New Page 2

Na podlagi 17. čl. Statuta občine Nazarje (Uradno glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in Luče, št. 1/95), je Svet občine Nazarje na svoji 24. redni seji, dne 18. 07. 1997 sprejel sledeč

ODLOK

o spremembi Odloka o določitvi gospodarskih javnih služb v občini Nazarje

1. člen

V 5. členu se črta točka 3a.

2. člen

V 6. členu se za točko 2b doda točka 3a.

3. člen

V 9. členu se 2. odstavek nadaljuje z dodatkom: »ali zbiranja ponudb«.

4. člen

Ta sprememba Odloka se objavi v Uradnem glasilu občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno, Luče in začne veljati osmi dan po objavi.

 

Številka: 068­1/95­97­24

Datum: 18. 07. 1997

PREDSEDNIK

OBČINSKEGA SVETA

OBČINE NAZARJE

Pavel BITENC, l. r.