New Page 1

Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15), in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 8. redni seji dne 31. 8. 2015 sprejel

 

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Bogojina

 

1. člen

8. člen Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Bogojina (Uradni list RS, št. 2/97, 22/97, 23/99, 51/07, 71/08, 25/10) se spremeni tako, da se glasi:

»Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so:

– P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje

– D/35.119 Druga proizvodnja električne energije

– D/35.140 Trgovanje z električno energijo

– G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom

– G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic

– H/49.391 Medkrajevni in drugi cestni potniški promet

– I/55.209 Druge nastanitve za krajši čas

– I/56.290 Druga oskrba z jedmi

– J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike

– J/58/190 Drugo založništvo

– L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

– N/79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti

– N/82-300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

– O/93.110 Obratovanje športnih objektov

– P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije

– P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti

– P/85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

– P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje

– R/90.010 Umetniško uprizarjanje

– R/91.011 Dejavnost knjižnic

– R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.«

 

2. člen

V 20. členu odloka se za besedilom: oddelčni učiteljski zbor, doda besedilo: »programski učiteljski zbor,«.

 

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 600-00006/2015-9

Moravske Toplice, dne 1. septembra 2015

 

 

Župan

Občine Moravske Toplice

Alojz Glavač l.r.