New Page 2

 

MESTNA OBČINA KRANJ

ŽUPAN

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14

Številka:  900-53/2009-1-(41/04)

 

Datum:    23.9.2009

 

 

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

 

 

ZADEVA: VABILO

 

 

 

Na podlagi 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 33/2007) in 73. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 41/2007 in 47/2007-popr.) ter v skladu s 36. členom Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj

 

sklicujem 30. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 7.10. 2009 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1

 

z naslednjim okvirnim DNEVNIM  REDOM :

1.        

Potrditev zapisnika 29. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 23.9.2009 ter poročila o izvršitvi sklepov

2.        

Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta

3.        

Kadrovske zadeve

4.        

Premoženjske zadeve

5.        

Odlok o programu opremljanja parcel s kanalizacijo za območja: Drulovka, Čirče, Savska cesta, Skalica, Tomšičeva ulica, Tavčarjeva ulica, Kokrški breg, Huje, Zlato Polje, Gosposvetska ulica, Partizanska cesta, Rupa, Kokrški log, Veliki hrib, Kokrica in Mlaka – 2. obravnava (gradivo; priloga 1, 2)

6.        

Odlok o spremembi Odloka o prepovedi gradnje v ZN šolski center Zlato polje – hitri postopek (gradivo; priloga)

7.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Kranj – hitri postopek (gradivo)

8.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah – hitri postopek (gradivo)

9.

Odlok o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v Mestni občini Kranj – 1. obravnava (gradivo) (pripombe)

10.

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat Kranj« - 1. obravnava (gradivo)

11.

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupna služba notranje revizije Kranj« - 1. obravnava (gradivo)

12.

Sklep o ustanovitvi nove krajevne skupnosti Mlaka

13.

Predstavitev Zavoda za turizem Kranj

 

Končni dnevni red bo posredovan sedem dni pred sejo sveta.

Prosim predsednike delovnih teles sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj ter do seje Sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi  z navedenimi gradivi.

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-113 ali 2373-119.

 

                                                                                         Damijan Perne, dr.med.spec.psih.

 

                                                                                                       Ž U P A N

 

PRILOGE:

 

- Gradivo

 

Številka: 900-53/2009-2-(41/04)

 

Datum: 30.9.2009

 

SVETU MESTNE OBČINE KRANJ

 

 

 

 

 

ZADEVA: Dodatno gradivo za 30. sejo Sveta Mestne občine Kranj

 

V prilogi vam pošiljamo dodatno gradivo za

 

30. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v sredo, dne 7.10.2009, ob 16. uri v sejni dvorani št. 16 stavbe Mestne občine Kranj.

 

Končni predlagani dnevni red je naslednji:

1.

Potrditev zapisnika 29. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 23.9.2009 ter poročila o izvršitvi sklepov (gradivo)

2.

Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta

3.

Kadrovske zadeve (gradivo) (gradivo A, B, C)

4.

Premoženjske zadeve (gradivo a, b)

5.

Odlok o programu opremljanja parcel s kanalizacijo za območja: Drulovka, Čirče, Savska cesta, Skalica, Tomšičeva ulica, Tavčarjeva ulica, Kokrški breg, Huje, Zlato Polje, Gosposvetska ulica, Partizanska cesta, Rupa, Kokrški log, Veliki hrib, Kokrica in Mlaka – 2. obravnava

6.

Odlok o spremembi Odloka o prepovedi gradnje v ZN Šolski center Zlato polje – hitri postopek

7.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Kranj – hitri postopek

8.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah – hitri postopek

9.

Odlok o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v Mestni občini Kranj – 1. obravnava

10.

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat Kranj« - 1. obravnava

11.

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupna služba notranje revizije Kranj« - 1. obravnava

12.

Sklep o ustanovitvi nove krajevne skupnosti Mlaka (gradivo, 1)

13.

Odločitev o izbiri javno-zasebnega partnerstva v obliki koncesije gradnje za izvedbo projekta »Izgradnja telovadnice pri PŠ Žabnica« - nadaljevanje obravnave

14.

Predlogi za podelitev priznanj Mestne občine Kranj za leto 2009 (gradivo)

15.

Odgovor NO glede nezdružljivosti funkcije člana Sveta KS s funkcijo člana NO (gradivo)

16.

Predstavitev Zavoda za turizem Kranj (gradivo)

 

S spoštovanjem.

 

 

 

                                                                           Damijan Perne, dr.med.spec.psih.

 

                                                                                              ŽUPAN

 

PRILOGE:

 

- Gradivo (za 13. in 15. točko vam je bilo posredovano

 

z gradivom za prejšnjo sejo; odgovore na vprašanja,

 

pobude in predloge vam bomo zaradi kratkega roka

 

posredovali v ponedeljek, dne 5.10.2009)

 

MESTNA OBČINA KRANJ

ŽUPAN

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 00, fax. 04/ 237 31 06

 

 

 

 

 

 

 

 

Številka:  900-53/2009-2-(41/04)

 

Datum:     5.10.2009

 

 

 

SVETU MESTNE OBČINE KRANJ

 

 

 

 

 

ZADEVA:     Dodatno gradivo za 30. sejo

 

 

 

 

 

V prilogi vam posredujemo odgovore na vprašanja, pobude in predloge članov in članic Sveta Mestne občine Kranj, ki so jih podali na 29. seji Sveta Mestne občine Kranj dne 23.9.2009.

 

- Prešernovo gledališče - odgovor

  - Poročilo o varnosti - odgovor
  - Parkirišča Procommerce - odgovor
  - Zaposlenost - odgovor
  - Lastništvo Stritarjeva - odgovor
  - Oddelek za razvoj in investicije - odgovori
   
   
   
 

Obveščamo vas, da bodo odgovori na naslednja vprašanja posredovani na 30. sejo sveta:

 

- Stanislav Boštjančič – izpolnjevanje pogojev direktorja LEAG;

 

- Stanislav Boštjančič – pogodba o nakupu zemljišč na območju Exoterma;

 

- Irena Oman – samski dom na Delavski cesti v Stražišču; (odgovor)

 

- Irena Oman – razkladanje avtomobilov pri Avtohiši Vrtač;

 

- Stanislav Boštjančič – poročilo o projektu CERO – kdo je izvajalec in kaj je bilo narejenega. (odgovor)

  - Andrej Dolenc - Prešernovo gledališče. (odgovor)
  - Sklepi delovnih teles (gradivo)
  - Zapisnik seje Nadzornega odbora (gradivo)