New Page 2

Številka:

602-0042/2018-2

Občina:

Mestna občina Murska Sobota

Organ sprejema:

Mestni svet Mestne občine Murska Sobota

Predlagatelj:

Župan Mestne občine Murska Sobota

Zakonska podlaga:

Prvi odstavek 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 — uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 — ZIUZGK, 36/10, 62/10 — ZUPJS, 94/10 — ZIU, 40/12 — ZUJF, 14/15 — ZUUJFO in 55/17), Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09 in 62/10 — ZUPJS) 17.,18., 20.a in 22. člen Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) ter Dogovor o plačah in drugih stroškov dela v javnem sektorju (EVA: 8018 — 3130 — 0042 z dne 23. 11. 2018) ter 17. člen Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 — UPB, 49/10, 39/15 in 69/17)

Pripravljavec:

Občinska uprava Mestne občine Murska Sobota

Datum:

11.1.2019

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

3. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota

Besedilo:

gradivo