New Page 2

 

Na podlagi 34. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS št. 94/07 – UPB 2, 76/08, 79/09 in 51/10 ), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 108/09 – UPB 13 – 35/2011) in 16. člena Statuta Občine Nazarje (Uradno glasilo ZSO, št. 2/2011 – UPB1) je Občinski svet Občine Nazarje na 7. redni seji dne 7. julija 2011 sprejel

 

 

PRAVILNIK

 

 

o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev,  članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Nazarje

 

 

SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

1. člen

 

 

S tem pravilnikom se določajo osnove in merila za plače, sejnine in druge prejemke funkcionarjev Občine Nazarje (v nadaljevanju: občina), članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov občine, ki jih imenujeta občinski svet in župan.

 

 

2. člen

 

 

Za opravljanje funkcije imajo funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno, oziroma plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.

 

 

Občinski funkcionarji so: župan, podžupan in člani občinskega sveta.

 

 

Občinski funkcionarji opravljajo funkcijo nepoklicno.

 

 

Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.

 

 

Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta, oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta.

 

 

Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta in članom drugih organov občine za njihovo delo pripada plačilo za opravljeno delo, ki ga določa ta pravilnik.

 

 

PLAČA OZIROMA NAGRADA ŽUPANA IN PODŽUPANA

 

 

3. člen

 

 

Županu pripada plača v višini 49. plačnega razreda (župan VI.) na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

 

 

Županu pripada dodatek za delovno dobo, če funkcijo opravlja poklicno. Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, vendar brez dodatka za delovno dobo.

 

 

Sklep o določitvi plače, oziroma plačilu za opravljanje funkcije, izda županu Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

 

 

4. člen

 

 

Če podžupan župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo največ v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, vendar brez dodatka za delovno dobo.

 

 

Višino plačila določi župan s sklepom ob upoštevanju podžupanovih pooblastil.

 

 

Pri predčasnem prenehanju mandata župana lahko podžupanu določi plačni razred občinski svet.

 

 

VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČILA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE

 

 

5. člen

 

 

Letni znesek plačil za opravljanje funkcije članov občinskega sveta, vključno s plačili za opravljanje funkcije za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 15% plače župana.

 

 

Osnova za izplačilo sejnin članom občinskega sveta je mesečna plača župana za poklicno opravljanje funkcije brez dodatka za delovno dobo, in sicer za:

 

 

- udeležbo na redni seji občinskega sveta 3,5 %,

 

 

- udeležbo na izredni seji občinskega sveta 3,5 %,

 

 

- predsedovanje seje delovnega telesa občinskega sveta 2,6 %,

 

 

- udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je 2,0 %.

 

 

Plačilo za opravljanje funkcije vključuje tudi stroške prihoda na sejo.

 

 

Za dopisne in svečane seje občinskega sveta se plačilo za opravljanje funkcije ne izplačuje.

 

 

Plačilo za opravljanje funkcije se izplačuje do 10. v mesecu po poteku trimesečja na podlagi evidence prisotnosti in sicer za najmanj 50 % časovne prisotnosti na seji. Plačilo za opravljanje funkcije se izplačuje za redne in izredne seje.

 

 

V primeru prekinjene seje, se za nadaljevanje seje izplača 25 % plačila za opravljanje funkcije.

 

 

Izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi v občinska uprava.

 

 

6. člen

 

 

Predsedniku KO pripada za opravljanje funkcije vodenje KS in vodenja sej KO sejnina v odstotku glede na plačo župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez dodatka na delovno dobo in sicer v višini 3,5 %.

 

 

Plačilo za opravljanje funkcije predsednika KO in vodenje sej KO se izplačuje do 10. v mesecu po poteku vsakega trimesečja.

 

 

7. člen

 

 

V okviru ugotovljenega zneska plače župana za poklicno opravljanje funkcije se določi najvišji znesek sejnine posameznega funkcionarja ter zagotovi, da ta letno ne preseže najvišjega možnega zneska, to je 15% plače župana.

 

 

NAGRADE NADZORNEGA ODBORA

 

 

8. člen

 

 

Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do nagrade največ v višini 15% plače župana. Nagrade ne smejo letno preseči najvišjega možnega zneska.

 

 

Predsedniku in članom nadzornega odbora se določijo nagrade v odstotku glede na plačo župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez dodatka za delovno dobo.

 

 

Nagrade se oblikujejo glede na opravljeno delo in sicer kot:

 

 

- sejnina za predsedovanje na seji nadzornega odbora 4,0 %,

 

 

- sejnina za udeležbo na seji nadzornega odbora 2,0 %.

 

 

- sejnina predsedniku na seji občinskega sveta 2,0% .

 

 

Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo.

 

 

Sejnino se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti in sicer za najmanj 50 % časovne prisotnosti na seji. Sejnino se izplačuje za redne in izredne seje. V primeru prekinjene seje se za nadaljevanje seje izplača 25 % sejnine. Za dopisno sejo se sejnina ne izplačuje.

 

 

9. člen

 

 

Nagrada za izvedbo nadzora po programu dela in sklepu NO znaša:

 

 

- zelo zahteven nadzor = 15 % plače župana brez dodatka za delovno dobo,

 

 

- zahteven nadzor = 10 % plače župana brez dodatka za delovno dobo,

 

 

- manj zahteven nadzor = 5 % plače župana brez dodatka za delovno dobo.

 

 

Zahtevnost nadzorov je opredeljena v Poslovniku Nadzornega odbora Občine Nazarje.

 

 

Nagrade predsednika in članov Nadzornega odbora se izplačujejo do 10. v mesecu po poteku vsakega trimesečja na podlagi evidence opravljenega dela (sej in nadzorov), ki jo pripravi predsednik NO in posreduje občinski upravi do zadnjega dneva v vsakem trimesečju.

 

 

NAGRADE ZA DRUGE ČLANE

 

 

10. člen

 

 

Predsednik, tajnik in člani volilnih organov imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih volitev in referendumov pravico do nagrade, ki jo določa Zakon o lokalnih volitvah.

 

 

Predsednik, člani štaba in aktiviranci civilne zaščite imajo za opravljanje funkcije pravico do nadomestil po Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Odloku o organizaciji, ustanavljanju in delovanju zaščite in reševanja v Občini Nazarje in temu pravilniku.

 

 

11. člen

 

 

Članom delovnih teles občinskega sveta in drugim organom, ki jih imenuje občinski svet in župan, pripada nagrada v obliki sejnine za udeležbo na seji organov.

 

 

Osnova za izplačilo sejnin je mesečna plača župana za poklicno opravljanje funkcije, brez dodatka za delovno dobo.

 

 

Sejnina znaša 2,0 % plače župana.

 

 

Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo.

 

 

Sejnino se izplačuje na podlagi sklepa o imenovanju in evidence prisotnosti. V primeru prekinjene seje se za nadaljevanje seje izplača 25 % sejnine. Za dopisno sejo se sejnina ne izplačuje.

 

 

12. člen

 

 

Predsedniki in člani drugih komisij, svetov in odborov, ki jih ustanovi občinski svet ali župan, imajo za opravljanje dela pravico do sejnine za udeležbo na seji, ki je določena v odstotku od plače župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez dodatka za delovno dobo in sicer tako, da:

 

 

- znaša sejnina za predsednika 2,6% plače župana

 

 

- znaša sejnina za člana 2, 0 % plače župana.

 

 

POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI

 

 

13. člen

 

 

Funkcionar ima pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.

 

 

Funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, dnevnice za službena potovanja in povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo pri opravljanju funkcije. Stroški se povrnejo v skladu s predpisi, ki veljajo za povračila stroškov zaposlenim v državnih organih.

 

 

Funkcionar uveljavlja pravice do povračila stroškov na podlagi predhodno izdanega naloga za službeno potovanje, ki ga izda župan.

 

 

Za službeno potovanje župana izda potni nalog direktor občinske uprave. Povračila stroškov se občinskim funkcionarjem izplačujejo po opravljenem službenem potovanju.

 

 

14. člen

 

 

Prejemki na podlagi tega pravilnika se izplačujejo vsake tri mesece do 10. v mesecu po zaključku trimesečja, razen plače in nadomestil županu, ki se izplačuje mesečno.

 

 

15. člen

 

 

Evidenco prisotnosti občinskih funkcionarjev, predsednika in članov delovnih teles občinskega sveta, predsednika in članov nadzornega odbora in drugih organov in delovnih teles na sejah vodi uslužbenec občinske uprave, ki ga določi župan ali direktor občinske uprave.

 

 

16. člen

 

 

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov v Občini Nazarje (Uradno glasilo ZSO št. 9/07, 16/09 in 1/2011).

 

 

17. člen

 

 

Določila 6. člena pravilnika se uporabljajo od dneva imenovanja predsednikov KO dalje.

 

 

18. člen

 

 

V pravilniku uporabljeni izrazi zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za moške in ženske.

 

 

19. člen

 

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu zgornjesavinjskih občin, uporablja pa se od 1. 7. 2011.

 

 

Številka:032-0005/2010-7

 

 

Nazarje, 7. julij 2011

 

 

ŽUPANJA

 

 

Majda Podkrižnik, univ. dipl. ekon., l.r.