New Page 2

Na podlagi 98. Člena Zakona o javnih financah (Uradni  list RS, št. 11/11ZJF-UPB, 110/11-ZDIU12 ,14/13 popr., 101/13,55/15-ZFisP in 96/15-ZIPRS 1617) ter 102. člena Statuta Občine Žetale (Uradno glasilo slov. občin št. 8/10) je občinski svet Občine Žetale na 12.   redni seji, dne  10.4.2017 sprejel

 

ZAKLJUČNI  RAČUN

PRORAČUNA OBČINE ŽETALE ZA  LETO 2016

 

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna občine Žetale za leto 2016.

 

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Žetale za leto 2016 sestavljajo splošni del in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov iz bilance prihodkov in odhodkov,  računa finančnih terjatev in naložb  ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz  predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Žetale za leto 2016. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2016 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

 

3. člen

Zaključni račun splošnega dela proračuna je na ravni podskupin kontov  izkazan v naslednjih zneskih:

 

 

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Skupina/podskupina kontov

Realizacija proračuna 2016

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

1.240.976

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.017.163

70 DAVČNI PRIHODKI

946.166

700 Davki na dohodek in dobiček

907.092

703 Davki na premoženje

24.524

704 Domači davki na blago in storitve

13.485

706 Drugi davki

1.065

71 NEDAVČNI PRIHODKI

70.997

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

28.326

711 Takse in pristojbine

1.133

712 Denarne kazni

5.437

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

10.028

714 Drugi nedavčni prihodki

26.073

72 KAPITALSKI PRIHODKI

2.180

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

 

721 Prihodki od prodaje zalog

 

722 Prihodki od prodaje zemljišč nematerialnega premoženja

2.180

73 PREJETE DONACIJE

 

730 Prejete donacije iz domačih virov

 

731 Prejete donacije iz tujine

 

74 TRANSFERNI PRIHODKI

221.633

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

221.633

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU

 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

1.246.640

40 TEKOČI ODHODKI

476.595

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

87.946

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

13.269

402 Izdatki za blago in storitve

336.475

        403 Plačila domačih obresti

20.614

409 Rezerve

18.291

41 TEKOČI TRANSFERI

  495.080

410 Subvencije

 

411 Transferi posameznikov in gospodinjstvom

314.721

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

41.124

413 Drugi tekoči domači transferi

139.235

414 Tekoči transferi v tujino

 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

252.727

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

252.727

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

22.238

431 Invest. transferi prav. in fiz. oseb, ki niso prorač. uporab.

2.883

432 Invest. Transferi proračunskim uporabnikom

19.355

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)

-5.664

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Skupina/podskupina kontov

Realizacija proračuna 2016

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

 

750 Prejeta vračila danih posojil

 

751 Prodaja kapitalskih deležev

 

752 Kupnina iz naslova privatizacije

 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

 

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

 

440 Dana posojila

 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

 

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Skupina/podskupina kontov

Realizacija proračuna 2016

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

89.622

50 ZADOLŽEVANJE

89.622

500 Domače zadolževanje

89.622

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)

90.116

55 ODPLAČILO DOLGA

90.116

550 Odplačilo domačega dolga

90.116

IX. SPREMEMBE STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)-(II.+V.+VIII.)

-6.158

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-494

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)

5.664

STANJE SREDSTEV OB

KONCU PRETEKLEGA LETA(del 9009 Splošni sklad za drugo)

13.891

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB

KONCU TEKOČEGA LETA (del 9009 Splošni sklad za drugo)

7.734

 

4. člen

Zaključni račun  proračun občine Žetale  za leto 2016 se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.    

 

Številka: 032-0012/2017-10

Datum: 10. 4. 2017

 

 

Občina Žetale

 

Anton Butolen, župan