New Page 2

Na podlagi 25. člena Statuta Občine Hajdina (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Hajdina na 2. redni seji, dne 19. 12. 2018 sprejel

 

SKLEP

o imenovanju Odbora za gospodarske dejavnosti

 

1. člen

V Odbor za gospodarske dejavnosti se imenujejo:

1.    Janko Merc            -  predsednik,

2.    Dr. Marjan Leber    -  član,

3.    Ivan Vegelj            -  član,

4.    Štefan Kirbiš          -  član,

5.    Valerija Merc         -  članica.

 

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 011-2/2018

Datum: 19. 12.2018

 

 

Občina Hajdina

 

Stanislav Glažar, župan