New Page 1

Številka: 900-14/2013-1-(41/04)

Datum: 8.5.2013

 

 

 

Zadeva: Vabilo

 

 

Na podlagi 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur. 1. RS, št. 33/2007) in 73. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj (Ur. 1. RS, št. 41/2007, 47/2007 -popr. in 51/2010) sklicujem 24. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 22.5.2013 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim okvirnim

 

DNEVNIM REDOM:

 

1) Potrditev zapisnika 23. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 17.4.2013 ter poročila o izvršitvi sklepov (zapisnik 23. seje - popravek)

 

2) Kadrovske zadeve (gradivo 1, 2, 3) (dodatno gradivo 1, 2)

 

3) Premoženjske zadeve (gradivo 1, 2, 3)

 

4) Odlok o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu in ocena izvedljivosti javno-zasebnega partnerstva na področju izvajanja mestnega potniškega prometa v Mestni občini Kranj - druga obravnava (gradivo 1, 2) (dodatno gradivo 1, 2)

 

5) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG) - prva obravnava (gradivo) (dodatno gradivo)

 

6) Predlog Sklepa o dodelitvi koncesij za opravljanje javne službe na področju predšolske vzgoje (gradivo)

 

7) Pristop Mestne občine Kranj h konvenciji županov (gradivo)

 

8) Poročilo o delu LAS (Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zlorabe drog) za leto 2012 (gradivo 1, 2)
 

9) Obvezna razlaga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu območja D02/3 - Šolski center Zlato polje (Ur.l. RS, št. 59/12) (gradivo)

 
10) Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta (gradivo 1, 2, 3, 4) (dodatno gradivo 1, 2, 3, 4, 5)

 

Končni dnevni red bo posredovan sedem dni pred sejo sveta.

Prosim predsednike delovnih teles sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj ter do seje Sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi. Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-113 ali 2373-119.

 

 

 

 

 

 

Mohor Bogataj

 

Župan

 

 

 

 

 

Priloge:

- Gradivo