New Page 2

 

Številka: 4R-2019/OS

Datum: 13. 3. 2019

 

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 6/2017) in 21. člena Poslovnika

Občinskega sveta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 31/2017)

 

S K L I C U J E M

4. redno sejo Občinskega sveta Občine Turnišče,

ki bo v četrtek, 21. marca 2019, ob 18.00 uri,

v prostoru Večnamenskega centra, Cvetna ulica 1A, Turnišče

 

Predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Potrditev zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta Občine Turnišče (zapisnik)

2. Poročilo župana

3. Vprašanja in pobude članic in članov sveta (gradivo)

4. Predlog proračuna Občine Turnišče za leto 2019 – druga obravnava (gradivo)

5. Predlog spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Turnišče - skrajšani postopek (gradivo)

6. Poročilo in program JP Varaš d.o.o. (gradivo):

• Poslovno poročilo Javnega podjetja Varaš, podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o., Turnišče, za leto 2018,

• Program izvajanja GJS v Občini Turnišče za leto 2019 – Izvajalec JP Varaš d.o.o.

7. Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev GJS odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Turnišče za leto 2019 (gradivo)

8. Razno

 

S spoštovanjem,

 

 

Občina Turnišče

 

Borut Horvat, župan