New Page 1

Občinski svet Občine Nazarje je na podlagi 97.člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št.33/08) ter na podlagi 7. in 16. člena Statuta občine Nazarje (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 03/06 in 14/06) na 18. redni seji dne 16. 12. 2008 sprejel

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O LOKACIJSKEM NAČRTU BIČ ZA INDIVIDUALNO STANOVANJSKO GRADNJO V ŠMARTNEM OB DRETI

1. člen

S tem odlokom se sprejme na podlagi Odloka o lokacijski načrtu Bič za individualno stanovanjsko gradnjo v Šmartnem ob Dreti, ki ga je izdelalo podjetje URBANA Kočar in Kočar d.o.o. Velenje, pod št. projekta 543/04 v juliju 2005 (v nadaljevanju: LN Bič) predlagane ureditve komunalne infrastrukture, elektro omrežja in vodnogospodarske ureditve.

2. člen

Sestavni del tega odloka (v nadaljevanju spremembe in dopolnitve LN BIČ) je v 1. členu naveden projekt s Hidrološko-hidravlično študijo za območje Šmartnega ob Dreti, ki jo je pod št. projekta 172-FR/04 z datumom marec 2004, november 2005 in dopolnitev vodnogospodarskih ureditev s projektom Izravnalnih ukrepov za izboljšane poplavne varnosti v Šmartnem ob Dreti, št. 829-FR/08, podjetja Inženiring za vode, d.o.o., Teslova 30, Ljubljana ter projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za komunalno opremo in vodnogospodarske ureditve, projekt št. 561/07 podjetja Projektiva Inženiring d.o.o. iz Celja s soglasji nosilcev urejanja.

3. člen

Območje sprememb in dopolnitev LN Bič predstavlja vključitev zemljišča površinskega odvodnika Račnek s pritoki, zemljišča za izgradnjo podzemnega voda meteornih voda, zemljišča za izvedbo predvidenih prestavitev komunalnih vodov in zemljišča potrebnega za elektro kablovod v območje urejanja za LN Bič.

4. člen

Spremembe in dopolnitve LN - Bič obravnavajo parcele št. 572, 581, 596, 561,556/1, 556/2 556/3, 556/5, 560/1, 560/6, 560/8, 547, 548, 550 in 1403/1 vse v katastrski občini Šmartno ob Dreti po katerih teče potok Račnek s pritoki in predvideni vodi komunalne infrastrukture.

Poleg naštetih zemljiških parcel, je možno vključiti še dodatna zemljišča, v kolikor se v fazi izvedbe izkaže, da je na podlagi strokovno preverjenih rešitev in z dopolnitvijo projektne dokumentacije to potrebno.

V kolikor bodo po sprejemu tega odloka izvedene parcelacijske spremembe, se smiselno uporabljajo nove parcelne številke.

5. člen

Obravnavano območje tega odloka je namenjeno vodnogospodarskim ureditvam in komunalni infrastrukturi predvideni z LN Bič. Izvedba predvidenega bo omogočila gradnjo individualnih stanovanjskih objektov in pripomogla k sanaciji območja, reševanju odvajanja zalednih voda in izboljšanju poplavne varnosti širšega območja

6. člen

Opremljanje ureditvenega območja LN Bič je možno izvesti v fazah tako, da se najprej izvede v skladu s projektno dokumentacijo predvidene vodnogospodarske ureditve in komunalna infrastruktura v ureditvenem območju, izven območja pa z dinamiko vzdrževanja na regionalni cesti in Dreti ter na podlagi dogovorjene pravice izvedbe teh del z lastniki zemljišč.

7. člen

Ta odlok začne veljati po objavi v Uradnem glasilu Zgornje Savinjskih občin.

 

Št. 032-0001/2006-2010

Nazarje, 16. december 2008

OBČINA NAZARJE

Župan Ivan Purnat, l.r.