doda besedilo »ter ob večjih objektih v javni rabi.«

Peti odstavek 25. člena se spremni tako, da se glasi:

»(5) V Forminu, Moškanjcih in Muretincih se znotraj proizvodnih con zagotovijo površine za parkirišča za tovorna vozila.«

 

12. člen

Tretji odstavek 27. člena se spremni tako, da se glasi:

»(3) Na območju Občine Gorišnica je predvidena avtomatizacija vodovodnih vozlišč in na območjih, kjer je predvidena gradnja nove prometne, komunalne ali energetske infrastrukture, dograditev oz. obnova (zamenjava) vodovodnega cevovoda.«

 

13. člen

V drugem odstavku 28. člena se za besedno zvezo »Tibolci (nižinski del)« doda beseda »Zagojiči«.

V tretjem odstavku 28. člena se med besedama »Muretinci« in »Placerovci« briše beseda »in« in se nadomesti z vejico »,«, za besedo »Placerovci« se doda besedna zveza »in Zagojiči«.

Četrti odstavek 28. člena se črta.

 

14. člen

Prvi odstavek 33. člena se črta.

Drugi odstavek 33. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(2) Občina zagotavlja elektronske komunikacijske storitve. Občina bo usmerjala razvoj elektronskih komunikacijskih omrežij  v sodobne tehnično-tehnološke in organizacijske tokove ter skrbela za kakovosten dostop do elektronskih komunikacijskih omrežij na celotnem območju občine.«

Tretji odstavek 33. člena se spremni tako, da se glasi:

»(3) Na območju občine sta prisotni dve bazni postaji mobilne telefonije, in sicer v naseljih Zamušanski vrh in Zamušani.«

V sedmem odstavku 33. člena se beseda »Telekomunikacijsko« nadomesti z besedno zvezo »Elektronsko komunikacijsko«.

V prvem stavku osmega odstavka 33. člena se pred besedo »komunikacij« doda beseda »elektronskih«. Prav tako se v zadnjem stavku osmega odstavka 33. člena briše beseda »telekomunikacijska«, ki se jo nadomesti z besedno zvezo »elektronsko komunikacijska«.

Deveti odstavek 33. člena se črta.

Deseti odstavek 33. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(10) V strnjenih naseljih se spodbuja izgradnja lokalnih kabelskih sistemov in sistemov brezžičnih elektronsko komunikacijskih povezav. Predvidi se izgradnja elektronsko komunikacijskega omrežja s pripadajočimi kabli najsodobnejših tehnologij in ustrezna kabelska kanalizacija na področju kompleksnih novogradenj, širitev in zapolnitev, pa tudi posodabljanje elektronsko komunikacijskih omrežij v sklopu prenov naselij. Zagotovi se izgradnja elektronsko komunikacijskega omrežja tudi do vseh obstoječih objektov oziroma zgradb v smislu posodobitve omrežja z novimi kapacitetami in novimi tehnologijami.«

Enajsti odstavek 33. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(11) Prioritetno se spodbuja povezovanje in združevanje obstoječih elektronsko komunikacijskih omrežij, optimizacijo njihove uporabe in sistematično uvajanje novih tehnik in tehnologij. Prav tako se pri umeščanju novih naprav in objektov elektronsko komunikacijskega omrežja v prostor v čim večji meri združuje in prednostno uporabi obstoječe naprave in objekte elektronsko komunikacijskega omrežja.«

Dvanajsti odstavek 33. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(12) Oskrba s elektronsko komunikacijskimi storitvami se bo izboljšala z izgradnjo avtomatskih central in s predvideno širitvijo elektronsko komunikacijskega omrežja v vseh naseljih. Načrtovana je posodobitev elektronsko komunikacijskih enot. Kvaliteta in dostopnost elektronsko komunikacijskih storitev bo izboljšana in posodobljena z digitalizacijo kabelsko komunikacijskega omrežja – KKS, kar bo omogočalo uporabnikom več digitalnih televizijskih programov v HD kvaliteti in hitri širokopasovni internet ter internet telefonijo.«

Trinajsti odstavek 33. člena se črta.

 

15. člen

Drugi odstavek 41. člena se spremni tako, da se glasi:

»(2) V občini Gorišnica sta obstoječi naselji s priključenim območjem razpršene gradnje naselji Tibolci in Zamušani.«

 

16. člen

Tretji odstavek 46. člena se spremni tako, da se glasi:

»(3) Manjše širitve naselij zaradi zapolnjevanja in funkcionalnega ali oblikovnega zaokroževanja naselij so dopustna v vseh naseljih. Večje širitve so predvidene v naselju Gorišnica z umestitvijo športno-rekreacijskih površin, stanovanjskih površin za posebne namene in dolgoročno za umestitev stanovanjskih objektov in centralnih dejavnosti. Pri načrtovanju in urejanju podeželskih naselij in vasi se zagotovita izboljšanje razmer za delo in bivanje ter opravljanje kmetijskih in dopolnilnih dejavnosti ter možnost razvoja podjetništva na podeželju (storitvene in manjše obrtne dejavnosti, ki so združljive z bivalnim okoljem). Dolgoročne večje širitve so predvidene tudi v naseljih Moškanjci, in sicer z umestitvijo stanovanjskih stavb, centralnih in proizvodnih dejavnosti, Muretinci, z umestitvijo centralnih in proizvodnih dejavnosti ter Formin, z umestitvijo proizvodnih dejavnosti. V podeželskih naseljih se razpoložljiva stavbna zemljišča prednostno namenjajo gradnji za potrebe kmečkih in polkmečkih gospodarstev in za razvoj dopolnilnih dejavnosti.«

 

17. člen

Četrti odstavek 48. člena se spremni tako, da se glasi:

»(4) V naseljih podeželskega tipa naj še naprej prevladujejo primarne dejavnosti kmetijstva in spremljajoče storitvene, družbene in obrtne dejavnosti:

·  centralne dejavnosti (gasilski domovi, trgovine, osebne storitve, kulturni in vaški domovi, stavbe za zdravstveno oskrbo ipd.), ki se načrtujejo predvsem v jedru naselja;

·  dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb (dom starejših občanov Muretinci);

·  mirna obrt in storitve, ki ne onesnažujejo okolja in imajo vlogo dopolnilnih dejavnosti v bivalnem okolju.«

Na koncu četrtega stavka petega odstavka 48. člena se doda besedilo », Formin in Muretinci.«

 

18. člen

V drugem odstavku 49. člena se za besedno zvezo »kmetije odprtih vrat« doda besedna zveza »kmečki turizem«.

 

19. člen

V drugem odstavku 52. člena se dodata nova druga in tretja alineja, ki se glasita:

»

·  morfološka enota: območja in objekti stanovanj – območje strnjene večstanovanjske pozidave;

·  morfološka enota: območja in objekti stanovanj – dom starejših občanov;«

 

20. člen

V tretjem stavku prvega odstavka 53. člena se za besedno zvezo »gospodarske (proizvodna cona)« doda beseda »družbene,«.

 

21. člen

V četrti alineji drugega odstavka 55. člena se briše beseda »kmetijsko« in nadomesti z besedo »proizvodno«.

V drugem odstavku 55. člena se doda nova peta alineja, ki se glasi:

»

·  vzhodno od njega je predvideno območje za kmetijsko proizvodnjo kot skupnostne kmetijske naložbe, ki sodi v kmetijsko dejavnost«

 

22. člen

V četrtem odstavku 57. člena se doda nova četrta alineja, ki se glasi:

»

·  zagotovitev prostorskih pogojev za dom starejših občanov Gorišnica;«

 

23. člen

V naslovu 74. člena se črta beseda »telekomunikacijske«, ki se jo nadomesti z besedno zvezo »elektronsko komunikacijske«.

V prvem stavku drugega odstavka se črta besedna zveza »telekomunikacijski infrastrukturni«, namesto nje se za besedo »vodi« doda besedna zveza »elektronskih komunikacij«.

 

24. člen

V drugem odstavku 91. člena se črta beseda »telekomunikacijska«, ki se jo nadomesti z besedno zvezo »elektronsko komunikacijska«.

V četrtem odstavku 91. člena, pod podnaslovom »Pomožni infrastrukturni objekti:«, se spremeni tretja alineja tako, da se glasi:

»

·  elektronsko komunikacijski objekti:

·  sekundarno elektronsko komunikacijsko omrežje – praviloma naj se izogibajo objektom in območjem kulturne dediščine; če ni druge rešitve, je možna postavitev na njihovem robu;«

 

25. člen

V drugem odstavku 92. člena se črta besedna zveza »pooblaščenega geologa«, ki se jo nadomesti z besedno zvezo »organizacije s področja geomehanike«.

26. člen

V drugem odstavku 96. člena se spremeni druga alineja tako, da se glasi:

»

·  Strehe: obliko, naklon, kritino in smeri slemen se prilagodi splošni oziroma kakovostni podobi v prostorski enoti. Dovoli se strešne kritine v temnejših, umirjenih, nebleščečih (mat) odtenkih rdeče, sive in rjave. Dovoljena je zelena streha (ozelenjena z rastlinjem), prav tako se dovoli slamnata streha. Osvetlitev podstrešnih prostorov je dovoljena preko lože, s frčadami in drugimi oblikami odpiranja strešin, ki ne smejo biti višje od osnovne strehe. Na strešinah se dovoli namestitev sončnih sprejemnikov in fotovoltaike, ki ne smejo presegati slemena streh.«

 

27. člen

V tretjem odstavku 104. člena, pod podnaslovom »Železnice«, se spremeni besedilo tako, da se glasi:

»

·  osi skrajnih tirov: 

·  v naselju 106, 00 m

·  izven naselja  108, 00 m

·  industrijski tir  50, 00 m«

V tretjem odstavku 104. člena se podnaslov »Telekomunikacije« spremeni tako, da se glasi »Objekti elektronsko komunikacijskih omrežij«.  Besedilo pod tem podnaslovom se spremeni tako, da se glasi:

»

·  osi voda: 

·  elektronsko komunikacijski vodi s kabelskim razdelilnim sistemom  1,50 m«

 

28. člen

Prvi odstavek 106. člena se spremni tako, da se glasi:

»(1) Delitev železniških prog je opredeljena s področno zakonodajo, in sicer se delijo na:

·  glavne proge;

·  regionalne proge;

·  industrijske tire.«

Drugi odstavek 106. člena se spremni tako, da se glasi:

»(2) Gradnja in prenova železniških prog mora biti izvedena skladno s prostorsko in železniško zakonodajo.«

 

29. člen

V prvem stavku četrtega odstavka 114. člena se črta besedna zveza »mobilne telefonije«, ki se jo nadomesti z besedno zvezo »elektronsko komunikacijske infrastrukture«. Prav tako se iz tretjega stavka četrtega odstavka 114. člena črta besedna zveza »mobilne telefonije«, ki se jo nadomesti z besedno zvezo »elektronsko komunikacijske infrastrukture«.

V prvem stavku šestega odstavka 114. člena se črta besedna zveza »mobilne telefonije«, ki se jo nadomesti z besedno zvezo »elektronsko komunikacijske infrastrukture«.

V sedmem odstavku 114. člena se črta beseda »telekomunikacijskega«, ki se jo nadomesti z besedno zvezo »elektronsko komunikacijska«.

Osmi odstavek 114. člena se spremni tako, da se glasi:

»(8) Obstoječe elektronsko komunikacijsko omrežje je glede na pozidavo potrebno ustrezno zaščititi, prestaviti in razširiti na osnovi projektne rešitve. Stroške ogleda, izdelave projekta zaščite, zakoličbe, prestavitve in izvedbe elektronsko komunikacijskega omrežja in nadzora krije investitor gradnje na določenem območju. Prav tako bremenijo investitorja tudi stroški odprave napak, ki so na obravnavanem objektu nastale zaradi del, kakor tudi stroške zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.«

V devetem odstavku 114. člena se črta beseda »telekomunikacijskih«, ki se jo nadomesti z besedno zvezo »elektronsko komunikacijskih«.

V desetem odstavku 114. člena se črta besedna zveza »mobilne telefonije«, ki se jo nadomesti z besedno zvezo »elektronsko komunikacijske infrastrukture«.

 

30. člen

V enajstem odstavku 120. člena se črta beseda »telekomunikacijska«, ki se jo nadomesti z besedno zvezo »elektronsko komunikacijska«.

 

31. člen

Tretji odstavka 125. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(3) Na območju namenske rabe kmetijskih zemljišč se brez spremembe namenske rabe lahko načrtuje nezahtevne in enostavne objekte v skladu s tabelo v prilogi 2 in 3. Poleg tega še:

·  agrarne operacije in vodne zadrževalnike za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč;

·  objekte, ki so proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, in se po uredbi, ki ureja vrste objektov glede na zahtevnost, lahko uvrstijo med pomožne kmetijsko-gozdarske objekte, razen kleti ter vinske kleti, po velikosti pa ne presegajo nezahtevnih objektov, razen grajenega rastlinjaka, ki lahko presega velikost nezahtevnih objektov;

·  čebelnjak, to je lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih temeljih, namenjen gojenju čebel, tlorisne površine do vključno 40 m2;

·  staja, to je lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih temeljih, namenjen zavetju rejnih živali na paši, tlorisne površine do vključno 100 m2;

·  pomožna kmetijsko-gozdarska oprema (npr. brajda, klopotec, kol, količek, žična opora, opora za mrežo proti toči, opora za mrežo proti ptičem, obora, ograja za pašo živine, ograja ter opora za trajne nasade, ograja za zaščito kmetijskih pridelkov, premični tunel in nadkritje, zaščitna mreža);

·  pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov;

·  raziskovanje podzemnih voda, mineralnih surovin in geotermičnega energetskega vira;

·  začasni objekti in začasni posegi, in sicer za čas dogodka oziroma v času sezone:

·  oder z nadstreškom, sestavljen iz montažnih elementov,

·  cirkus, če so šotor in drugi objekti montažni,

·  začasna tribuna za gledalce na prostem,

·  premični objekti za rejo živali v leseni izvedbi (npr. premični čebelnjak, premični kokošnjak, premični zajčnik);

·  opazovalnica, to je netemeljena lesena konstrukcija (npr. lovska preža, ptičja opazovalnica);

·  začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s pravilnikom, ki ureja vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;

·  dostop do objekta, skladnega s prostorskim aktom, če gre za objekt, ki:

·  ga je dopustno graditi na kmetijskih zemljiščih,

·  je prepoznan kot razpršena gradnja (zemljišče pod stavbo izven območij stavbnih zemljišč) ali

·  ga je dopustno graditi na površinah razpršene poselitve;

·  gradbeno inženirski objekti, ki so po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena uvrščeni v skupini:

·  daljinski cevovodi, daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja in daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi, s pripadajočimi objekti in priključki nanje, in

·  lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja, s pripadajočimi objekti in priključki nanje;

·  rekonstrukcije občinskih in državnih cest v skladu z zakonom, ki ureja ceste. Dopustni so tudi objekti, ki jih pogojuje načrtovana rekonstrukcija ceste (npr. nadkrita čakalnica na postajališču, kolesarska pot in pešpot, oporni in podporni zidovi, nadhodi, podhodi, prepusti, protihrupne ograje, pomožni cestni objekti, urbana oprema) ter objekti gospodarske javne infrastrukture, ki jih je v območju ceste treba zgraditi ali prestaviti zaradi rekonstrukcije ceste;

·  mala vetrna elektrarna do nazivne moči 1 MW, če gre za kmetijsko zemljišče z boniteto manj kot 35.«

 

32. člen

V 139. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»(2) Plazljiva območja so prikazana na opozorilni karti verjetnosti pojava plazov, ki je prikazana na kartah prikaza stanja prostora.«

Drugi odstavek se preštevilči v tretji odstavek in se spremeni tako, da se glasi:

»(3) Plazljiva območja iz drugega odstavka tega člena so zgolj opozorilna. Na plazljivih območjih je treba za vsako gradnjo oz. poseg v prostor, v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja, pridobiti geomehansko poročilo organizacije s področja geomehanike, ki bo omogočilo določitev pogojev in omejitev za izvajanje dejavnosti in gradenj ter morebitne stabilizacijske ukrepe na posameznem zemljišču. Tudi izven prikaza plazljivih območij je priporočljiva izdelava geomehanskega poročila, če obstaja sum, da je zemljišče plazljivo. Za poseg na plazljivo območje je treba pridobiti vodno soglasje.«

 

33. člen

Drugi odstavek 146. člena se spremni tako, da se glasi:

»(2) Skladno s predpisi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju se na območju OPN Občine Gorišnica površine glede na PNRP razvrščajo v naslednja območja stopnje varstva pred hrupom:

a)  Območje I. stopnje varstva pred hrupom:

Na območju občine ni mirnih območij varstva pred hrupom.

b)  Območje II. stopnje varstva pred hrupom:

·  SS – stanovanjske površine, vendar le v naslednjih EUP:

·  PL06 (naselje Placerovci);

·  GO16 (naselje Gorišnica);

·  GO18, in sicer ves EUP razen parcel 364/5, 365/5, 365/11, 365/12, 365/13, 365/14, 365/17, 365/18, 365/20, 365/22, 365/23, 365/24, 366/28, vse k. o. Gorišnica, kjer mora veljati III. SVPH (naselje Gorišnica);

·  MO09, in sicer ves EUP razen parcel 120/2, 133/3, 133/4, 133/13, 133/14, 133/19, 133/28, 134/1, 134/18, 134/19, 134/20, *179, 810/6, 810/7, 810/8, 810/9, 810/10, 810/11, 810/14, 810/15, 812, vse k. o. Moškanjci, kjer mora veljati III SVPH (naselje Moškanjci);

·  ZA50 (naselje Zamušani).

·  SB – stanovanjske površine za posebne namene, vendar le v naslednjih EUP:

·  GO73 (naselje Gorišnica).

·  BT – površine za turizem, vendar le v naslednjih EUP:

·  GO02 (naselje Gorišnica).

c)  Območje III. stopnje varstva pred hrupom:

·  SS – stanovanjske površine, razen navedenih pod b);

·  SB – stanovanjske površine za posebne namene, razen navedenih pod b);

·  SK – površine podeželskega naselja;

·  SKv – površine podeželskega naselja v gričevnatem območju;

·  CU – osrednja območja centralnih dejavnosti;

·  CD – druga območja centralnih dejavnosti;

·  BT – površine za turizem, razen navedenih pod b);

·  ZS – površine za oddih, rekreacijo in šport;

·  ZP – parki;

·  ZD – druge urejene zelene površine;

·  ZK – pokopališča;

·  A – površine razpršene poselitve;

·  Av – površine razpršene vinogradniške poselitve;

·  VC – celinske vode.

d)  Območje IV. stopnje varstva pred hrupom:

·  IP – površine za industrijo;

·  IG – gospodarske cone;

·  IKi – površine z objekti za kmetijsko intenzivno proizvodnjo;

·  IKp – površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo, ki se nahajajo ob robu naselij;

·  PC, PŽ, PL, PO – območja prometne infrastrukture;

·  E – območja energetske infrastrukture;

·  O – območja okoljske infrastrukture;

·  K1 – najboljša kmetijska zemljišča;

·  K2 – druga kmetijska zemljišča;

·  G – območja gozdnih zemljišč;

·  Gv – varovalni gozd;

·  Gr – gozdni rezervat.«

Tretji odstavek 146. člena se črta.

Na koncu četrtega odstavka 146. člena se doda nov stavek, ki se glasi »Dovoljenje za čezmerno obremenitev s hrupom za čas trajanja prireditve se pridobi na osnovi strokovne ocene obremenitve okolja s hrupom.«

V 146. členu se doda nov deveti odstavek, ki se glasi:

»(9) Novih stavb z varovanimi prostori ni dovoljeno umeščati v s hrupom prekomerno obremenjeno območje.«

 

34. člen

V prvem odstavku 148. člena se črta besedilo »najpozneje do 31. decembra 2016« in se nadomesti z besedilom »v skladu z načrtom javne razsvetljav«.

Tretji odstavek 148. člena se črta.

 

35. člen

V prvem odstavku 151. člena se tabela spremeni tako, da se glasi:

 

»

Okoljski cilji OPN

Kazalci stanja okolja

Nosilec monitoringa

Ohranjanje kakovosti tal

Analiza tal na vzorčnih ROTS lokacijah (koda: 04653, 03852)

ARSO

 

Ustrezno čiščenje komunalnih odpadnih voda

Delež prebivalcev, ki koristi javno kanalizacijo za odvajanje odpadne komunalne vode

ARSO,

Komunalno podjetje Ptuj d. d.

 

Kapaciteta čistilnih naprav (ČN)

ARSO,

Komunalno podjetje Ptuj d. d.

Dobro stanje površinskih in podzemnih vod

Trend kakovosti podzemne vode VT Dravska kotlina

ARSO,

Občina Gorišnica (spremljanje kazalca, poročanje MOP v petih letih po sprejemu OPN in nato vsakih pet let oz. glede na določila CPVO odločbe)

Kakovost površinske vode Drave

 

ARSO,

Občina Gorišnica (spremljanje kazalca, poročanje MOP v petih letih po sprejemu OPN in nato vsakih pet let oz. glede na določila CPVO odločbe)

Površina kmetijskih zemljišč na vodovarstvenih območjih

Občina Gorišnica

Izboljšana poplavna varnost

Število objektov s hišnimi številkami, ki so na območju razredov srednje ali velike (visoke) nevarnosti poplav

ARSO,

Občina Gorišnica (spremljanje kazalca, poročanje MOP v petih letih po sprejemu OPN in nato vsakih 5 let oz. glede na določila CPVO odločbe)

Umeščanje poselitvenih območij stran od virov emisij v zrak

PLDP; števno mesto Borovci

DRSC,

Občina Gorišnica (spremljanje kazalca, poročanje MOP v petih letih po sprejemu OPN)

PLDP; števno mesto Cvetkovci

DRSC,

Občina Gorišnica (spremljanje kazalca, poročanje MOP v petih letih po sprejemu OPN)

Število konfliktnih območij*

Občina Gorišnica (spremljanje kazalca, poročanje MOP v petih letih po sprejemu OPN)

Število virov vonjav

Občina Gorišnica (spremljanje kazalca, poročanje MOP v petih letih po sprejemu OPN)

Oddaljenost objektov, ki so lahko vir vonjav, od čistih stanovanjskih površin

Občina Gorišnica (spremljanje kazalca, poročanje MOP v petih letih po sprejemu OPN)

Obremenjenost stanovanjskih območij s hrupom pod mejnimi vrednostmi

PLDP; števno mesto Borovci

DRSC,

Občina Gorišnica (spremljanje kazalca, poročanje MOP v petih letih po sprejemu

OPN)

PLDP; števno mesto Cvetkovci

DRSC,

Občina Gorišnica (spremljanje kazalca, poročanje MOP v petih letih po sprejemu

OPN)

Število konfliktnih območij*

Občina Gorišnica (spremljanje kazalca, poročanje MOP v petih letih po sprejemu

OPN)

Št. oz. delež pNRP s povečano, to je II. SVPH

Občina Gorišnica (spremljanje kazalca, poročanje MOP v petih letih po sprejemu

OPN)

Upoštevanje strateških usmeritev celostnega varstva kulturne dediščine

Število zmerno, znatno, resno in skrajno ogroženih enot dediščine

ZVKDS OE MB,

Občina Gorišnica (organizacija predstavitve javnosti, obveščanje na spletni strani Občine, poročanje MOP v petih letih po sprejemu plana in nato vsakih pet let oz glede na določila CPVO odločbe)

Število kulturnih spomenikov in enot kulturne dediščine

ZVKDS OE MB,

Občina Gorišnica

Ohranjanje krajinske podobe območja

Število območij razpršene gradnje

ZVKDS OE MB,

Občina Gorišnica (organizacija predstavitve javnosti, obveščanje na spletni strani Občine, poročanje MOP v petih letih po sprejemu plana in nato vsakih pet let oz glede na določila CPVO odločbe)

Zavarovane vrste in habitatni tipi, ki se prednostno ohranjajo

Ohranjanje stopnje biotske raznovrstnosti z ohranjanjem ugodnega stanja ogroženih vrst in

habitatnih tipov na območju plana.

Prisotnost oziroma razširjenost ogroženih živalskih in rastlinskih vrst ter habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo

ZRSVN, OE Maribor

Naravne vrednote

Ohranitev lastnosti, zaradi katerih so deli narave na območju OPN opredeljeni za naravno vrednoto določene zvrsti in v največji možni meri tudi vseh drugih lastnosti naravne vrednote.

Ohranjenost naravnih vrednot

ZRSVN, OE Maribor

Natura območja EPO

Ohranitev oz. doseganje ugodnega stanja habitatov vrst in habitatnih tipov, za katere so opredeljena območja, pomembna za ohranitev biotske raznovrstnosti (ekološko pomembnih območij, območij Natura) na območju plana.

-  Razširjenost vrst in površine habitatnih tipov, ki se ohranjajo v ugodnem stanju na Natura oz. EPO območjih.

 

-  Stanje Natura kvalifikacijskih živalskih in rastlinskih vrst (vključno vrstami, ki so posebnega pomena za EU).

ZRSVN, OE Maribor

Racionalna raba naravnih virov

Površina kmetijskih zemljišč

Občina Gorišnica (spremljanje kazalca, poročanje MOP v petih letih po sprejemu plana in nato vsakih pet let oz glede na določila CPVO odločbe)

Površina gozdnih zemljišč

Občina Gorišnica (spremljanje kazalca, poročanje MOP v petih letih po sprejemu plana in nato vsakih pet let oz glede na določila CPVO odločbe)

Funkcije gozdov

Občina Gorišnica

Povprečna poraba pitne vode v gospodinjstvih

Občina Gorišnica (spremljanje kazalca, poročanje MOP v petih letih po sprejemu plana in nato vsakih pet let oz glede na določila CPVO odločbe)

Površina nepozidanih stavbnih zemljišč za bivanjsko rabo

Občina Gorišnica (spremljanje kazalca, poročanje MOP v petih letih po sprejemu plana in nato vsakih pet let oz glede na določila CPVO odločbe)

Delež prebivalcev, ki se s pitno vodo oskrbuje v okviru javne službe

Občina Gorišnica (spremljanje kazalca, poročanje MOP v petih letih po sprejemu plana in nato vsakih pet let oz glede na določila CPVO odločbe)

Poraba končne energije na prebivalca

Občina Gorišnica (spremljanje kazalca, poročanje MOP v petih letih po sprejemu plana in nato vsakih pet let oz glede na določila CPVO odločbe)

Delež rabe energije iz obnovljivih virov energije na prebivalca

Občina Gorišnica

Učinkovito ravnanje z odpadki

Letna količina mešanih komunalnih odpadkov

Čisto mesto Ptuj d. o. o.,

Občina Gorišnica

Število prebivalcev na en ekološki otok

Občina Gorišnica

Izvaja naj se nadzor nad morebitnim nedovoljenim odlaganjem gradbenih odpadkov (v izogib nastajanja nelegalnih (divjih) odlagališč odpadkov, kateri bi lahko potencialno vplivali na onesnaženje tal in voda).

Pristojni občinski inšpektorji

Razvitost infrastrukture za ravnanje z odpadki

Občina Gorišnica

Število divjih odlagališč odpadkov

 

Občina Gorišnica

Umeščanje območij stanovanj izven varovalnih pasov elektroenergetskega omrežja (visokofrekvenčni viri sevanja)

Število stanovanjskih objektov, ki so v vplivnem pasu visokonapetostnih DV in RTP

Občina Gorišnica

(spremljanje kazalca, poročanje MOP v petih letih po sprejemu plana in nato vsakih pet let oz glede na določila CPVO odločbe)

Zmanjšanje porabe električne energije za javno razsvetljavo

-  Delež doseganja (preseganja) ciljne vrednosti iz uredbe,

-  Količina porabljene električne energije za javno razsvetljavo na prebivalca letno

Občina Gorišnica (energetski manager Občine)

Zdravo okolje za ljudi

Število okoljskih con

Občina Gorišnica

Dolžina kolesarskih poti

Občina Gorišnica

Povezave med naselji s kolesarskimi potmi

Občina Gorišnica

Število in površina območij namenjenih za šport in rekreacijo

Občina Gorišnica

Število in površina otroških igrišč

Občina Gorišnica

Delež stavb, oz. naselij, kjer se KOV odvajajo v kanalizacijo, greznice ali male BČN

Občina Gorišnica (spremljanje kazalca, poročanje MOP v petih letih po sprejemu plana in nato vsakih pet let oz glede na določila CPVO odločbe),

Komunalno podjetje Ptuj d. d.

Proste kapacitete čistilnih naprav (ČN)

Občina Gorišnica (spremljanje kazalca, poročanje MOP v petih letih po sprejemu plana in nato vsakih pet let oz glede na določila CPVO odločbe), Komunalno podjetje Ptuj d. d.

Trend kakovosti podzemne vode VT Dravsko polje

Občina Gorišnica (spremljanje kazalca, poročanje MOP v petih letih po sprejemu plana in nato vsakih pet let oz glede na določila CPVO odločbe), Komunalno podjetje Ptuj d. d.

Delež prebivalcev, ki se s pitno vodo oskrbuje v okviru javne službe

Občina Gorišnica (spremljanje kazalca, poročanje MOP v petih letih po sprejemu plana in nato vsakih pet let oz glede na določila CPVO odločbe), Komunalno podjetje Ptuj d. d.

Kakovost pitne vode na javnih in lastnih vodnih virih

Občina Gorišnica (spremljanje kazalca, poročanje MOP v petih letih po sprejemu plana in nato vsakih pet let oz. glede na določila CPVO odločbe),

Komunalno podjetje Ptuj d. d.

Število virov vonjav

Občina Gorišnica (spremljanje kazalca, poročanje MOP v petih letih po sprejemu plana in nato vsakih pet let oz glede na določila CPVO odločbe)

Oddaljenost objektov, ki so lahko vir vonjav, od čistih stanovanjskih površin

Občina Gorišnica (spremljanje kazalca, poročanje MOP v petih letih po sprejemu plana in nato vsakih pet let oz glede na določila CPVO odločbe)

Število konfliktnih območij*

Občina Gorišnica

(spremljanje kazalca, poročanje MOP v petih letih po sprejemu plana in nato vsakih pet let oz glede na določila CPVO odločbe),

DRSC

-  Povprečni letni dnevni promet (PLDP): števno mesto Borovci

-  PLDP: števno mesto Cvetkovci

DRSC,

Občina Gorišnica (spremljanje kazalca, poročanje MOP v petih letih po sprejemu plana in nato vsakih pet let oz glede na določila CPVO odločbe)

Število stanovanjskih objektov, ki so v vplivnem pasu visokonapetostnih DV in RTP

Občina Gorišnica (spremljanje kazalca, poročanje MOP v petih letih po sprejemu plana in nato vsakih pet let oz glede na določila CPVO odločbe)

«

V drugem odstavku 151. člena se za prvim stavkom doda stavek, ki se glasi: »Javnost ima kadarkoli možnost podati pripombe oz. pritožbe povezane s vplivi iz okolja.«

 

36. člen

V prvem odstavku 152. člena se doda nova četrta alineja, ki se glasi:

»

·  Evidentiranje in sanacija nelegalnih odlagališč odpadkov.«

Drugi odstavek 152. člena se spremni tako, da se glasi:

»(2) Ukrepi za zagotavljanje kakovosti zraka:

·  Skladno z načrtom trajnostne mobilnosti se izvaja ukrepe za zmanjšanje emisij v zrak iz sektorja promet (okoljske cone (umirjanje oz. prepovedi prometa), polnilnice za električna vozila, kolesarske poti, …).

·  Skladno z lokalnim energetskim konceptom se izvaja ukrepe za zmanjšanje emisij zaradi rabe energije.

·  Skladno s programom varstva okolja se izvaja ukrepe za zmanjšanje emisij v zrak.

·  Pri umeščanju pomembnih virov vonjav v okolje (kompostarne, bioplinarne ipd.) je treba zagotoviti primerno oddaljenost, tako da je zunanji rob območja vira vonjav od območja stanovanjskih, gostinskih, upravnih, pisarniških in trgovinskih stavb, stav za kulturo in razvedrilo, za izobraževanje, zdravstvo in šport ter športno rekreacijskih površin oddaljen najmanj 300 m oz. 500 m pri odprtem kompostiranju. Za ureditev novih objektov za rejo živali (večje farme), ki so viri vonjav, in za povečanje kapacitet obstoječih objektov se s strokovno študijo preveri vplivno območje, objekti pa se umestijo na primerno oddaljenost od navedenih območij. Pri reji živali in skladiščenju ter prevozu gnoja je obvezno uporaba tehnoloških postopkov, ki preprečujejo obremenjevanje okolja z neprijetnimi vonjavami.«

V 152. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:

»(5) Varujejo se zelene površine (površine za šport in rekreacijo, parkovne površine, …) ter zagotavlja njihova dostopnost, s čimer se zagotavljajo pogoji za zdrav življenjski slog (gibanje).«

 

37. člen

Tretji odstavek 154. člena se spremni tako, da se glasi:

»(3) EUP, za katere se v skladu z določbami tega odloka izdela OPPN, so: pridelovalna cona Muretinci – Štuki (MU20), OPPN Gorišnica – sever 1 (GO01, GO03, GO06), OPPN Gorišnica – sever 2 (GO08, GO09, GO10, GO67) in OPPN za sanacijo razpršene gradnje Tibolci (TI98).«

 

38. člen

Na koncu drugega odstavka 155. člena se briše besedilo »in določiti etapnost izvajanja OPPN v celotnem območju urejanja z OPPN«.

Peti odstavek 155. člena se črta.

 

39. člen

V četrtem odstavku 157. člena se črta beseda »telekomunikacijski«, ki se jo nadomesti z besedno zvezo »elektronsko komunikacijski«.

 

40. člen

164. člen se črta.

 

41. člen

169. člen se spremeni tako, da se glasi:

»169. člen

(veljavni prostorski izvedbeni akti)

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka ostajajo v veljavi naslednji prostorski izvedbeni akti Občine Gorišnica:

·  Odlok o lokacijskem načrtu za hitro cesto Hajdina–Ormož, odsek Markovci–Gorišnica, Uradni list RS, št. 74/00, ki velja na naslednjih EUP in so označeni z OPPN1: GA58-OPPN1; MU15-OPPN1; ZG36-OPPN1; ZG42-OPPN1; ZG43-OPPN1;

·  Odlok o lokacijskem načrtu za glavno cesto Hajdina–Ormož, odsek Gorišnica–Ormož, Uradni list RS, št. 54/99, 116/00, razen v delu, ki se nanaša na spremembe iz 170. člena OPN. Odlok o lokacijskem načrtu za glavno cesto Hajdina–Ormož, odsek Gorišnica–Ormož, Uradni list RS, št. 54/99, 116/00 velja na naslednjih EUP in so označeni z OPPN2: FO63-OPPN2, GA13-OPPN2, GA51-OPPN2, PL30-OPPN2;

·  Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje športnega parka Gorišnica (EUP PL43), Uradno glasilo slovenskih občin št. 66/2016, ki velja na naslednjem EUP in je označen z OPPN3: PL43-OPPN3.

(2) Z dnem uveljavitve tega odloka ostajajo v veljavi tudi naslednji državni prostorski izvedbeni akti:

·  Uredba o državnem prostorskem načrtu za elektrifikacijo in rekonstrukcijo železniške proge Pragersko–Hodoš (Uradni list RS, št. 51/09), ki velja na naslednjih EUP in so označeni z DPA2: GO27-DPA2, GO35-DPA2, MO33-DPA2, MO90-DPA2, ZA35-DPA2, ZA76-DPA2, ZA122-DPA2;

·  Uredba o državnem prostorskem načrtu za gradnjo daljnovoda 2 x 400 kV Cirkovce–Pince (Uradni list RS, št. 55/12), ki velja na naslednjih EUP in so označeni z DPA1: FO77-DPA1, FO78-DPA1, FO80-DPA1, FO87-DPA1, FO88-DPA1, FO96-DPA1, FO97-DPA1, GA36-DPA1, GA37-DPA1, GA39-DPA1, GA40-DPA1, GA42-DPA1, GA44-DPA1, GA46-DPA1, GA48-DPA1, GA50-DPA1, GA56-DPA1, GA78-DPA1, MU49-DPA1, MU52-DPA1, MU54-DPA1, MV33-DPA1, PL47-DPA1, PL49-DPA1, PL50-DPA1, PL52-DPA1, PL54-DPA1, PL55-DPA1, PL56-DPA1, PL58-DPA1, PL60-DPA1, PL62-DPA1, ZG38-DPA1, ZG39-DPA1, ZG40-DPA1, ZG41-DPA1, ZG46-DPA1, ZG49-DPA1.«

 

42. člen

Za 169. členom se doda nov 169.a člen, ki se glasi:

»169.a člen

(sprememba vsebine prostorskega izvedbenega akta)

(1) Z dnem uveljavitve OPN se delno spremeni:

·  Odlok o lokacijskem načrtu za glavno cesto Hajdina–Ormož, odsek Gorišnica–Ormož (Uradni list RS, št. 54/99, 116/00) v delu, ki se nanaša na ukinitev priključka Gorišnica.

(2) Odlok o lokacijskem načrtu za glavno cesto Hajdina–Ormož, odsek Gorišnica–Ormož (Uradni list RS, št. 54/99, 116/00) se delno spremeni:

·  v 3. členu tako, da se brišejo parcele oziroma deli parcel: 401, 418, 418/4 vse k.o. Gajevci;

·  v 5. členu tako, da se briše navedba priključka Gorišnica. Drugi stavek se tako glasi: »Odsek glavne ceste Gorišnica–Ormož se prične južno od naselja Gorišnica, poteka ob kanalu severno od naselja Placerovci, mimo Formina, v km 20 + 600 (celotna stacionaža) oziroma km 5 + 800 (stacionaža odseka) prečka odvodni kanal HE Formin, poteka v nadaljevanju severno od kanala, v km 24 + 500 oziroma 9 + 700 z viaduktom prečka potok Sejanco in železniško progo Pragersko–Čakovec in se nato v km 25 + 000 oziroma 10 + 400 vključi v obstoječo obvoznico Ormož.«

·  v 6. členu tako, da se briše navedba priključka Gorišnica. Briše se prva alineja drugega stavka: »– priključek Gorišnica v km 0+318;« in zadnji stavek: »Priključek Gorišnica se izvede v drugi fazi.«

·  v 12. členu tako, da se briše navedba priključka Gorišnica. Iz prvega stavka se briše: »(območje priključka Gorišnica)« in iz prve točke drugega stavka se briše: »v območju priključka Gorišnica«.

·  in v 22. členu tako, da se briše navedba priključka Gorišnica. Iz prvega stavka se briše zadnja alineja: »– priključek Gorišnica«.

(3) Na območju priključka Gorišnica se na parcelnih številkah del 400, del 401, del 412/2, del 413/2, del 415/11, del 415/12, del 415/15, del 416/2, del 416/3, del 416/4, del 416/5, del 416/6, del 418/3, del 418/4, del 501/2 vse k.o. Gajevci (v skladu s tem odlokom in grafičnim prikazom izvedbenega dela OPN) spremeni osnovna namenska raba prostora iz stavbnih zemljišč v kmetijska zemljišča, podrobna namenska raba pa iz površin cest v najboljša kmetijska zemljišča.

(4) Območje priključka Gorišnica, ki ga predstavljajo parcelne številke del 400, del 401, del 412/2, del 413/2, del 415/11, del 415/12, del 415/15, del 416/2, del 416/3, del 416/4, del 416/5, del 416/6, del 418/3, del 418/4, del 501/2 vse k.o. Gajevci se izvzame iz ureditvenega območja lokacijskega načrta. Skladno z navedenim se spremeni meja lokacijskega načrta.«

 

43. člen

V tabeli prvega odstavka podpoglavja I.1.1 Podrobnejši PIP za območja stanovanj Priloge 1 - I. PODROBNI PIP ZA POSAMEZNE PNRP se v točki »5 Dovoljene dejavnosti« za besedno zvezo »poslovne dejavnosti« doda besedna zveza »proizvodnja električne energije«.

V tabeli prvega odstavka podpoglavja I.1.1 Podrobnejši PIP za območja stanovanj Priloge 1 - I. PODROBNI PIP ZA POSAMEZNE PNRP se v točki »8 Merila in pogoji za oblikovanje« določilo pod naslovom »Streha« spremeni tako, da se glasi: 

»

Streha:

·  dovoljene so simetrične dvokapne strehe, smer slemena je vzporedna z daljšo stranico objekta;

·  dovoljena je ravna streha;

·  dovoljenja je enokapna streha;

·  dovoljene so štirikapne strehe, vendar streha ne sme potekati v točkovno sleme, temveč mora imeti linijsko sleme;

·  naklon streh je od 35° do 45°;

·  naklon strehe pri izvedbi enokapne strehe je dovoljen od 22° do 35°;

·  naklon strehe pri izvedbi štirikapne strehe je dovoljen od 22° do 45°;

·  ravna ali enokapna streha je dovoljena tudi za pokrite terase, vetrolove, zimske vrtove ipd.;

·  dovoljeni so čopi;

·  frčade so dovoljenje z različnimi oblikami strešin;

·  na strešinah, razen na starih objektih tradicionalne tipologije, je dovoljena namestitev sončnih sprejemnikov in fotovoltaike, vendar ti ne smejo segati nad sleme strehe.

Odstopanje od teh določil je možno pri že obstoječih objektih.«

V tabeli prvega odstavka podpoglavja I.1.1 Podrobnejši PIP za območja stanovanj Priloge 1 - I. PODROBNI PIP ZA POSAMEZNE PNRP se v točki »8 Merila in pogoji za oblikovanje« pod naslovom »Strešna kritina« spremeni tretja alineja tako, da se glasi:

»

·  ravne strehe so lahko pohodne ali nepohodne, kritina ni definirana.«

V tabeli drugega odstavka podpoglavja I.1.1 Podrobnejši PIP za območja stanovanj Priloge 1 - I. PODROBNI PIP ZA POSAMEZNE PNRP se v točki »5 Dovoljene dejavnosti« za besedo »turizem« doda besedna zveza »proizvodnja električne energije«.

V tabeli tretjega odstavka podpoglavja I.1.1 Podrobnejši PIP za območja stanovanj Priloge 1 - I. PODROBNI PIP ZA POSAMEZNE PNRP se v točki »5 Dovoljene dejavnosti« za besedo »poslovne dejavnosti« doda besedna zveza »proizvodnja električne energije«.

V tabeli tretjega odstavka podpoglavja I.1.1 Podrobnejši PIP za območja stanovanj Priloge 1 - I. PODROBNI PIP ZA POSAMEZNE PNRP se v točki »8 Merila in pogoji za oblikovanje« določilo pod naslovom »Streha, razen za nestanovanjske kmetijske stavbe« spremeni tako, da se glasi:

»

Streha, razen za nestanovanjske kmetijske stavbe:

·  dovoljene so simetrične dvokapne strehe, smer slemena je vzporedna z daljšo stranico objekta;

·  dovoljena je ravna streha;

·  dovoljenja je enokapna streha;

·  dovoljene so štirikapne strehe, vendar streha ne sme potekati v točkovno sleme, temveč mora imeti linijsko sleme;

·  naklon streh je od 35° do 45°;

·  naklon strehe pri izvedbi enokapne strehe je dovoljen od 22° do 35°;

·  naklon strehe pri izvedbi štirikapne strehe je dovoljen od 22° do 45°;

·  ravna ali enokapna streha je dovoljena tudi za pokrite terase, vetrolove, zimske vrtove ipd.;

·  dovoljeni so čopi;

·  frčade so dovoljenje z različnimi oblikami strešin;

·  na strešinah, razen na starih objektih tradicionalne tipologije, je dovoljena namestitev sončnih sprejemnikov in fotovoltaike, vendar ti ne smejo segati nad sleme strehe.

Odstopanje od teh določil je možno pri že obstoječih objektih.«

V tabeli tretjega odstavka podpoglavja I.1.1 Podrobnejši PIP za območja stanovanj Priloge 1 - I. PODROBNI PIP ZA POSAMEZNE PNRP se v točki »8 Merila in pogoji za oblikovanje« pod naslovom »Strešna kritina« spremeni tretja alineja tako, da se glasi:

»

·  ravne strehe so lahko pohodne ali nepohodne, kritina ni definirana.«

V tabeli tretjega odstavka podpoglavja I.1.1 Podrobnejši PIP za območja stanovanj Priloge 1 - I. PODROBNI PIP ZA POSAMEZNE PNRP se v točki »8 Merila in pogoji za oblikovanje« v predzadnjem odstavku črta besedilo »Odstopanje ni dovoljeno pri obliki in naklonu strehe.«. Predzadnji odstavek se glasi:

»Za nizkoenergijske in pasivne hiše se  dovoli odstopanja od meril in pogojev za oblikovanje glede na tehnologijo gradnje in če izkazuje zadnje stanje gradbene tehnike.«

V tabeli četrtega odstavka podpoglavja I.1.1 Podrobnejši PIP za območja stanovanj Priloge 1 - I. PODROBNI PIP ZA POSAMEZNE PNRP se v točki »5 Dovoljene dejavnosti« za besedo »poslovne dejavnosti« doda besedna zveza »proizvodnja električne energije«.

V tabeli četrtega odstavka podpoglavja I.1.1 Podrobnejši PIP za območja stanovanj Priloge 1 - I. PODROBNI PIP ZA POSAMEZNE PNRP se v točki »8 Merila in pogoji za oblikovanje« pod naslovom »Streha« spremeni peta alineja in doda nova šesta alineja. Alineji se glasita:

»

·  frčade so dovoljenje z različnimi oblikami strešin;

·  na strešinah, razen na starih objektih tradicionalne tipologije, je dovoljena namestitev sončnih sprejemnikov in fotovoltaike, vendar ti ne smejo segati nad sleme strehe.«

 

44. člen

V tabeli prvega odstavka podpoglavja I.1.2 Podrobnejši PIP za območja centralnih dejavnosti Priloge 1 - I. PODROBNI PIP ZA POSAMEZNE PNRP se spremenita točki 4 in 5 tako, da se glasita:

»

 

4  DIP na parceli, namenjeni gradnji: 

Obstoječe, dovoljeno je minimalno povečanje v skladu z drugimi določili tega odloka, vendar FZ največ 0,9.

Pri novih objektih je FZ največ 0,6.

DOBP: delež odprtih bivalnih površin je min 10 % parcele, namenjene gradnji obravnavanega objekta.

Dovoljene dejavnosti: Dopusten je preplet funkcij javnega in bivalnega značaja. Poleg bivanja so dovoljene dejavnosti: trgovina, storitvene dejavnosti, gostinstvo, turizem, poslovne dejavnosti, dejavnosti javne uprave, izobraževanje, zdravstvo, socialno varstvo, kulturne, razvedrilne, verske, rekreacijske, športne dejavnosti, proizvodnja električne energije in druge podobne dejavnosti v skladu s Prilogo 3 Preglednica dopustnih objektov glede na namen po posameznih vrstah podrobnejše namenske rabe prostora.

V jedru naselij se ohranja obstoječe funkcije lokalno-oskrbnega središča.

 

V tabeli prvega odstavka podpoglavja I.1.2 Podrobnejši PIP za območja centralnih dejavnosti Priloge 1 - I. PODROBNI PIP ZA POSAMEZNE PNRP se v točki »8 Merila in pogoji za oblikovanje« spremeni besedilo pod naslovom »Gabariti za stanovanjske stavbe« tako, da se glasi:

»Gabariti za stanovanjske stavbe: eno-, dvo- in tristanovanjske stavbe kot pri SS, večstanovanjske stavbe največ do K + P + 2 + M pri čemer je kolenčni zid 20 cm. V mansardnem prostoru je dovoljena izvedba galerij. Odstopanje  od teh določil je možno pri že obstoječih objektih.«

V tabeli prvega odstavka podpoglavja I.1.2 Podrobnejši PIP za območja centralnih dejavnosti Priloge 1 - I. PODROBNI PIP ZA POSAMEZNE PNRP se v točki »8 Merila in pogoji za oblikovanje« določilo pod naslovom »Streha za stanovanjske stavbe« spremeni tako, da se glasi:

»

Streha za stanovanjske stavbe:

·  dovoljene so simetrične dvokapne strehe, smer slemena je vzporedna z daljšo stranico objekta;

·  dovoljena je ravna streha;

·  dovoljenja je enokapna streha;

·  dovoljene so štirikapne strehe, vendar streha ne sme potekati v točkovno sleme, temveč mora imeti linijsko sleme;

·  naklon streh je od 35° do 45°;

·  naklon strehe pri izvedbi enokapne strehe je dovoljen od 22° do 35°;

·  pri izvedbi štirikapne strehe je dovoljen naklon strehe od 22° do 45°;

·  ravna ali enokapna streha je dovoljena tudi za pokrite terase,  vetrolove, zimske vrtove ipd.;

·  dovoljeni so čopi;

·  frčade so dovoljene z različnimi oblikami strešin;

·  na strešinah, razen na starih objektih tradicionalne tipologije, je dovoljena namestitev sončnih sprejemnikov in fotovoltaike, vendar ti ne smejo segati nad sleme strehe.

Odstopanje  od teh določil je možno pri že obstoječih objektih.«

V tabeli prvega odstavka podpoglavja I.1.2 Podrobnejši PIP za območja centralnih dejavnosti Priloge 1 - I. PODROBNI PIP ZA POSAMEZNE PNRP se v točki »8 Merila in pogoji za oblikovanje« pod naslovom »Strešna kritina« spremeni tretja alineja tako, da se glasi:

»

·  ravne strehe so lahko pohodne ali nepohodne, kritina ni definirana.«

V tabeli drugega odstavka podpoglavja I.1.2 Podrobnejši PIP za območja centralnih dejavnosti Priloge 1 - I. PODROBNI PIP ZA POSAMEZNE PNRP se v točki »5 Dovoljene dejavnosti« za besedno zvezo »rekreacijske in športne dejavnosti« doda besedna zveza »proizvodnja električne energije«.

 

45. člen

V tabeli prvega odstavka podpoglavja I.1.3 Podrobnejši PIP za območja proizvodnih dejavnosti Priloge 1 - I. PODROBNI PIP ZA POSAMEZNE PNRP se v točki »5 Dovoljene dejavnosti« za besedo »proizvodnje« doda besedna zveza »proizvodnja električne energije«.

V tabeli »IKi – površine z objekti za kmetijsko intenzivno proizvodnjo« tretjega odstavka podpoglavja I.1.3 Podrobnejši PIP za območja proizvodnih dejavnosti Priloge 1 - I. PODROBNI PIP ZA POSAMEZNE PNRP se v točki »5 Dovoljene dejavnosti« na konec doda besedna zveza »proizvodnja električne energije«.

V tabeli »IKp – površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo, ki se nahajajo ob robu naselij« tretjega odstavka podpoglavja I.1.3 Podrobnejši PIP za območja proizvodnih dejavnosti Priloge 1 - I. PODROBNI PIP ZA POSAMEZNE PNRP se v točki »5 Dovoljene dejavnosti« na konec doda besedna zveza »proizvodnja električne energije«.

 

46. člen

V tabeli prvega odstavka podpoglavja I.1.4 Podrobnejši PIP za posebna območja Priloge 1 - I. PODROBNI PIP ZA POSAMEZNE PNRP se v točki »5 Dovoljene dejavnosti« na konec doda besedna zveza »proizvodnja električne energije«.

V tabeli prvega odstavka podpoglavja I.1.4 Podrobnejši PIP za posebna območja Priloge 1 - I. PODROBNI PIP ZA POSAMEZNE PNRP se v točki »8 Merila in pogoji za oblikovanje« pod naslovom »Streha« spremeni sedma alineja tako, da se glasi:

»

·  dovoljeni so strešna okna in frčade z različnimi oblikami strešin;«

 

47. člen

V tabeli prvega odstavka podpoglavja I.1.5 Podrobnejši PIP za območja zelenih površin Priloge 1 - I. PODROBNI PIP ZA POSAMEZNE PNRP se spremeni točka 3 tako, da se glasi:

»

 

3 DIP na parceli, namenjeni gradnji: 

pretežna površina mora biti namenjena za športne in rekreacijske dejavnosti.

«

 

V tabeli prvega odstavka podpoglavja I.1.5 Podrobnejši PIP za območja zelenih površin Priloge 1 - I. PODROBNI PIP ZA POSAMEZNE PNRP se doda nova 6 točka, ki se glasi:

 

»

6 Merila in pogoji za oblikovanje:

Gabariti:

-  Tlorisni gabariti: podolgovati tlorisi z razmerjem stranic 1:1,5 do 1:2.

-  Višinski gabariti: do 8 m.

Streha:

-  dovoljene so simetrične dvokapne strehe, smer slemena je vzporedna z daljšo stranico objekta;

-  dovoljena je ravna streha;

-  dovoljene so štirikapne strehe, vendar streha ne sme potekati v točkovno sleme, temveč mora imeti linijsko sleme;

-  naklon streh je od 35° do 45°;

-  naklon strehe pri izvedbi štirikapne strehe je dovoljen od 22° do 45°;

-  na strešinah, razen na starih objektih tradicionalne tipologije, je dovoljena namestitev sončnih sprejemnikov in fotovoltaike, vendar ti ne smejo segati nad sleme strehe.

Strešna kritina: enako kot pri SK,

Fasade: enako kot pri SK ter:

-  leseni objekti.

 

48. člen

V tabeli prvega odstavka podpoglavja I.1.6 Podrobnejši PIP za površine razpršene poselitve Priloge 1 - I. PODROBNI PIP ZA POSAMEZNE PNRP se v točki »5 Dovoljene dejavnosti« za besedno zvezo »poslovne dejavnosti« doda besedna zveza »proizvodnja električne energije«.

 

49. člen

V tabeli prvega odstavka podpoglavja I.1.6 Podrobnejši PIP za površine razpršene poselitve Priloge 1 - I. PODROBNI PIP ZA POSAMEZNE PNRP se v točki »8 Merila in pogoji za oblikovanje« pod naslovom »Streha, razen za nestanovanjske kmetijske stavbe« doda nova tretja alineja, ki se glasi:

»

·  dovoljene so zelene strehe;«.

V tabeli prvega odstavka podpoglavja I.1.6 Podrobnejši PIP za površine razpršene poselitve Priloge 1 - I. PODROBNI PIP ZA POSAMEZNE PNRP se v točki »8 Merila in pogoji za oblikovanje« pod naslovom »Streha, razen za nestanovanjske kmetijske stavbe« spremeni sedma alineja tako, da se glasi:

»

·  frčade so dovoljene z različnimi oblikami strešin;«

 

50. člen

V tabeli drugega odstavka podpoglavja I.1.6 Podrobnejši PIP za površine razpršene poselitve Priloge 1 - I. PODROBNI PIP ZA POSAMEZNE PNRP se v točki »8 Merila in pogoji za oblikovanje« pod naslovom »Streha« doda nova druga alineja, ki se glasi:

»

·  dovoljene so zelene strehe;«

V tabeli drugega odstavka podpoglavja I.1.6 Podrobnejši PIP za površine razpršene poselitve Priloge 1 - I. PODROBNI PIP ZA POSAMEZNE PNRP se v točki »8 Merila in pogoji za oblikovanje« pod naslovom »Streha« spremeni peta alineja tako, da se glasi:

»

·  frčade so dovoljene z različnimi oblikami strešin.«

 

51. člen

V Prilogi 1 - II. POSEBNI PIP ZA POSAMEZNE EUP se za tabelo 1.3 EROZIJSKA OBMOČJA doda nova tabela 1.4 PLAZLJIVA OBMOČJA, ki se glasi:

 

»

 

Oznaka v tabeli:  OKVP: DA

 

Plazljiva območja glede na opozorilne karte verjetnosti pojava plazov (OKVP) so zgolj opozorilna. Pri gradnji novih objektov, rekonstrukcijah objektov in izvedbi infrastrukture na plazljivih območjih, je potrebno upoštevati splošni PIP za zagotavljanje varnosti na plazljivih območjih.

«

 

52. člen

V Prilogi 1 - II. POSEBNI PIP ZA POSAMEZNE EUP se tabela 1.4 OBMOČJA KULTURNE DEDIŠČINE preštevilči v 1.5 OBMOČJA KULTURNE DEDIŠČINE. Vsebina tabele se spremeni tako, da se glasi:

 

»

NASELJE

ŠT. KULT. DEDIŠČINE

OPIS

Varstveni režim

Podrežim

Cunkovci

21142

Dvoršakova kapelica

dediščina

stavbna dediščina

Formin

29600

Domačija Sok

dediščina

stavbna dediščina

Formin

6468

Prazgodovinsko grobišče in villa rustica

spomenik

 

Formin

6469

Rimska stavba

spomenik

 

Formin

21140

Šveičova kapelica

dediščina

stavbna dediščina

Formin

24696

Stari Gasilski dom

dediščina

stavbna dediščina

Gajevci

21139

Leplinova kapelica

dediščina

stavbna dediščina

Gajevci

24258

Domačija Mihalek

dediščina

stavbna dediščina

Gajevci

24257

Domačija Gajevci 13

dediščina

stavbna dediščina

Gorišnica

145

Domačija Gorišnica 12

spomenik

 

Gorišnica

3159

Cerkev sv. Marjete

spomenik in vplivno območje

 

Gorišnica

6465

Nasip rimske ceste Poetovio–Savaria

spomenik

 

Gorišnica

6466

Villa rustica

spomenik

 

Gorišnica

6502

Okopi

spomenik

 

Gorišnica

21135

Stepišnikova kapelica

dediščina

stavbna dediščina

Gorišnica

21136

Spomenik NOB na pokopališču

dediščina

memorialna dediščina

Gorišnica

24259

Gregorečeva vila

dediščina

stavbna dediščina

Gorišnica

24261

Župnišče

dediščina

stavbna dediščina

Gorišnica

29701

Rimska cesta Poetovio–Savaria

arheološko najdišče

 

Mala vas

21130

Škofova kapelica

dediščina

stavbna dediščina

Mala vas

21131

Povlekova kapelica

dediščina

stavbna dediščina

Moškanjci

6464

Nasip rimske ceste Poetovio–Savaria

spomenik

 

Moškanjci

24244

Domačija Čokleč

dediščina

stavbna dediščina

Moškanjci

24693

Vnukova kapelica

dediščina

stavbna dediščina

Moškanjci

24694

Vaška kapelica

dediščina

stavbna dediščina

Moškanjci

29509

Arheološko območje Čreta

arheološko najdišče

 

Muretinci

6516

Grad

spomenik in vplivno območje

 

Muretinci

21129

Tomašova kapelica

dediščina

stavbna dediščina

Muretinci

24246

Hiša Muretinci 44

dediščina

stavbna dediščina

Muretinci

24692

Gasilski dom

dediščina

stavbna dediščina

Placerovci

24248

Hiša Placerovci 27

dediščina

stavbna dediščina

Placerovci

30041

Arheološko območje Na kamenci

arheološko najdišče

 

Ptuj

6513

Rimska cesta Poetovio–Mursa

spomenik

 

Tibolci

21126

Bačonova kapelica

dediščina

stavbna dediščina

Zagojiči

21124

Gočlova kapelica

dediščina

stavbna dediščina

Zagojiči

30424

Gočlova domačija

dediščina

stavbna dediščina

Zamušani

6467

Rimske stavbe

spomenik

 

Zamušani

6501

Rimska cesta

spomenik

 

Zamušani

21123

Nacova kapelica

dediščina

stavbna dediščina

Zamušani

29517

Prazgodovinska naselbina Štuki

arheološko najdišče

 

«

 

53. člen

V Prilogi 1 - II. POSEBNI PIP ZA POSAMEZNE EUP se tabela 1.5 EKOLOŠKO POMEMBNA OBMOČJA  preštevilči v 1.6 EKOLOŠKO POMEMBNA OBMOČJA.

 

54. člen

V Prilogi 1 - II. POSEBNI PIP ZA POSAMEZNE EUP se tabela 1.6 POSEBNO VARSTVENO OBMOČJE (Območje Natura 2000) preštevilči v 1.7 POSEBNO VARSTVENO OBMOČJE (Območje Natura 2000).

 

55. člen

V Prilogi 1 - II. POSEBNI PIP ZA POSAMEZNE EUP se tabela 1.7 NARAVNE VREDNOTE preštevilči v 1.8 NARAVNE VREDNOTE.

 

56. člen

V Prilogi 1 - II. POSEBNI PIP ZA POSAMEZNE EUP se tabela 1.8 ZAVAROVANA OBMOČJA preštevilči v 1.9 ZAVAROVANA OBMOČJA.

 

57. člen

V Prilogi 1 - II. POSEBNI PIP ZA POSAMEZNE EUP se tabela 1.9 VAROVALNI GOZDOVI preštevilči v 1.10 VAROVALNI GOZDOVI.

 

58. člen

V Prilogi 1 - II. POSEBNI PIP ZA POSAMEZNE EUP se tabela 1.10 GOZDNI REZERVATI preštevilči v 1.11 GOZDNI REZERVATI.

 

 

59. člen

V Prilogi 1 - II. POSEBNI PIP ZA POSAMEZNE EUP se tabela 1.11 OBMOČJE LETALIŠČA preštevilči v 1.12 OBMOČJE LETALIŠČA.

 

60. člen

V Prilogi 1 - II. POSEBNI PIP ZA POSAMEZNE EUP se tabela 1.12 OBRAMBA preštevilči v 1.13 OBRAMBA.

 

61. člen

V Prilogi 1 - II. POSEBNI PIP ZA POSAMEZNE EUP se na koncu tabele »2.1 Cunkovci« doda vrstica, ki se glasi:

 

61. člen

 

V Prilogi 1 - II. POSEBNI PIP ZA POSAMEZNE EUP se na koncu tabele »2.1 Cunkovci« doda vrstica, ki se glasi:

 

»

CU15

IK

p

Pri posegih v EUP je potrebno upoštevati naslednja določila:

Pri novogradnjah naj se spodbuja učinkovito rabo energije in energetsko varčno gradnjo.

Pri načrtovanju dejavnosti na območju pobude je obvezna uporaba tehnoloških postopkov pri skladiščenju, ki zmanjšuje izpuste smradu.

Hrup v okolju ne sme presegati vrednosti kazalcev hrupa v okolju glede na stopnje varstva, novi viri hrupa/dejavnosti morajo zagotoviti ustrezne ukrepe, tako da mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju ne bodo presežene.

DPN

 

EPO

 

VVO

 

Nat.2000

 

POPL

 

Gozd

 

KD

 

Letališče

DA

OBR

ONR

 

 

 

«

 

62. člen

 

V Prilogi 1 - II. POSEBNI PIP ZA POSAMEZNE EUP, tabeli »2.2 Formin« se spremeni besedilo prve in druge vrstice tako, da se glasi:

 

»

FO01

SK

 

Razred preostale, majhne, srednje in velike poplavne nevarnosti.

V primeru, da se posega na VVO (vodarna Ormož), je potrebno upoštevati naslednje pogoje:

-   Pogoj v gradbenem dovoljenju mora biti priključitev objektov, kjer nastajajo odpadne vode na kanalizacijo. Priključitve objektov na nepretočne greznice ali male biološke ČN ni možen.

-   Dokler kanalizacija na območju ni zgrajena in v funkciji s ČN, nobena gradnja na območju pobude ni mogoča.

-   Za spremljanje uspešnosti ukrepa je zadolžena Občina.

DPN

 

EPO

 

VVO

O3

Nat.2000

 

POPL

KRPN

Gozd

 

KD

24696

Letališče

 

OBR

ONR

 

 

 

 

 

 

 

 

FO02

SK

 

Razred preostale, majhne in srednje poplavne nevarnosti.

Na območjih vplivne vodovarstvene cone - cone 3 je živinoreja dovoljena le v hlevih z urejenim gnojiščem in pod pogoji, ki jih določa veljavni predpis za vodovarstveno območje.

Na delu parcel št. 79/23, 79/24, 79/30 k.o. Formin se dovoli gradnja nadkrite maneže, kozolca in ureditev odprtih površin za rejo konj.

Na J delu parcele št. 22/2 k.o. Formin se do izvedbe  posega  ohranja  kmetijska  raba zemljišča.

DPN

 

EPO

 

VVO

O3

Nat.2000

 

POPL

KRPN

Gozd

 

KD

 

Letališče

 

OBR

ONR

 

 

 

 

 

 

 

 

«

 

V Prilogi 1 - II. POSEBNI PIP ZA POSAMEZNE EUP, tabeli »2.2 Formin« se spremeni besedilo devete vrstice tako, da se glasi:

 

»

FO09

 

Gospodarska cona Formin

IG

 

Vzdolž zahodne meje območja gospodarske cone Formin se zasadijo avtohtona visokorasla drevesa in nizko grmičevje.

Med obstoječo stanovanjsko gradnjo na vzhodu in gospodarsko cono Formin se ohrani zeleni nepozidan ločitveni pas.

Pri posegih na parcele št. 79/4, 79/5 in 80 vse k.o. Formin je potrebno upoštevati naslednja določila:

Na območju predvidenega posega naj se do izvedbe  posega  ohranja  kmetijska  raba zemljišč.

Na  najboljša  kmetijska  zemljišča  se  posega šele  takrat,  ko  so  izkoriščene  možnosti uporabe  zemljišč,  ki  so  manj  primerna  za kmetijsko  pridelavo  (npr:  stavbna  zemljišča, degradirana  zemljišča,  gozdna  zemljišča, druga kmetijska zemljišča).

Izgradnja industrijskih objektov, ki v proizvodnem procesu uporabljajo nevarne snovi in izgradnja skladišč nevarnih snovi, je dopustna pod posebnimi pogoji, ki jih določa veljavni predpis za vodovarstveno območje.

DPN

 

EPO

 

VVO

O3

Nat.2000

 

POPL

 

Gozd

 

KD

 

Letališče

 

OBR

ONR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«

 

V Prilogi 1 - II. POSEBNI PIP ZA POSAMEZNE EUP, tabeli »2.2 Formin« se spremeni besedilo dvanajste vrstice tako, da se glasi:

 

»

FO12

SK

 

Objekti, pri katerih nastajajo odpadne vode, morajo biti obvezno komunalno opremljeni. Posegi na VVO III so dopustni le pod pogoji, ki jih določajo veljavni vodovarstveni predpisi.

DPN

 

EPO

 

VVO

O3

Nat.2000

 

POPL

 

Gozd

 

KD

6513

Letališče

 

OBR

ONR

 

 

 

«

V Prilogi 1 - II. POSEBNI PIP ZA POSAMEZNE EUP, tabeli »2.2 Formin« se spremeni besedilo štirinajste in petnajste vrstice tako, da se glasi:

 

»

FO14

 

Hidroelektrarna Formin

E

 

Dopustni objekti glede na namen so skladni s Prilogo 3, hkrati pa se dovoli tudi:

·    24203 - Objekti za ravnanje z odpadki, vendar le grajena deponija plavlja.

 

DPN

 

EPO

 

VVO

 

Nat.2000

 

POPL

 

Gozd

 

KD

6513

Letališče

 

OBR

ONR

 

 

 

FO15

E

 

Pri posegih v EUP je zaradi doseganja varstvenih ciljev varstva narave potrebno upoštevati naslednja določila:

-     Ohranja se pas lesne vegetacije.

 

DPN

 

EPO

1

VVO

O3

Nat.2000

2

POPL

 

Gozd

 

KD

 

Letališče

 

OBR

ONR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«

 

Šestnajsta vrstica (FO16) tabele »2.2 Formin« v Prilogi 1 - II. POSEBNI PIP ZA POSAMEZNE EUP se črta.

 

V Prilogi 1 - II. POSEBNI PIP ZA POSAMEZNE EUP, tabeli »2.2 Formin« se spremeni besedilo dvajsete vrstice tako, da se glasi:

 

»

FO20

A

 

Razred preostale, majhne, srednje in velike poplavne nevarnosti.

V primeru, da se posega na VVO (vodarna Ormož), je potrebno upoštevati naslednje pogoje:

Pogoj v gradbenem dovoljenju mora biti priključitev objektov, kjer nastajajo odpadne vode na kanalizacijo. Priključitve objektov na nepretočne greznice ali male biološke ČN ni možen.

Dokler kanalizacija na območju ni zgrajena in v funkciji s ČN, nobena gradnja na območju pobude ni mogoča.

Za spremljanje uspešnosti ukrepa je zadolžena Občina.

Pri posegih v EUP je zaradi doseganja varstvenih ciljev varstva narave potrebno upoštevati naslednja določila:

Nujna je priključitev objekta na javno kanalizacijsko omrežje.

Na JV EUP meji na gozdni rob varovanega HT, zato naj se v gozdni rob ne posega.

Ohranja naj se avtohtona lesna vegetacija.

Gradnja/adaptacija objektov se izvaja v odmiku od gozdnega roba vsaj za drevesno višino.

Za izvedbo ukrepov je zadolžen investitor, za spremljanje uspešnosti ukrepov pa so zadolženi občina, pristojni ZRSVN in medobčinska inšpekcija.

DPN

 

EPO

1

VVO

O3

Nat.2000

2

POPL

KRPN

Gozd

 

KD

 

Letališče

 

 

 

 

 

 

«

 

V Prilogi 1 - II. POSEBNI PIP ZA POSAMEZNE EUP, tabeli »2.2 Formin« se spremeni besedilo triintridesete vrstice tako, da se glasi:

 

»

FO33

K2

 

 

DPN

 

EPO

 

VVO

O3

Nat.2000

 

POPL

 

Gozd

 

KD

6468

Letališče

 

OBR

ONR

 

 

 

«

 

V Prilogi 1 - II. POSEBNI PIP ZA POSAMEZNE EUP, tabeli »2.2 Formin« se spremeni besedilo sedeminpetdesete in oseminpetdesete vrstice tako, da se glasi:

 

»

FO57

K2

 

Razred preostale, majhne, srednje in velike poplavne nevarnosti.

Kmetijska dejavnost in posegi so dopustni le pod pogoji, ki jih določajo veljavni vodovarstveni predpisi in predpisi v zvezi s poplavno varnostjo.

DPN

 

EPO

 

VVO

O3

Nat.2000

 

POPL

KRPN

Gozd

 

KD

 

Letališče

 

OBR

ONR

 

 

 

 

 

 

 

FO58

K1

 

Razred preostale, majhne in srednje poplavne nevarnosti.

Kmetijska dejavnost in posegi so dopustni le pod pogoji, ki jih določajo veljavni vodovarstveni predpisi in predpisi v zvezi s poplavno varnostjo.

DPN

 

EPO

 

VVO

O3

Nat.2000

 

POPL

KRPN

Gozd

 

KD

 

Letališče

 

OBR

ONR

 

 

 

 

 

 

 

 

«

 

Devetinpetdeseta vrstica (FO59) tabele »2.2 Formin« v Prilogi 1 - II. POSEBNI PIP ZA POSAMEZNE EUP se črta.

 

V Prilogi 1 - II. POSEBNI PIP ZA POSAMEZNE EUP, tabeli »2.2 Formin« se spremeni besedilo sedeminšestdesete vrstice tako, da se glasi:

 

»

FO67

VC

 

 

DPN

 

EPO

 

VVO

O3

Nat.2000

 

POPL

 

Gozd

 

KD

 

Letališče

 

 

«

 

V Prilogi 1 - II. POSEBNI PIP ZA POSAMEZNE EUP, tabeli »2.2 Formin« se spremeni besedilo stodesete vrstice tako, da se glasi:

 

»

FO110

SK

 

Razred majhne, srednje in preostale poplavne nevarnosti.

Za poplavno varnost objekta naj se kote tlakov (pragov) dvignejo nad koto gladine Q100 + min 0.5 m. Na poplavnem območju ni dovoljena izgradnja polnih ograj ali drugih večjih prečnih objektov s polnim prerezom, ki bi lahko kakorkoli poslabšali obstoječo poplavno varnost.

 

V primeru, da se posega na VVO (vodarna Ormož), je potrebno upoštevati naslednje pogoje:

Pogoj v gradbenem dovoljenju mora biti priključitev objektov, kjer nastajajo odpadne vode na kanalizacijo. Priključitve objektov na nepretočne greznice ali male biološke ČN ni možen.

Dokler kanalizacija na območju ni zgrajena in v funkciji s ČN, nobena gradnja na območju pobude ni mogoča.

Za spremljanje uspešnosti ukrepa je zadolžena občina.

Pri posegih v EUP je  zaradi doseganja varstvenih ciljev varstva narave potrebno upoštevati naslednja določila:

Nujna je priključitev objekta na javno kanalizacijsko omrežje.

Na JV EUP meji na gozdni rob varovanega HT, zato naj se v gozdni rob ne posega.

Ohranja naj se avtohtona lesna vegetacija.

Gradnja/adaptacija objektov se izvaja v odmiku od gozdnega roba vsaj za drevesno višino.

Za izvedbo ukrepov je zadolžen investitor, za spremljanje uspešnosti ukrepov pa so zadolženi Občina, pristojni ZRSVN in medobčinska inšpekcija.

DPN

 

EPO

1

VVO

O3

Nat.2000

2

POPL

KRPN

Gozd

 

KD

 

Letališče

 

 

«

 

V Prilogi 1 - II. POSEBNI PIP ZA POSAMEZNE EUP, tabeli »2.2 Formin« se spremeni besedilo stodvanajste vrstice tako, da se glasi:

 

»

FO112

ZD

 

V primeru, da se posega na VVO (vodarna Ormož), je potrebno upoštevati naslednje pogoje:

-   Pogoj v gradbenem dovoljenju mora biti priključitev objektov, kjer nastajajo odpadne vode na kanalizacijo. Priključitve objektov na nepretočne greznice ali male biološke ČN ni možen.

-   Dokler kanalizacija na območju ni zgrajena in v funkciji s ČN, nobena gradnja na območju pobude ni mogoča.

-   Za spremljanje uspešnosti ukrepa je zadolžena občina.

DPN

 

EPO

 

VVO

O3

Nat.2000

 

POPL

 

Gozd

 

KD

 

Letališče

 

OBR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«

 

V Prilogi 1 - II. POSEBNI PIP ZA POSAMEZNE EUP se na koncu tabele »2.2 Formin« doda vrstica, ki se glasi:

 

»

FO113

K1

 

 

DPN

 

EPO

 

VVO

O3

Nat.2000

 

POPL

 

Gozd

 

KD

 

Letališče

DA

OBR

ONR

 

 

 

 

 

 

 

«

 

63. člen

 

V Prilogi 1 - II. POSEBNI PIP ZA POSAMEZNE EUP, tabeli »2.3 Gajevci« se spremeni besedilo šeste vrstice tako, da se glasi:

 

 »

GA06

ZS

 

Razred majhne, srednje in velike poplavne nevarnosti.

Poleg športnih dejavnosti in športnih objektov je dovoljena tudi dejavnost gasilskega doma, vključno z vadbenimi, društvenimi, kulturnimi, izobraževalnimi, gostinskimi in podobnimi dejavnostmi.

3 DIP na parceli, namenjeni gradnji: do 0,5.

5 Merila in pogoji za oblikovanje: Oblikovanje novih objektov se uskladi z obstoječimi legalno zgrajenimi objekti, v vseh ostalih primerih pa se upoštevajo oblikovni pogoji za ZS.

DPN

 

EPO

1

VVO

 

Nat.2000

2

POPL

KRPN

Gozd

 

KD

 

Letališče

 

OBR

ONR

 

 

 

«

 

V Prilogi 1 - II. POSEBNI PIP ZA POSAMEZNE EUP, tabeli »2.3 Gajevci« se spremeni besedilo sedemnajste vrstice tako, da se glasi:

 

»

GA17

IK

p

Dovoljena je gradnja podolgovatih objektov, pri čemer je razmerje stranic najmanj 1:2. Če je razmerje stranic večje od 1:3 se izvedejo vertikalne členitve objekta (npr. različna višina objekta ali barva oz. elementi fasade, dodajanje ali odvzemanje različnih volumnov, ki zavzemajo največ 1/3 fasade osnovnega objekta in so široki največ 1/2 širine osnovnega objekta, zamik tlorisa ipd.). Vzdolž severne in zahodne fasade objekta se zasadijo avtohtona visokorasla drevesa.

Pri posegih v EUP je  zaradi doseganja varstvenih ciljev varstva narave potrebno upoštevati naslednja določila:

Nujna je ustrezna ureditev infrastrukture (nepropustne gnojnične jame), ki bo zasledovala cilj dobre kmetijske prakse.

Prav tako mora biti v primeru rastlinjaka urejeno vprašanje odlaganja odmrlih rastlin na za to primerna mesta. Vzgoja rastlin naj bo ekološka.

Za izvedbo ukrepov je zadolžen investitor, za spremljanje uspešnosti ukrepov pa sta zadolžena občina in medobčinska inšpekcija.

Pri posegih v EUP je potrebno upoštevati tudi naslednja določila:

Hrup v okolju ne sme presegati vrednosti kazalcev hrupa v okolju glede na stopnje varstva, novi viri hrupa/dejavnosti morajo zagotoviti ustrezne ukrepe, tako da mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju ne bodo presežene.

Pri novogradnjah naj se spodbuja učinkovito rabo energije in energetsko varčno gradnjo.

Pri načrtovanju dejavnosti na območju EUP je obvezna uporaba tehnoloških postopkov pri reji, skladiščenju in prevozu gnoja, ki zmanjšuje izpuste smradu.

DPN

 

EPO

 

VVO

 

Nat.2000

 

POPL

 

Gozd

 

KD

 

Letališče

DA

OBR

ONR

 

 

 

«

 

V Prilogi 1 - II. POSEBNI PIP ZA POSAMEZNE EUP, tabeli »2.3 Gajevci« se v četrtem stolpcu enainšestdesete vrstice (GA61) črta besedilo »(npr. Pal inženiring)«.

 

V Prilogi 1 - II. POSEBNI PIP ZA POSAMEZNE EUP se na koncu tabele »2.3 Gajevci« dodata vrstici, ki se glasita:

»

GA77

K1

 

 

DPN

 

EPO

 

VVO

 

Nat.2000

 

POPL

 

Gozd

 

KD

 

Letališče

DA

OBR

ONR

 

 

 

GA78-DPA1

PC

 

Na območju EUP velja Uredba o državnem prostorskem načrtu za gradnjo daljnovoda 2 x 400 kV Cirkovce–Pince (Uradni list RS, št. 55/12). Na območju EUP veljajo določbe iz sprejetega in veljavnega prostorskega izvedbenega akta.

«

 

64. člen

 

V Prilogi 1 - II. POSEBNI PIP ZA POSAMEZNE EUP, tabeli »2.4 Gorišnica« se spremeni besedilo prve vrstice tako, da se glasi:

 

»

GO01 –OPPN

 

Gorišnica – sever 1

SK

 

Predviden je OPPN za stanovanjsko gradnjo (samostojna stavba, dvojček).

Do sprejetja OPPN je dovoljeno vzdrževanje objektov; gradnja NEO; rekonstrukcije objektov; novogradnje v obliki dozidav, in sicer največ do 30 % zazidane površine obstoječega, legalno zgrajenega objekta; sprememba namembnosti podstrešij v stanovanjske prostore s kolenčnim zidom, ki je pri pritličnih objektih 140 cm, pri ostalih pa 20 cm; rekonstrukcija strehe (oblika, naklon, kritina) v skladu z določili za EUP GO01 in GO03.

Ob severni meji OPPN, se zasadi drevored visokoraslih dreves kot nadaljevanje obstoječega. Lahko se tudi uredi peš in kolesarska pot ter cestna povezava na obstoječe prometno omrežje.

Obstoječe kmetije se lahko: rušijo, ohranjajo v obstoječem obsegu in lahko se jim spremeni namembnost v stanovanjske prostore s spremljajočimi mirnimi dejavnostmi, lahko pa se tudi v celoti namenijo za družbene in podobne namene (npr. vrtec).

Prometno omrežje znotraj OPPN se naj navezuje na obstoječe in predvideno prometno omrežje naselja, prikazano v urbanistične načrtu.

FZ = vključno do 0,6.

DPN

 

EPO

 

VVO

 

Nat.2000

 

POPL

 

Gozd

 

KD

145

6465

Letališče

DA

OBR

ONR

 

 

 

«

 

V Prilogi 1 - II. POSEBNI PIP ZA POSAMEZNE EUP, tabeli »2.4 Gorišnica« se spremeni besedilo tretje in četrte vrstice tako, da se glasi:

 

»

GO03 –OPPN

 

Gorišnica – sever 1

CU

 

Do sprejetja OPPN je dovoljeno vzdrževanje objektov; gradnja NEO; rekonstrukcije objektov; novogradnje v obliki dozidav in sicer največ do 30 % zazidane površine obstoječega, legalno zgrajenega objekta; sprememba namembnosti podstrešij v stanovanjske prostore s kolenčnim zidom, ki je pri pritličnih objektih 140 cm, pri ostalih pa 20 cm; rekonstrukcija strehe (oblika, naklon, kritina) v skladu z določili za EUP GO01 in GO03.

Prometno omrežje znotraj OPPN se naj navezuje na obstoječe in predvideno prometno omrežje naselja, prikazano v urbanističnem načrtu.

FZ = vključno do 0,6.

DPN

 

EPO

 

VVO

 

Nat.2000

 

POPL

 

Gozd

 

KD

 

Letališče

DA

OBR

ONR

 

 

 

GO04

SK

 

Na delu parcel št. 437/1 in 438/1 obe k.o. Gorišnica se do izvedbe  posega  ohranja  kmetijska  raba zemljišča.

 

DPN

 

EPO

 

VVO

 

Nat.2000

 

POPL

 

Gozd

 

KD

 

Letališče

DA

OBR

ONR

 

 

 

«

 

V Prilogi 1 - II. POSEBNI PIP ZA POSAMEZNE EUP, tabeli »2.4 Gorišnica« se spremeni besedilo dvanajste vrstice tako, da se glasi:

 

»

GO12

CU

 

Ob glavni državni cesti Spuhlja–Ormož so dovoljene tolerance glede gabaritov, oblikovanja objektov in zunanje ureditve zaradi poudarka vstopa v center naselja (trška ulica). Priporoča se višinski poudarek le na delu objekta, ki ni večji od 1/3 tlorisne površine in določen delež javnih funkcij v objektih. Na delu objekta, kjer gre za višinski poudarek, so dovoljene različne oblike streh, naklonov, kritine.

Trg pri cerkvi in šoli je namenjen javnim funkcijam, na njem je prepovedana gradnja stavb, dovoljena je postavitev urbane opreme, spomenikov, obeležij in premičnih objektov za potrebe prireditev.

DPN

 

EPO

 

VVO

 

Nat.2000

 

POPL

 

Gozd

 

KD

6513

24261

3159

Letališče

DA

OBR

ONR

 

 

 

«

 

V Prilogi 1 - II. POSEBNI PIP ZA POSAMEZNE EUP, tabeli »2.4 Gorišnica« se spremeni besedilo sedemnajste vrstice tako, da se glasi:

 

»

GO17

CU

 

Ob glavni državni cesti Spuhlja–Ormož so dovoljene tolerance glede gabaritov, oblikovanja objektov in zunanje ureditve zaradi poudarka vstopa v center naselja (trška ulica). Priporoča se višinski poudarek le na delu objekta, ki ni večji od 1/3 tlorisne površine in določen delež javnih funkcij v objektih. Na delu objekta, kjer gre za višinski poudarek, so dovoljene različne oblike streh, naklonov, kritine.

DPN

 

EPO

 

VVO

 

Nat.2000

 

POPL

 

Gozd

 

KD

24259

Letališče

DA

OBR

ONR

 

 

 

«

 

V Prilogi 1 - II. POSEBNI PIP ZA POSAMEZNE EUP se na koncu tabele »2.4 Gorišnica« dodata vrstici, ki se glasita:

 

»

GO73

 

Dom starejših občanov Gorišnica

SB

 

 

DPN

 

EPO

 

VVO

 

Nat.2000

 

POPL

 

Gozd

 

KD

3159

6513

Letališče

DA

OBR

ONR

 

 

 

GO74

K1

 

 

DPN

 

EPO

2

VVO

 

Nat.2000

 

POPL

 

Gozd

 

KD

 

Letališče

DA

OBR

ONR

 

 

 

«

 

65. člen

 

V Prilogi 1 - II. POSEBNI PIP ZA POSAMEZNE EUP, tabeli »2.5 Moškanjci« se spremeni besedilo četrte vrstice tako, da se glasi:

 

»

MO04

ZS

 

Razred preostale poplavne nevarnosti.

 

DPN

 

EPO

 

VVO

 

Nat.2000

 

POPL

KRPN

Gozd

 

KD

 

Letališče

DA

OBR

ONR

 

 

 

«

 

V Prilogi 1 - II. POSEBNI PIP ZA POSAMEZNE EUP, tabeli »2.5 Moškanjci« se spremeni besedilo šeste vrstice tako, da se glasi:

 

»

MO06

SK

 

 

DPN

 

EPO

 

VVO

 

Nat.2000

 

POPL

 

Gozd

 

KD

29701

24693

Letališče

DA

OBR

ONR

 

 

 

«

 

V Prilogi 1 - II. POSEBNI PIP ZA POSAMEZNE EUP, tabeli »2.5 Moškanjci« se spremeni besedilo petnajste vrstice tako, da se glasi:

 

»

MO15

IG

 

Pri posegih v EUP je potrebno upoštevati naslednja določila:

Hrup v okolju  ne  sme  presegati  vrednosti kazalcev hrupa v okolju glede na stopnje varstva, novi viri hrupa/dejavnosti morajo zagotoviti  ustrezne ukrepe, tako da  mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju ne bodo presežene.

Dejavnosti območja naj se v največji meri odvijajo v dnevnem času.

Pri novogradnjah naj se spodbuja učinkovito rabo energije in energetsko varčno gradnjo.

DPN

 

EPO

 

VVO

 

Nat.2000

 

POPL

 

Gozd

 

KD

6513

Letališče

DA

OBR

ONR

 

 

 

«

 

V Prilogi 1 - II. POSEBNI PIP ZA POSAMEZNE EUP, tabeli »2.5 Moškanjci« se spremeni besedilo enaindvajsete vrstice tako, da se glasi:

 

»

MO21

CU

 

Dopustni objekti glede na namen so skladni s Prilogo 3, hkrati pa se dovoli tudi:

·      12510 - Industrijske stavbe, vendar samo  delavnice, pekarne, pivovarne, montažne hale, tiskarne, avtomehanične, mizarske in podobne delavnice.

·      12303 – bencinski servisi,

·      12410 - Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe, vendar samo cestno vzdrževalne baze,

·      12420 - Garažne stavbe.

DPN

 

EPO

 

VVO

 

Nat.2000

 

POPL

 

Gozd

 

KD

29701

Letališče

DA

OBR

ONR

 

 

 

«

 

V Prilogi 1 - II. POSEBNI PIP ZA POSAMEZNE EUP, tabeli »2.5 Moškanjci« se spremeni besedilo dvaintridesete vrstice tako, da se glasi:

 

»

MO32

SK

 

Razred preostale, majhne, srednje in velike poplavne nevarnosti.

EUP leži na območju zelo majhne, srednje in velike verjetnosti pojavljanja plazov.

 

 

DPN

 

EPO

2

VVO

 

Nat.2000

 

POPL

KRPN

Gozd

 

KD

24244

Letališče

DA

OBR

ONR

OKVP

DA

 

«

 

V Prilogi 1 - II. POSEBNI PIP ZA POSAMEZNE EUP, tabeli »2.5 Moškanjci« se spremeni besedilo triinpetdesete in štiriinpetdesete vrstice tako, da se glasi:

 

»

MO53

PC

 

Ob lokalni cesti Dornava–Moškanjci  se predvidi kolesarska steza, pri tem je potrebno upoštevati naslednja določila:

Na območju predvidenega posega naj se do izvedbe  posega  ohranja  kmetijska  raba zemljišč.

Na  najboljša  kmetijska  zemljišča  se  posega šele  takrat,  ko  so  izkoriščene možnosti uporabe  zemljišč,  ki  so  manj  primerna  za kmetijsko  pridelavo  (npr:  stavbna  zemljišča, degradirana  zemljišča,  gozdna  zemljišča, druga kmetijska zemljišča).

DPN

 

EPO

 

VVO

 

Nat.2000

 

POPL

 

Gozd

 

KD

 

Letališče

DA

OBR

ONR

 

 

 

MO54

PC

 

Razred preostale poplavne nevarnosti.

EUP leži na območju zelo majhne verjetnosti pojavljanja plazov.

Na območju EUP se nahaja NV (z kodo in imenom), ki se jo ohranja. Na območju NV ni dovoljeno gnojenje in preoravanje v njivo. Mokrotne travnike je potrebno ohranjati.

DPN

 

EPO

2

VVO

 

Nat.2000

 

ZO

 

NV

E

POPL

KRPN

OKP

Gozd

 

KD

 

Letališče

DA

OBR

ONR

OKVP

DA

 

«

 

V Prilogi 1 - II. POSEBNI PIP ZA POSAMEZNE EUP, tabeli »2.5 Moškanjci« se spremeni besedilo šestinpetdesete vrstice tako, da se glasi:

 

»

MO56

VC

 

Razred preostale, majhne, srednje in velike poplavne nevarnosti.

EUP leži na območju majhne verjetnosti pojavljanja plazov.

Na območju EUP se nahaja NV (z kodo in imenom), ki se jo ohranja. Na območju NV ni dovoljeno gnojenje in preoravanje v njivo. Mokrotne travnike je potrebno ohranjati.

DPN

 

EPO

2

VVO

 

Nat.2000

 

ZO

 

NV

D

POPL

KRPN

OKP

Gozd

 

KD

 

Letališče

DA

OBR

ONR

OKVP

DA

 

«

 

V Prilogi 1 - II. POSEBNI PIP ZA POSAMEZNE EUP, tabeli »2.5 Moškanjci« se spremeni besedilo štiriinšestdesete vrstice tako, da se glasi:

 

»

MO64

K1

 

Razred preostale, majhne, srednje in velike poplavne nevarnosti.

EUP leži na območju zelo majhne, majhne, srednje in velike verjetnosti pojavljanja plazov.

Na območju EUP se nahaja naravna vrednota (NV), ki se jo ohranja. Na območju NV ni dovoljeno gnojenje in preoravanje v njivo. Mokrotne travnike je potrebno ohranjati.

DPN

 

EPO

2

VVO

D3

Nat.2000

 

ZO

 

NV

D

POPL

KRPN

OKP

Gozd

 

KD

 

Letališče

DA

OBR

ONR

OKVP

DA

 

«

 

V Prilogi 1 - II. POSEBNI PIP ZA POSAMEZNE EUP, tabeli »2.5 Moškanjci« se spremeni besedilo štiriinsedemdesete vrstice tako, da se glasi:

 

»

MO74

G

 

Razred preostale, srednje in velike poplavne nevarnosti.

EUP leži na območju zelo majhne, majhne, srednje in velike verjetnosti pojavljanja plazov.

Na območju EUP se nahaja naravna vrednota (NV), ki se jo ohranja. Na območju NV ni dovoljeno gnojenje in preoravanje v njivo. Mokrotne travnike je potrebno ohranjati.

DPN

 

EPO

2

VVO

 

Nat.2000

 

ZO

 

NV

D

POPL

KRPN

Gozd

 

KD

 

Letališče

DA

OBR

ONR

OKVP

DA

 

«

 

V Prilogi 1 - II. POSEBNI PIP ZA POSAMEZNE EUP, tabeli »2.5 Moškanjci« se spremeni besedilo šestinsedemdesete vrstice tako, da se glasi:

 

»

MO76

G

 

Razred preostale, majhne in srednje nevarnosti.

EUP leži na območju zelo majhne, majhne, srednje in velike verjetnosti pojavljanja plazov.

 

DPN

 

EPO

 

VVO

 

Nat.2000

 

POPL

KRPN

Gozd

 

KD

 

Letališče

DA

OBR

ONR

OKVP

DA

 

«

 

V Prilogi 1 - II. POSEBNI PIP ZA POSAMEZNE EUP, tabeli »2.5 Moškanjci« se spremeni besedilo devetinsedemdesete vrstice tako, da se glasi:

 

»

MO79

K2

 

EUP leži na območju zelo majhne, majhne in velike verjetnosti pojavljanja plazov.

 

DPN

 

EPO

 

VVO

 

Nat.2000

 

POPL

 

Gozd

 

KD

 

Letališče

DA

OBR

ONR

OKVP

DA

 

«

 

V Prilogi 1 - II. POSEBNI PIP ZA POSAMEZNE EUP, tabeli »2.5 Moškanjci« se spremeni besedilo enaindevetdesete vrstice tako, da se glasi:

 

»

MO91

K1

 

Razred preostale, majhne in srednje poplavne nevarnosti.

EUP leži na območju majhne in velike verjetnosti pojavljanja plazov.

Na območju EUP se nahaja naravna vrednota (NV), ki se jo ohranja. Na območju NV ni dovoljeno gnojenje in preoravanje v njivo. Mokrotne travnike je potrebno ohranjati.

DPN

 

EPO

2

VVO

 

Nat.2000

 

ZO

 

NV

D

POPL

KRPN

Gozd

 

KD

 

Letališče

DA

OBR

ONR

OKVP

DA

 

«

 

V Prilogi 1 - II. POSEBNI PIP ZA POSAMEZNE EUP, tabeli »2.5 Moškanjci« se spremeni besedilo od vključno šestindevetdesete do devetindevetdesete vrstice tako, da se glasi:

 

»

MO96

SK

 

Razred srednje in velike poplavne nevarnosti.

EUP leži na območju zelo majhne, majhne in srednje verjetnosti pojavljanja plazov.

 

DPN

 

EPO

2

VVO

 

Nat.2000

 

POPL

KRPN

Gozd

 

KD

 

Letališče

DA

OBR

ONR

OKVP

DA

 

MO97

SK

 

Razred majhne, srednje in preostale poplavne nevarnosti.

Za poplavno varnost objekta, naj se kote tlakov (pragov) dvignejo nad koto gladine Q100 + min 0.5 m. Na poplavnem območju ni dovoljena izgradnja polnih ograj ali drugih večjih prečnih objektov s polnim prerezom, ki bi lahko

kakorkoli poslabšala obstoječo poplavno varnost.

EUP leži na območju zelo majhne, majhne, srednje in velike verjetnosti pojavljanja plazov.

DPN

 

EPO

 

VVO

 

Nat.2000

 

POPL

KRPN

Gozd

 

KD

 

Letališče

DA

OBR

ONR

OKVP

DA

 

MO98

SK

 

Razred preostale, majhne in srednje poplavne nevarnosti.

EUP leži na območju zelo majhne, majhne in srednje verjetnosti pojavljanja plazov.

 

DPN

 

EPO

 

VVO

 

Nat.2000

 

POPL

KRPN

Gozd

 

KD

 

Letališče

DA

OBR

ONR

OKVP

DA

 

MO99

G

 

EUP leži na območju zelo majhne in majhne verjetnosti pojavljanja plazov.

 

DPN

 

EPO       2

VVO

 

Nat.2000

POPL

OKP

Gozd

KD

 

Letališče   DA

OBR

ONR

OKVP         DA

 

«

 

V Prilogi 1 - II. POSEBNI PIP ZA POSAMEZNE EUP se na koncu tabele »2.5 Moškanjci« dodata vrstici, ki se glasita:

 

»

MO101

 

Kmetijsko proizvodna cona  za skupnostne naložbe

IK

i

Pri posegih v EUP je potrebno upoštevati naslednja določila:

Hrup v okolju ne sme presegati  vrednosti kazalcev  hrupa  v  okolju  glede  na  stopnje varstva,  novi  viri  hrupa/dejavnosti  morajo zagotoviti  ustrezne  ukrepe,  tako  da  mejne vrednosti  kazalcev  hrupa  v  okolju  ne  bodo presežene.

Na območju predvidenega posega naj se do izvedbe  posega  ohranja  kmetijska  raba zemljišč.

Na  najboljša  kmetijska  zemljišča  se  posega šele  takrat,  ko  so  izkoriščene  možnosti uporabe  zemljišč,  ki  so  manj  primerna  za kmetijsko  pridelavo  (npr:  stavbna  zemljišča, degradirana  zemljišča,  gozdna  zemljišča, druga kmetijska zemljišča).

Pri novogradnjah naj se spodbuja učinkovito rabo energije in energetsko varčno gradnjo.

Pri načrtovanju dejavnosti na območju pobude je obvezna uporaba tehnoloških postopkov pri reji, skladiščenju in prevozu gnoja, ki zmanjšuje izpuste smradu.

Vzdolž severne fasade objektov se zasadijo avtohtona visokorasla drevesa,  v širini najmanj 10 m.

DPN

 

EPO

 

VVO

 

Nat.2000

 

POPL

 

Gozd

 

KD

6513

Letališče

DA

OBR

ONR

 

 

 

MO103

K1

 

 

DPN

 

EPO

 

VVO

 

Nat.2000

 

POPL

 

Gozd

 

KD

 

Letališče

DA

OBR

ONR

 

 

 

«

 

66. člen

 

V Prilogi 1 - II. POSEBNI PIP ZA POSAMEZNE EUP, tabeli »2.6 Muretinci« se spremeni besedilo četrte vrstice tako, da se glasi:

 

»

MU04

SB

 

 

DPN

 

EPO

 

VVO

 

Nat.2000

 

POPL

 

Gozd

 

KD

6516

Letališče

 

 

«

 

V Prilogi 1 - II. POSEBNI PIP ZA POSAMEZNE EUP, tabeli »2.6 Muretinci« se spremeni besedilo šeste vrstice tako, da se glasi:

 

»

MU06

IG

 

Razred preostale in majhne poplavne nevarnosti.

Pri posegih v EUP je potrebno upoštevati naslednja določila:

Pri novogradnjah naj se spodbuja učinkovito rabo energije in energetsko varčno gradnjo.

Hrup v okolju ne sme  presegati vrednosti kazalcev hrupa v okolju glede na stopnje varstva, novi viri hrupa/dejavnosti morajo zagotoviti  ustrezne ukrepe, tako da mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju ne bodo presežene.

Premiki tovornih vozil naj se ne dogajajo v času med 22:00 in 6:00.

DPN

 

EPO

1

VVO

 

Nat.2000

 

POPL

KRPN

Gozd

 

KD

 

Letališče

 

 

«

 

V Prilogi 1 - II. POSEBNI PIP ZA POSAMEZNE EUP, tabeli »2.6 Muretinci« se spremeni besedilo desete vrstice tako, da se glasi:

 

»

MU10

ZS

 

Razred srednje in velike poplavne nevarnosti.

5 Merila in pogoji za oblikovanje: Oblikovanje novih objektov se uskladi z obstoječimi legalno zgrajenimi objekti, v vseh ostalih primerih pa se upoštevajo oblikovni pogoji za ZS.

DPN

 

EPO

1

VVO

 

Nat.2000

1,2

ZO

 

NV

AB

POPL

KRPN

OKP

Gozd

 

KD

 

Letališče

 

Erozija

DA

 

 

 

«

 

V Prilogi 1 - II. POSEBNI PIP ZA POSAMEZNE EUP se na koncu tabele »2.6 Muretinci« doda vrstica, ki se glasi:

 

»

MU59

 

Zdravstveni center grad Muretinci

CU

 

Poruši se vizualno izpostavljen dimnik na objektu zraven gradu Muretinci in vsi neprimerno oblikovani objekti ob soglasju pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.

Dostop do gradu Muretinci se omogoči po parceli št. 7/3 k.o. Muretinci.

 

DPN

 

EPO

 

VVO

 

Nat.2000

 

ZO

 

NV

 

POPL

 

Gozd

 

KD

6516

Letališče

 

Erozija

 

 

 

 

«

 

67. člen

 

V Prilogi 1 - II. POSEBNI PIP ZA POSAMEZNE EUP, tabeli »2.7 Mala Vas« se popravi slovnična napaka v naslovu tabele, tako da se naslov tabele glasi »2.7 Mala vas«.

 

V Prilogi 1 - II. POSEBNI PIP ZA POSAMEZNE EUP, tabeli »2.7 Mala vas« se spremeni besedilo dvanajste in trinajste vrstice tako, da se glasi:

 

»

MV12

PC

 

Razred majhne in srednje poplavne nevarnosti.

DPN

 

EPO

1

VVO

 

Nat.2000

1,2

ZO

 

NV

B

POPL

KRPN

Gozd

 

KD

 

Letališče

 

 

MV13

K1

 

Razred majhne, srednje in velike poplavne nevarnosti.

Obsežnejša in hrupnejša kmetijska dela se ne izvaja v času, ko živali potrebujejo mir (gnezditvena sezona) in na način, da se živali lahko umaknejo.

Za izvedbo ukrepa je zadolžen investitor, za spremljanje uspešnosti ukrepa pa so zadolženi Občina, pristojni ZRSVN in medobčinska inšpekcija.

DPN

 

EPO

1

VVO

 

Nat.2000

1,2

ZO

 

NV

B

POPL

KRPN

Gozd

 

KD

 

Letališče

 

 

«

 

V Prilogi 1 - II. POSEBNI PIP ZA POSAMEZNE EUP, tabeli »2.7 Mala vas« se spremeni besedilo šestnajste in osemnajste vrstice tako, da se glasi:

 

»

MV16

K1

 

Razred preostale, majhne, srednje in velike poplavne nevarnosti.

Kmetijska dejavnost in posegi so dopustni le pod pogoji, ki jih določajo veljavni vodovarstveni predpisi in predpisi v zvezi s poplavno varnostjo.

DPN

 

EPO

1

VVO

 

Nat.2000

1,2

ZO

 

NV

B

POPL

KRPN

Gozd

 

KD

 

Letališče

 

OBR

ONR

 

 

 

MV18

G

v

Razred preostale, majhne, srednje in velike poplavne nevarnosti.

EUP leži na območju zelo majhne in majhne verjetnosti pojavljanja plazov.

 

DPN

 

EPO

1

VVO

 

Nat.2000

1,2

ZO

1

NV

ABF

POPL

KRPN

Gozd

V

KD

 

Letališče

 

Erozija

DA

OKVP

DA

 

«

 

V Prilogi 1 - II. POSEBNI PIP ZA POSAMEZNE EUP se na koncu tabele »2.7 Mala vas« dodajo vrstice, ki se glasijo:

 

»

MV67

 

Vaško gasilski dom Mala vas

CD

 

 

DPN

 

EPO

 

VVO

 

Nat.2000

 

POPL

 

Gozd

 

KD

 

Letališče

 

OBR

ONR

 

 

 

MV68

SK

 

 

DPN

 

EPO

 

VVO

 

Nat.2000

 

POPL

 

Gozd

 

KD

 

Letališče

 

OBR

ONR

 

 

 

MV69

VC

 

Razred srednje in velike poplavne nevarnosti.

 

DPN

 

EPO

1

VVO

 

Nat.2000

2

POPL

KRPN

Gozd

 

KD

 

Letališče

 

 

MV70

ZS

 

Razred srednje in velike poplavne nevarnosti.

 

DPN

 

EPO

1

VVO

 

Nat.2000

2

POPL

KRPN

Gozd

 

KD

 

Letališče

 

 

MV71

ZS

 

Razred srednje in velike poplavne nevarnosti.

 

DPN

 

EPO

1

VVO

 

Nat.2000

2

POPL

KRPN

Gozd

 

KD

 

Letališče

 

 

«

 

68. člen

 

V Prilogi 1 - II. POSEBNI PIP ZA POSAMEZNE EUP, tabeli »2.8 Placerovci« se spremeni besedilo enajste vrstice tako, da se glasi:

 

»

PL11

VC

 

Razred srednje in velike poplavne nevarnosti.

EUP leži na območju zelo majhne in majhne verjetnosti pojavljanja plazov.

 

DPN

 

EPO

1

VVO

 

Nat.2000

1,2

ZO

 

NV

ABF

POPL

KRPN

Gozd

 

KD

 

Letališče

 

Erozija

DA

OKVP

DA

 

«

 

V Prilogi 1 - II. POSEBNI PIP ZA POSAMEZNE EUP, tabeli »2.8 Placerovci« se spremeni besedilo štirinajste vrstice tako, da se glasi:

 

»

PL14

G

v

Razred preostale, majhne, srednje in velike poplavne nevarnosti.

EUP leži na območju zelo majhne verjetnosti pojavljanja plazov.

 

DPN

 

EPO

1

VVO

 

Nat.2000

1,2

ZO

 

NV

ABF

POPL

KRPN

Gozd

V

KD

 

Letališče

 

Erozija

DA

OKVP

DA

 

«

 

V Prilogi 1 - II. POSEBNI PIP ZA POSAMEZNE EUP, tabeli »2.8 Placerovci« se spremeni besedilo triinštiridesete vrstice tako, da se glasi:

 

»

PL43-OPPN3

 

Športni park Gorišnica

ZS

 

Na območju EUP velja Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje športnega parka Gorišnica (EUP PL43) (Uradno glasilo slovenskih občin št. 66/2016), ki ostane v veljavi do preklica. Na območju EUP veljajo določbe iz sprejetega in veljavnega prostorskega izvedbenega akta.

Ob zemeljskih delih je treba prst ločeno odstraniti iz območja. Prst se uporabi za sanacijo kmetijskih površin na placerovskih in gajevskih travnikih, ki so bila prizadeta ob poplavah konec leta 2012.

Pred izvedbo OPPN se mora narediti strokovni elaborat skladiščenja/deponiranja in ponovne uporabe (sanacija poplav) zemeljske prsti. Elaborat je treba predstaviti agrarni skupnosti, kmetom in smiselno upoštevati predloge in pripombe.

Za vnos zemeljskih izkopov v tla na drugi lokaciji, ki ni gradbišče, bo treba po Uredbi o odpadkih (Ur. l. RS, št. 103/11) in Uredbi o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. l. RS, št. 34/08, 6/11) pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za vnos zemljine po postopku R10, v kolikor bo količina odkopa presegala 30.000 m3.

Pri gradnji športnega centra mora investitor obvezno urediti postavitev protihrupne ograje na meji EUP z območjem stanovanjskih površin, in sicer s parcelo 352/6 in delom parcele 352/1 obe k. o. Gajevci. Protihrupna ograja mora zagotavljati minimalne tehnične standarde za bivalno okolje in biti na zahodni strani obsajena z vegetacijo.

Kmetijske površine v okolici športnega parka morajo postati t.i. trajno varovana kmetijska območja (po Zakonu o kmetijskih zemljiščih). Občina mora prevzeti vodilno aktivno vlogo, skupaj s pristojnimi strokovnimi službami, da kmetijska zemljišča v občini ter tudi v okolici športnega parka postanejo trajno varovana.

Za spremljanje uspešnosti zgoraj navedenih ukrepov je zadolžena občina in investitor.

DPN

 

EPO

 

VVO

 

Nat.2000

 

POPL

 

Gozd

 

KD

 

Letališče

DA

OBR

ONR

 

 

 

«

 

V Prilogi 1 - II. POSEBNI PIP ZA POSAMEZNE EUP, tabeli »2.8 Placerovci« se spremeni besedilo oseminštiridesete vrstice tako, da se glasi:

 

»

PL48

K1

 

 

DPN

 

EPO

 

VVO

 

Nat.2000

 

POPL

 

Gozd

 

KD

30041

Letališče

DA

OBR

ONR

 

 

 

«

 

V Prilogi 1 - II. POSEBNI PIP ZA POSAMEZNE EUP, tabeli »2.8 Placerovci« se spremeni besedilo sedeminpetdesete vrstice tako, da se glasi:

 

»

PL57

K1

 

 

DPN

 

EPO

 

VVO

 

Nat.2000

 

POPL

 

Gozd

 

KD

30041

Letališče

 

OBR

ONR

 

 

 

«

 

V Prilogi 1 - II. POSEBNI PIP ZA POSAMEZNE EUP se na koncu tabele »2.8 Placerovci« doda vrstica, ki se glasi:

 

»

PL70

G

 

Razred majhne in velike poplavne nevarnosti.

EUP leži na območju zelo majhne in majhne verjetnosti pojavljanja plazov.

DPN

 

EPO

1

VVO

 

Nat.2000

1,2

ZO

 

NV

ABF

POPL

KRPN

Gozd

 

KD

 

Letališče

 

Erozija

DA

OKVP

DA