New Page 6

 

ODLOK

 

 

O KOMISIJAH IN ODBORIH OBČINSKEGA SVETA

 

 

1. SKUPNE DOLOČBE

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom občinski svet občine Mozirje določa pristojnosti in način dela delovnih teles.

 

 

2. člen

 

 

Delovna telesa so odbori in komisije, ki so stalna in občasna.

 

 

Stalna delovna telesa se ustanovijo za pomembnejša področja, ki so v pristojnosti občine.

 

 

Občasna delovna telesa se lahko ustanovijo za proučevanje sistemskih vprašanj, določenih skupnih vprašanj ali za proučevanje posameznih zadev.

 

 

Ustanovijo se s tem odlokom ali s posebnim sklepom.

 

 

Sklep o ustanovitvi delovnih teles določa njihove naloge, pooblastila in sestavo.

 

 

Za obravnavo zadev širšega pomena se ustanovijo odbori, za obravnavo konkretnih zadev pa komisije.

 

 

3. člen

 

 

Delovna telesa se ustanovijo z nalogo, da:

 

 

- obravnavajo pobude, predloge, mnenja in pripombe občanov,

 

 

- pripravljajo, proučujejo in obravnavajo osnutke in predloge aktov, ki jih sprejema občinski svet,

 

 

- obravnavajo stališča in pobude članov sveta glede posameznih zadev,

 

 

- spremljajo izvrševanje predpisov in drugih splošnih aktov občinskega sveta ter dajejo občinskemu svetu pobude, predloge in mnenja s svojega delovnega področja,

 

 

- pripravljajo plan aktivnosti iz svojega področja, ga finančno ovrednotijo in predlagajo rok izvedbe,

 

 

- spremljajo delo izvajalskih organizacij, ki jih sofinancira občina.

 

 

4. člen

 

 

Delovno telo šteje predsednika in praviloma štiri člane.

 

 

Predsednik delovnega telesa mora biti član občinskega sveta, člani pa so lahko člani občinskega sveta ali občani, razen članov komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki morajo biti člani občinskega sveta.

 

 

Predsednik delovnega telesa organizira in vodi njegovo delo; daje pobude za obravnavanje zadev, za katere je pristojno delovno telo. Sodeluje s predsednikom sveta in predsedniki drugih delovnih teles, s funkcionarji in delavci občinske uprave zaradi pripravljanja vprašanj, ki jih bo delovno telo obravnavalo ter skrbi za izvajanje sprejetih dogovorov in sklepov delovnega telesa. 

 

 

V primeru odsotnosti predsednika delovnega telesa sejo vodi eden od članov delovnega telesa, ki ga člani imenujejo izmed sebe na sami seji.

 

 

5. člen

 

 

Predlog kandidatov za predsednika in člane delovnih teles pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, imenuje pa jih občinski svet.

 

 

Imenovanje članov delovnih teles določa poslovnik občinskega sveta.

 

 

6. člen

 

 

Mandatna doba stalnih delovnih teles traja 4 leta.

 

 

Mandatna doba občasnih delovnih teles je določena s sklepom o ustanovitvi. Občasna delovna telesa prenehajo delati, ko opravijo nalogo, zaradi katere so bila ustanovljena.

 

 

Predsednik in člani stalnih delovnih teles so lahko razrešeni pred potekom časa, za katerega so bili izvoljeni, na njihovo zahtevo v primeru, da svojih nalog ne izvršujejo, na podlagi delovnega telesa, komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ali najmanj 1 članov občinskega sveta.

 

 

7. člen

 

 

Delovno telo dela na sejah.

 

 

Seje sklicuje predsednik na lastno pobudo ali na pobudo tretjine članov delovnega telesa. Predsednik je dolžan sklicati sejo tudi na zahtevo predsednika občinskega sveta ali na predlog župana.

 

 

Delovno telo lahko dela, če je na seji navzoča večina njegovih članov, odločitve pa sprejema z večino navzočih članov.

 

 

8. člen

 

 

Delovno telo lahko povabi na sejo člane občinskega sveta, funkcionarje in delavce občinske uprave ter strokovne in javne delavce, da bi dali mnenje o zadevah, ki se obravnavajo na seji.

 

 

Delovno telo ima pravico zahtevati od občinske uprave podatke in pojasnila, ki jih potrebuje za delo.

 

 

Delovna telesa sodelujejo med seboj v zadevah skupnega pomena ter lahko imajo skupne seje.

 

 

9. člen

 

 

Strokovna in administrativna opravila za delovna telesa opravljajo delavci občinske uprave, ki delajo na področjih za katera je delovno telo ustanovljeno.

 

 

Sklep o tem sprejme delovno telo.

 

 

II. STALNA DELOVNA TELESA OBČINSKEGA SVETA

 

 

10. člen

 

 

Občinski svet občine Mozirje ima naslednja stalna delovna telesa:

 

 

1. komisijo za mandatna vprašanja volitve in imenovanja,

 

 

2. volilno komisijo,

 

 

3. statutarno pravno komisijo,

 

 

4. komisijo za obravnavo vlog in pritožb občanov,

 

 

5. odbor za gospodarske javne službe in komunalno infrastrukturo.

 

 

1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

 

11. člen

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja obravnava zadeve iz pristojnosti občinskega sveta, ki se nanašajo na volitve, imenovanja in razrešitve.

 

 

12. člen

 

 

V okviru svojih pristojnosti komisija:

 

 

- pripravlja predloge, ki se nanašajo na volitve, imenovanja in razrešitve, razen, če statut občine in poslovnik občinskega sveta ne določata drugače,

 

 

- pripravlja predloge za imenovanja, ki se nanašajo na izvajanje ustanoviteljskih pravic občine v javnih zavodih in gospodarskih službah lokalnega pomena,

 

 

- v skladu z zakonom predlaga nadomestila, povračila in delovno uspešnost občinskim funkcionarjem, predsednikom in članom delovnih teles.

 

 

- opravlja druge naloge določene s statutom, poslovnikom občinskega sveta in tem odlokom, ter obravnava druga vprašanja, ki jih določi občinski svet.

 

 

13. člen

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima predsednika in štiri člane, ki jih imenuje občinski svet izmed članov občinskega sveta.

 

 

2. Volilna komisija:

 

 

14. člen

 

 

 Sestava in naloge volilne komisije so določene z Zakonom o lokalnih volitvah.

 

 

3. Statutarno pravna komisija:

 

 

 

 

 

15. člen

 

 

- pripravlja statut občine, njegove spremembe in dopolnitve in daje obvezno razlago posameznih določb statuta,

 

 

- pripravlja poslovnik občinskega sveta, njegove spremembe in dopolnitve in daje obvezno razlago posameznih določb poslovnika,

 

 

- obravnava predloge predpisov in drugih aktov, ki jih sprejema občinski svet v smislu skladnosti s statutom občine in drugimi zakoni,

 

 

- daje mnenje k ustanovitvenim aktom javnih zavodov, služb lokalnega pomena in krajevnih skupnosti.

 

 

Statutarno pravna komisija ima predsednika in štiri člane, ki jih imenuje občinski svet.

 

 

4. Komisija za obravnavo vlog in pritožb članov:

 

 

16. člen

 

 

Komisija za obravnavo vlog in pritožb občanov:

 

 

- obravnava vloge in pritožbe občanov, ki se nanašajo na delo občinskih organov in javnih služb,

 

 

- preverja njihovo utemeljenost,

 

 

- daje predloge za rešitev posameznih vprašanj, ter predloge sklepov, ki jih je potrebno sprejeti za odpravo nepravilnosti.

 

 

Komisija ima predsednika in štiri člane, ki jih imenuje občinski svet.

 

 

5. Odbor za gospodarske javne službe in komunalno infrastrukturo:

 

 

17. člen

 

 

Odbor opravlja naslednje naloge:

 

 

- obravnava prostorske plane občine,

 

 

- predlaga politiko prostorskega razvoja občine in spremlja njeno izvrševanje,

 

 

- obravnava vprašanja načrtovanja s področja urbanizma, gradbeništva in infrastrukture,

 

 

- obravnava vprašanja razvoja stanovanjskega gospodarstva,

 

 

- daje mnenja k poročilu o delu in programu dela sklada stavbnih zemljišč,

 

 

- obravnava vprašanja glede upravljanja in urejanja gospodarskih javnih služb in daje mnenja k izbiri koncesionarja,

 

 

- obravnava vprašanja izgradnje komunalne infrastrukture ( vodovod, odlagališče odpadkov, kanalizacija,...)

 

 

- obravnava vprašanja ekologije,

 

 

- daje pripombe in predloge v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb v občini,

 

 

- obravnava druge naloge v okviru svojega delovnega področja, ki mu jih naloži občinski svet.

 

 

Odbor ima predsednika in štiri člane, ki jih imenuje občinski svet.

 

 

6. Odbor za negospodarske dejavnosti:

 

 

18. člen

 

 

Odbor opravlja naslednje naloge:

 

 

- obravnava vprašanja v zvezi s šolstvom, zdravstvom, kulturo, otroškim varstvom, športom, rekreacijo in društvenimi dejavnostmi,

 

 

- obravnava vprašanja v zvezi z varstvom naravne in kulturne dediščine,

 

 

- obravnava programe socialne politike občine in ga predlaga občinskemu svetu,

 

 

- skrbi za smotrno uporabo in povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj v občini,

 

 

- opravlja druge zadeve s področja družbenih dejavnosti, družine in mladine.

 

 

Odbor ima predsednika in štiri člane, ki jih imenuje občinski svet.

 

 

7. Odbor za gospodarstvo in proračun:

 

 

19. člen

 

 

Odbor opravlja naslednje naloge:

 

 

- obravnava proračun in zaključni račun občine,

 

 

- spremlja in daje mnenja k izvrševanju proračuna,

 

 

- obravnava letni načrt razvoja občine in spremlja gospodarjenje z občinskim premoženjem,

 

 

- na zahtevo občinskega sveta daje mnenje glede vprašanj s področja financ in premoženja iz pristojnosti občine,

 

 

- obravnava vprašanja pospeševanja razvoja kmetijstva, gozdarstva, veterine in lovstva ter dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.

 

 

Odbor ima predsednika in štiri člane, ki jih imenuje občinski svet.

 

 

III. DRUGE KOMISIJE TER ODBORI OBČINSKEGA SVETA

 

 

20. člen

 

 

Občinski svet lahko s sklepom ustanovi tudi druge komisije in odbore, s katerimi določi njihovo sestavo in delovno področje.

 

 

21. člen

 

 

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu občine Mozirje.

 

 

 

Številka: 012-16/95-13

Datum: 16.11.1995

PREDSEDNIK

OBČINSKEGA SVETA

OBČINE MOZIRJE

dr. Anton JEZERNIK l.r.