New Page 3

Na osnovi 4. člena Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 71/07 in 110/09) in 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 28. redni seji dne 23. 12. 2013 sprejel

S K L E P

o določitvi višine enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Rečica ob Savinji

1. člen

Višina enkratne denarne pomoči za novorojenca v Občini Rečica ob Savinji, rojenega od 1. 1. 2014 dalje, znaša 200 EUR neto.

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 007-0004/2013-26

Rečica ob Savinji, dne 23. decembra 2013

 

Župan

Občine Rečica ob Savinji

Vincenc Jeraj l.r.