New Page 1

Na podlagi 3. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98), 20. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 19. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 52/99) je Občinski svet občine Turnišče na 14. redni seji dne 30. 3. 2001 sprejel

 

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Turnišče za leto 2000

 

1. člen

 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Turnišče za leto 2000, ki ga sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter posebni del bilance prihodkov in odhodkov proračuna Občine Turnišče, ki je sestavni del tega odloka.

 

2. člen

 

Skupni prihodki proračuna Občine Turnišče so znašali 554,501.474,62 SIT.
Skupni odhodki proračuna Občine Turnišče so znašali 491,625.487,74 SIT.
Presežek prihodkov znaša 62,875.986,88 SIT.

 

3. člen

 

Presežek prihodkov po zaključnem računu proračuna za leto 2000 v višini 62,875.986,88 SIT se prenese med prihodke proračuna Občine Turnišče za leto 2001.

 

4. člen

 

Bilanca prihodkov in odhodkov je sestavni del tega odloka.

 

5. člen

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

Št. 4 /01-14

Turnišče, dne 30. marca 2001.

Župan
Občine Turnišče
Jože Kocet l. r.

 

  Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Občine Turnišče

              za leto 2000 kot priloga odloku

 

-----------------------------------------------------------

        PRIHODKI                                        SIT

-----------------------------------------------------------

I.      Davčni prihodki                      110,750.192,05

II.     Kapitalski prihodki                      653.437,50

III.    Prejete donacije                                  -

IV.     Transferni prihodki                  443,097.845,07

        Skupaj prihodki                      554,501.474,62

 

        ODHODKI

I.      Tekoči odhodki                        38,090.014,92

II.     Tekoči transferi                     125,165.767,80

III.    Investicijski odhodki                247,478.031,00

IV.     Skupaj drugi odhodki                  80,891.674,02

        Skupaj odhodki                       491,625.487,74

        Presežek prihodkov nad odhodki        62,875.986,88

-----------------------------------------------------------