New Page 2

Na podlagi 30. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14 in 24/14),  izdajam

 

POPRAVEK

ODLOKA O DOLOČITVI VOLILNIH ENOT ZA VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA IN ZA VOLITVE ŽUPANA V OBČINI DIVAČA

 

1.

V Odloku o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in za volitve župana v Občini Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/14) se  v prvi točki drugega odstavka za besedilom »Ulica 1. Maja« črta pika in doda naslednje besedilo: » in Vojkova ulica.« ter v drugi točki drugega odstavka popravi navedba naselja »Goriče« z uradnim pravilnim imenom naselja: »Goriče pri Famljah«

 

 2.

Ta popravek se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 032-0012/2013-05/1

Divača,   13.08.2014

 

 

Občina Divača

 

Drago Božac, župan