New Page 2

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 (ZLS-UPB1) in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99, 98/04) je Občinski svet Občine Zavrč na 12. redni seji dne 14. 3. 2008 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o spremembah Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2008

 

 

1. SPLOŠNA DOLOČILA

 

 

1. člen

 

 

Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2008 (Uradni list RS, št. 118/07) se v 1. členu spremeni tako, da se glasi: »Proračun Občine Zavrč za leto 2008 se določa v višini 1.783.730 €.

 

 

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

 

 

+---------------------------------------+--------------------+

 

 

|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |                    |

 

 

+-----+---------------------------------+--------------------+

 

 

|     |Skupina/Podskupina kontov        |  Proračun leta 2008|

 

 

+-----+---------------------------------+--------------------+

 

 

|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |           1.728.865|

 

 

+-----+---------------------------------+--------------------+

 

 

|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |           1.086.423|

 

 

+-----+---------------------------------+--------------------+

 

 

|70   |DAVČNI PRIHODKI                  |             995.873|

 

 

+-----+---------------------------------+--------------------+

 

 

|     |700 Davki na dohodek in dobiček  |             906.195|

 

 

+-----+---------------------------------+--------------------+

 

 

|     |703 Davki na premoženje          |              56.028|

 

 

+-----+---------------------------------+--------------------+

 

 

|     |704 Domači davki na blago in     |              33.650|

 

 

|     |storitve                         |                    |

 

 

+-----+---------------------------------+--------------------+

 

 

|71   |NEDAVČNI PRIHODKI                |              90.550|

 

 

+-----+---------------------------------+--------------------+

 

 

|     |710 Udeležba na dobičku in       |              16.935|

 

 

|     |dohodki od premoženja            |                    |

 

 

+-----+---------------------------------+--------------------+

 

 

|     |711 Takse in pristojbine         |               2.000|

 

 

+-----+---------------------------------+--------------------+

 

 

|     |712 Denarne kazni                |                   0|

 

 

+-----+---------------------------------+--------------------+

 

 

|     |714 Drugi nedavčni prihodki      |              71.615|

 

 

+-----+---------------------------------+--------------------+

 

 

|72   |KAPITALSKI PRIHODKI              |              36.615|

 

 

+-----+---------------------------------+--------------------+

 

 

|     |720 Prihodki od prodaje osnovnih |              30.615|

 

 

|     |sredstev                         |                    |

 

 

+-----+---------------------------------+--------------------+

 

 

|     |722 Prihodki od prodaje zemljišč |               6.000|

 

 

|     |in neopredmetenih dolgoročnih    |                    |

 

 

|     |sredstev                         |                    |

 

 

+-----+---------------------------------+--------------------+

 

 

|73   |PREJETE DONACIJE                 |                   0|

 

 

+-----+---------------------------------+--------------------+

 

 

|     |730 Prejete donacije iz domačih  |                   0|

 

 

|     |virov                            |                    |

 

 

+-----+---------------------------------+--------------------+

 

 

|74   |TRANSFERNI PRIHODKI              |             605.827|

 

 

+-----+---------------------------------+--------------------+

 

 

|     |740 Transferni prihodki iz drugih|             198.842|

 

 

|     |javnofinančnih institucij        |                    |

 

 

+-----+---------------------------------+--------------------+

 

 

|     |741 Prejeta sredstva iz državnega|             406.985|

 

 

|     |proračuna iz sredstev proračuna  |                    |

 

 

|     |EU                               |                    |

 

 

+-----+---------------------------------+--------------------+

 

 

|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     |           1.740.378|

 

 

+-----+---------------------------------+--------------------+

 

 

|40   |TEKOČI ODHODKI                   |             422.540|

 

 

+-----+---------------------------------+--------------------+

 

 

|     |400 Plače in drugi izdatki       |             100.737|

 

 

|     |zaposlenim                       |                    |

 

 

+-----+---------------------------------+--------------------+

 

 

|     |401 Prispevki delodajalcev za    |              15.417|

 

 

|     |socialno varnost                 |                    |

 

 

+-----+---------------------------------+--------------------+

 

 

|     |402 Izdatki za blago in storitve |             265.429|

 

 

+-----+---------------------------------+--------------------+

 

 

|     |403 Plačila domačih obresti      |               8.200|

 

 

+-----+---------------------------------+--------------------+

 

 

|     |409 Rezerve                      |              32.757|

 

 

+-----+---------------------------------+--------------------+

 

 

|41   |TEKOČI TRANSFERI                 |             418.060|

 

 

+-----+---------------------------------+--------------------+

 

 

|     |410 Subvencije                   |              11.800|

 

 

+-----+---------------------------------+--------------------+

 

 

|     |411 Transferi posameznikom in    |             231.686|

 

 

|     |gospodinjstvom                   |                    |

 

 

+-----+---------------------------------+--------------------+

 

 

|     |412 Transferi neprofitnim        |              50.947|

 

 

|     |organizacijam in ustanovam       |                    |

 

 

+-----+---------------------------------+--------------------+

 

 

|     |413 Drugi tekoči domači transferi|             123.627|

 

 

+-----+---------------------------------+--------------------+

 

 

|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI            |             890.578|

 

 

+-----+---------------------------------+--------------------+

 

 

|     |420 Nakup in gradnja osnovnih    |             890.578|

 

 

|     |sredstev                         |                    |

 

 

+-----+---------------------------------+--------------------+

 

 

|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |               9.200|

 

 

+-----+---------------------------------+--------------------+

 

 

|     |431 Investicijski transferi      |               5.000|

 

 

|     |pravnim in fizičnim osebam, ki   |                    |

 

 

|     |niso proračunski uporabniki      |                    |

 

 

+-----+---------------------------------+--------------------+

 

 

|     |432 Investicijski transferi      |               4.200|

 

 

|     |proračunskim uporabnikom         |                    |

 

 

+-----+---------------------------------+--------------------+

 

 

|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI|             –11.513|

 

 

|     |PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)         |                    |

 

 

+---------------------------------------+--------------------+

 

 

|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  |                    |

 

 

+-----+---------------------------------+--------------------+

 

 

|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |                   0|

 

 

|     |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |                    |

 

 

|     |(750+751+752)                    |                    |

 

 

+-----+---------------------------------+--------------------+

 

 

|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |                   0|

 

 

+-----+---------------------------------+--------------------+

 

 

|     |750 Prejeta vračila danih posojil|                   0|

 

 

+-----+---------------------------------+--------------------+

 

 

|     |751 Prodaja kapitalskih deležev  |                   0|

 

 

+-----+---------------------------------+--------------------+

 

 

|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE       |                   0|

 

 

|     |KAPITALSKIH DELEŽEV              |                    |

 

 

|     |(440+441+442+443)1)              |                    |

 

 

+-----+---------------------------------+--------------------+

 

 

|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE       |                   0|

 

 

|     |KAPITALSKIH DELEŽEV              |                    |

 

 

+-----+---------------------------------+--------------------+

 

 

|     |440 Dana posojila                |                   0|

 

 

+-----+---------------------------------+--------------------+

 

 

|     |441 Povečanje kapitalskih deležev|                   0|

 

 

|     |in naložb                        |                    |

 

 

+-----+---------------------------------+--------------------+

 

 

|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |                   0|

 

 

|     |SPREMEMBER KAPITALSKIH DELEŽEV   |                    |

 

 

|     |(IV. – V.)                       |                    |

 

 

+---------------------------------------+--------------------+

 

 

|C. RAČUN FINANCIRANJA                  |                    |

 

 

+-----+---------------------------------+--------------------+

 

 

|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)               |                   0|

 

 

+-----+---------------------------------+--------------------+

 

 

|50   |ZADOLŽEVANJE                     |                   0|

 

 

+-----+---------------------------------+--------------------+

 

 

|     |500 Domače zadolževanje          |                   0|

 

 

+-----+---------------------------------+--------------------+

 

 

|VIII.|ODPLAČILO DOLGAAČILA DOLGA       |              43.352|

 

 

+-----+---------------------------------+--------------------+

 

 

|55   |ODPLAČILA DOLGA                  |              43.352|

 

 

+-----+---------------------------------+--------------------+

 

 

|     |550 Odplačila domačega dolga     |              43.352|

 

 

+-----+---------------------------------+--------------------+

 

 

|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA     |             –54.865|

 

 

|     |RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII) |                    |

 

 

+-----+---------------------------------+--------------------+

 

 

|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)   |             –43.352|

 

 

+-----+---------------------------------+--------------------+

 

 

|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)   |              11.513|

 

 

+-----+---------------------------------+--------------------+

 

 

|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN|             106.065|

 

 

|     |31. 12. 2007                     |                    |

 

 

+-----+---------------------------------+--------------------+

 

 

|9009 |Splošni sklad za drugo           |             106.065|

 

 

+-----+---------------------------------+--------------------+

 

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

 

 

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Zavrč«.

 

 

2. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Št. 403-02-2/05-2

 

 

Zavrč, dne 14. marca 2008

 

 

 

 

 

Župan

 

 

Občine Zavrč

 

 

Miran Vuk l.r.