New Page 1

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07) je občinski svet na 23. seji dne 28. 3. 2013 sprejel

Z A K LJ U Č N I   R A Č U N

proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2012

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2012.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2012 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2012. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2012 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

7. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2012 z naslednjo vsebino:

+----------------------------------------------+

|A.    BILANCA PRIHODKOV IN          v EUR brez|

|      ODHODKOV                          centov|

+----------------------------------------------+

|      Skupina/Podskupina kontov    Realizacija|

|                                          2012|

+----------------------------------------------+

|I.    SKUPAJ PRIHODKI                         |

|      (70+71+72+73+74)            1.996.927,17|

+----------------------------------------------+

|      TEKOČI PRIHODKI (70+71)     1.635.690,22|

+----------------------------------------------+

|70    DAVČNI PRIHODKI             1.528.664,33|

+----------------------------------------------+

|      700 Davki na dohodek in                 |

|      dobiček                     1.411.817,00|

+----------------------------------------------+

|      703 Davki na premoženje        59.543,40|

+----------------------------------------------+

|      704 Domači davki na blago               |

|      in storitve                    57.235,03|

+----------------------------------------------+

|      706 Drugi davki                    68,90|

+----------------------------------------------+

|71    NEDAVČNI PRIHODKI             107.025,89|

+----------------------------------------------+

|      710 Udeležba na dobičku in              |

|      dohodki od premoženja          83.214,20|

+----------------------------------------------+

|      711 Takse in pristojbine        1.083,30|

+----------------------------------------------+

|      712 Globe in druge denarne              |

|      kazni                           7.406,03|

+----------------------------------------------+

|      713 Prihodki od prodaje                 |

|      blaga in storitev               3.984,37|

+----------------------------------------------+

|      714 Drugi nedavčni                      |

|      prihodki                       11.337,99|

+----------------------------------------------+

|72    KAPITALSKI PRIHODKI             1.045,00|

+----------------------------------------------+

|      720 Prihodki od prodaje                0|

|      osnovnih sredstev                       |

+----------------------------------------------+

|      721 Prihodki od prodaje                 |

|      zalog                                  0|

+----------------------------------------------+

|      722 Prihodki od prodaje                 |

|      zemljišč in neopredmetenih              |

|      dolgoročnih sredstev            1.045,00|

+----------------------------------------------+

|73    PREJETE DONACIJE                       0|

+----------------------------------------------+

|      730 Prejete donacije iz                 |

|      domačih virov                          0|

+----------------------------------------------+

|      731 Prejete donacije iz                 |

|      tujine                                 0|

+----------------------------------------------+

|74    TRANSFERNI PRIHODKI           360.191,95|

+----------------------------------------------+

|      740 Transferni prihodki iz              |

|      drugih javnofinančnih                   |

|      institucij                    360.191,95|

+----------------------------------------------+

|      741 Prejeta sred. iz                    |

|      državnega proračuna iz                  |

|      sredstev proračuna EU                  0|

+----------------------------------------------+

|II.   SKUPAJ ODHODKI                          |

|      (40+41+42+43)               2.282.772,95|

+----------------------------------------------+

|40    TEKOČI ODHODKI                549.151,11|

+----------------------------------------------+

|      400 Plače in drugi izdatki              |

|      zaposlenim                    137.420,07|

+----------------------------------------------+

|      401 Prispevki delodajalcev              |

|      za socialno varnost            22.486,52|

+----------------------------------------------+

|      402 Izdatki za blago in                 |

|      storitve                      365.807,17|

+----------------------------------------------+

|      403 Plačila domačih                     |

|      obresti                         8.474,03|

+----------------------------------------------+

|      409 Rezerve                    14.963,32|

+----------------------------------------------+

|41    TEKOČI TRANSFERI              772.226,23|

+----------------------------------------------+

|      410 Subvencije                 76.568,49|

+----------------------------------------------+

|      411 Transferi posameznikom              |

|      in gospodinjstvom             437.316,46|

+----------------------------------------------+

|      412 Transferi neprofitnim               |

|      organizacijam in ustanovam     74.440,05|

+----------------------------------------------+

|      413 Drugi tekoči domači                 |

|      transferi                     183.901,23|

+----------------------------------------------+

|      414 Tekoči transferi v                  |

|      tujino                                 0|

+----------------------------------------------+

|42    INVESTICIJSKI ODHODKI         947.584,48|

+----------------------------------------------+

|      420 Nakup in gradnja                    |

|      osnovnih sredstev             947.584,48|

+----------------------------------------------+

|43    INVESTICIJSKI TRANSFERI        13.811,13|

+----------------------------------------------+

|      431 Investicijski                       |

|      transferi pravnim in                    |

|      fizičnim osebam, ki niso                |

|      proračunski uporabniki          7.748,99|

+----------------------------------------------+

|      432 Investicijski                       |

|      transferi proračunskim                  |

|      uporabnikom                     6.062,14|

+----------------------------------------------+

|III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-               |

|      II.)                         –285.845,78|

+----------------------------------------------+

|B.    RAČUN FINANČNIH TERJATEV                |

|      IN NALOŽB                               |

+----------------------------------------------+

|IV.   PREJETA VRAČILA DANIH                   |

|      POSOJIL IN PRODAJA                      |

|      KAPITALSKIH DELEŽEV                     |

|      (750+751+752)                          0|

+----------------------------------------------+

|75    PREJETA VRAČILA DANIH                   |

|      POSOJIL                                0|

+----------------------------------------------+

|      750 Prejeta vračila danih               |

|      posojil                                0|

+----------------------------------------------+

|      751 Prodaja kapitalskih                 |

|      deležev                                0|

+----------------------------------------------+

|      752 Kupnine iz naslova                  |

|      privatizacije                          0|

+----------------------------------------------+

|V.    DANA POSOJILA IN POVEČANJE              |

|      KAPITALSKIH DELEŽEV                     |

|      (440+441+442+443)                      0|

+----------------------------------------------+

|44    DANA POSOJILA IN POVEČANJE              |

|      KAPITALSKIH DELEŽEV                    0|

+----------------------------------------------+

|      440 Dana posojila                      0|

+----------------------------------------------+

|      441 Povečanje kapitalskih               |

|      deležev in finančnih                    |

|      naložb                                 0|

+----------------------------------------------+

|      442 Poraba sredstev kupnin              |

|      iz naslova privatizacije               0|

+----------------------------------------------+

|      443 Povečanje namenskega                |

|      premoženja v javnih                     |

|      skladih in drugih osebah                |

|      javnega prava, ki imajo                 |

|      premoženje v svoji lasti               0|

+----------------------------------------------+

|VI.   PREJETA MINUS DANA                      |

|      POSOJILA IN SPREMEMBE                   |

|      KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-               |

|      V.)                                    0|

+----------------------------------------------+

|C.    RAČUN FINANCIRANJA                      |

+----------------------------------------------+

|VII.  ZADOLŽEVANJE (500)            580.000,00|

+----------------------------------------------+

|50    ZADOLŽEVANJE                  580.000,00|

+----------------------------------------------+

|      500 Domače zadolževanje       580.000,00|

+----------------------------------------------+

|VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)           5.741,32|

+----------------------------------------------+

|55    ODPLAČILA DOLGA                 5.741,32|

+----------------------------------------------+

|      550 Odplačila domačega                  |

|      dolga                           5.741,32|

+----------------------------------------------+

|IX.   POVEČANJE SREDSTEV NA                   |

|      RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-               |

|      V.-VIII.)                     288.412,90|

+----------------------------------------------+

|X.    NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-      574.258,68|

|      VIII.)                        574.258,68|

+----------------------------------------------+

|XI.   NETO FINANCIRANJE                       |

|      (VI.+VII.-VIII.-IX.)          285.845,78|

+----------------------------------------------+

|      STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH              |

|      DNE 31. 12. PRETEKLEGA                  |

|      LETA                           29.873,01|

|      90090 Splošni sklad za                  |

|      drugo                                   |

+----------------------------------------------+

4. člen

Zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2012 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0004/2013-15

Rečica ob Savinji, dne 28. marca 2013

 

Župan

Občine Rečica ob Savinji

Vincenc Jeraj l.r.