New Page 2

Na podlagi 11., 82., in 99. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91 in 21/94) ter v skladu z določbami Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 in 52/95) in določbami Pravilnika o normativih in standardih ter postopku za uveljavljanje pravice do socialnega stanovanja v najem (Uradni list RS, št. 17/92) in 19. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99 in 28/01) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 33. redni seji dne 27. 2. 2002 sprejel

 

P R A V I L N I K  O  S P R E M E M B A H  I N  D O P O L N I T V A H  P R A V I L N I K A

o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini Rogaška Slatina

 

1. člen

V pravilniku o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 5/97) se v 4. členu, v prvem, drugem, tretjem in četrtem odstavku besedilo: »zadnje znane bruto plače v državi«, nadomesti z besedilom: »povprečne bruto plače v državi za obdobje zadnjega trimesečja pred razpisom«.

 

2. člen

V 10. členu se druga alinea nadomesti z besedilom:

»– član, zunanji sodelavec, strokovnjak iz stanovanjskega področja«.

 

3. člen

V 22. členu se beseda » in« nadomesti z besedo »ali«.

Doda se nov drugi odstavek, ki glasi: » Z odklonitvijo ponujenega primernega stanovanja izgubi tudi možnost do kandidiranja na naslednjih javnih razpisih za dodelitev socialnih stanovanj v najem v Občini Rogaška Slatina.«

 

4. člen

Besedilo 23. člena se črta in nadomesti z novim besedilom, ki glasi: »Pri ugotavljanju upravičenosti za dodelitev socialnega stanovanja v najem se uporabljajo merila in točkovnik državnega pravilnika o merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem.«

 

5. člen

Črtajo se členi od 24. do vključno 29.

 

6. člen

30. člen postane 24. člen, v katerem se doda nov tretji odstavek, ki glasi: »Prosilcu, ki je bil uvrščen na prednostno listo po prejšnjem razpisu in mu stanovanje ni bilo dodeljeno, se za čakalno dobo prizna 50 točk.«

 

7. člen

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 06202-02/02

Rogaška Slatina, dne 5. marca 2002.

 

                                                Župan

                                                      Občine Rogaška Slatina

                                                       mag. Branko Kidrič l. r.