New Page 1

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - Odl. US in 40/12 - ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV št. 22/10) je Občinski svet Občine Sveta Trojica, na 27. redni seji, dne 15. maja 2014, sprejel

S P R E M E M B A

Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

1. člen

V Statutu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 22/10) se spremeni prvi odstavek 112. člena tako, da se besedilo »v uradnem glasilu občine v Medobčinskem uradnem vestniku (MUV)« nadomesti z besedilom »v Uradnem glasilu slovenskih občin«.

2. člen

Ta sprememba statuta začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

 

Številka: 007-1/2010

Datum: 15. maj 2014

 

Župan Občine

Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Darko Fras, univ.dipl.prav., s.r.