New Page 2

 

Na podlagi 29. člena zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 97/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99, 51/01) je Občinski svet občine Prevalje na 18. seji dne 10. 2. 2005 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o proračunu Občine Prevalje za leto 2005

 

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom se za proračun Občine Prevalje za leto 2005 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.

 

 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA

 

 

IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

 

2. člen

 

 

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

 

 
A)    Bilanca prihodkov in odhodkov –                     v tolarjih
I.    Prihodki skupaj                               1.034,711.514,19
70    Davčni prihodki                                 472,522.000,00
71    Nedavčni prihodki                               142,258.548,00
72    Kapitalski prihodki                             112,077.020,53
73    Prejete donacije                                    878.600,00
74    Transferni prihodki                             306,975.345,66
II.   Odhodki skupaj                                1.089,270.120,81
40    Tekoči odhodki                                  314,700.660,16
41    Tekoči transferi                                340,439.686,92
42    Investicijski odhodki                           289,331.241,86
43    Investicijski transferi                         144,798.531,87
III.  Proračunski pramanjkljaj                        -54,558.606,62
 
B)    Račun finančnih terjatev in naložb
IV.   Prejeta vračila danih posojil in prodaja
      kapitalskih deležev                                          –
V.    Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev               –
VI.   Prejeta minus dana posojila
      in spremembe kapitalskih deležev                             –
 
C)    Račun financiranja
VII.  Zadolževanje                                     17,297.906,00
VIII. Odplačilo dolga                                   7,902.224,71
IX.   Povečanje (zmanjšanje)
      sredstev na računih                             -45,162.925,33
X.    Neto zadolževanje                                 9,395.681,29
XI.   Neto financiranje                                54,558.606,62
 
Stanje sredstev na računih dne 31. 12. 2004            45,186.681,06
 

 

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.

 

 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

 

3. člen

 

 

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF tudi naslednji prihodki:

 

 

1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).

 

 

4. člen

 

 

Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.

 

 

Župan v mesecu septembru 2005 in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2005 in njegovi realizaciji.

 

 

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

 

 

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan ali druga pooblaščena oseba. Odredbodajalec proračuna je župan ali druga pooblaščena oseba. Za proračunske postavke krajevnih skupnosti so odredbodajalci predsedniki krajevnih skupnosti.

 

 

5. člen

 

 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 30% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

 

 

1. v letu 2006 30 % navedenih pravic porabe in

 

 

2. v ostalih prihodnjih letih 70 % navedenih pravic porabe.

 

 

Skupni obseg prevzetih obveznosti uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

 

 

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.

 

 

 

 

 

Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

 

 

6. člen

 

 

Proračunski skladi so:

 

 

– račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,

 

 

– račun stanovanjskega sklada, ustanovljenega na podlagi odloka o ustanovitvi proračunskega sklada.

 

 

Proračunska rezerva se v letu 2005 oblikuje v višini 3,000.000 tolarjev.

 

 

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o porabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

 

 

7. člen

 

 

Župan lahko dolžniku do višine 50.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.

 

 

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE

 

 

IN JAVNEGA SEKTORJA

 

 

8. člen

 

 

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežek izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2005 lahko zadolži do višine 17,297.906 tolarjev.

 

 

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Prevalje, v letu 2005 ne sme preseči skupne višine glavnic 31,222.100 tolarjev.

 

 

Župan občine je pooblaščen, da odloča za potrebe proračuna o:

 

 

– začasnem zmanjšanju zneskov sredstev za posamezne namene, če prihodki proračuna ne pritekajo v predvideni višini,

 

 

– najemu posojila največ do 5 % sprejetega proračuna zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta,

 

 

– varni in gospodarni naložbi nerazporejenih sredstev.

 

 

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 

9. člen

 

 

V obdobju začasnega financiranja Občine Prevalje v letu 2006, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.

 

 

10. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije uporablja pa se od 1. 1. 2005.

 

 

 

 

 

Št. 403-01-01/1

 

 

Prevalje, dne 10. februarja 2005.

 

 

Župan

    Občine Prevalje

    dr. Matic Tasič l. r.