New Page 2

Številka:

03201-9/2021-009

Občina:

Občina Hoče - Slivnica

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Hoče - Slivnica

Predlagatelj:

Župan Občine Hoče - Slivnica

Zakonska podlaga:

29. in 40. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedi-lo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Statut občine Hoče-Slivnica (Uradno glasilo slovenskih občin št. 61/2018 in 27/2020)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Hoče - Slivnica

Datum:

20.5.2021

Priloge:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Vabilo na sejo:

4. izredna seja Občinskega sveta Občine Hoče - Slivnica

Besedilo:

gradivo