New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B), ter 16. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99, 65/00 in 11/01) je Občinski svet Občine Veržej na seji dne 1. 10. 2009 sprejel

O D L O K

o spremembah Odloka o proračunu Občine Veržej za leto 2009

1. člen

Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Veržej za leto 2009 (Uradni list RS, št. 1/09) tako, da se glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

------------------------------------------------------------

A.    BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                    v EUR

------------------------------------------------------------

      Skupina/Podskupina kontov                     Proračun

                                                   leta 2009

------------------------------------------------------------

I.    SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)          1.367.694

      TEKOČI PRIHODKI (70+71)                        987.377

70    DAVČNI PRIHODKI                                882.056

      700 Davki na dohodek in dobiček                675.981

      703 Davki na premoženje                        111.775

      704 Domači davki na blago in storitve           94.300

71    NEDAVČNI PRIHODKI                              105.321

      710 Udeležba na dobičku in dohodki od           38.180

      premoženja

      711 Takse in pristojbine                         1.000

      712 Globe in druge denarne kazni                 2.410

      714 Drugi nedavčni prihodki                     63.731

72    KAPITALSKI PRIHODKI                             28.085

      720 Prihodki od prodaje poslovnih objektov      26.665

      in prostorov

      722 Prihodki od prodaje zemljišč in              1.420

      neopredmetenih dolg. sredstev

74    TRANSFERNI PRIHODKI                            352.232

      740 Transferni prihodki iz drugih              147.875

      javnofinančnih institucij

      741 Prejeta sredstva iz državnega              204.357

      proračuna iz sredstev proračuna Evropske

      unije

II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                 1.339.105

40    TEKOČI ODHODKI                                 293.216

      400 Plače in drugi izdatki zaposlenim          102.237

      401 Prispevki delodajalcev za socialno          15.346

      varnost

      402 Izdatki za blago in storitve               161.983

      403 Plačila domačih obresti                      8.350

      409 Rezerve                                      5.300

41    TEKOČI TRANSFERI                               416.458

      410 Subvencije                                   4.270

      411 Transferi posameznikom in                  219.519

      gospodinjstvom

      412 Transferi neprofitnim organizacijam in      58.021

      ustanovam

      413 Drugi tekoči domači transferi              134.647

42    INVESTICIJSKI ODHODKI                       440.138,13

      420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev         440.138

43    INVESTICIJSKI TRANSFERI                        189.294

      431 Investicijski transferi pravnim in          82.094

      fizičnim osebam, ki niso proračunski

      uporabniki

      432 Investicijski transferi proračunskim       107.200

      uporabnikom

III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)                   28.589

------------------------------------------------------------

B.    RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

------------------------------------------------------------

IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA             0

      KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

75    PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                        0

      750 Prejeta vračila danih posojil

      751 Prodaja kapitalskih deležev

      752 Kupnine iz naslova privatizacije

V.    DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH               0

      DELEŽEV (440+441+442)

44    DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH           6.860

      DELEŽEV

      440 Dana posojila

      441 Povečanje kapitalskih deležev in             6.860

      naložb

      442 Poraba sredstev kupnin iz naslova

      privatizacije

VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE        –6.860

      KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

------------------------------------------------------------

C.    RAČUN FINANCIRANJA

------------------------------------------------------------

VII.  ZADOLŽEVANJE (500)                                   0

50    ZADOLŽEVANJE                                         0

      500 Domače zadolževanje                              0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                           21.696

55    ODPLAČILO DOLGA (550)                           21.696

      550 Odplačila domačega dolga                    21.696

IX.   SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU                 33

      (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

X.    NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                 –21.696

XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)                 –28.589

XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.        31.092

      PRET. LETA

------------------------------------------------------------

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim planom.

Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku.«

2. člen

V drugem odstavku 12. člena se črta znesek »5.000,00 EUR« in se nadomesti z zneskom »4.000,00 EUR«.

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 900-142-III-skl.

Veržej, dne 1. oktobra 2009

 

Župan

Občine Veržej

Slavko Petovar l.r.