New Page 2
 

Na podlagi 58., 60. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/86 in Uradni list RS, št. 44/97), 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/ 02), in 17. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 49/99, 95/99, 6/01 in 68/03) je Občinski svet občine Podčetrtek na 7. redni seji dne 16. 10. 2003 sprejel

 

O D L O K

 

o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

 

v Občini Podčetrtek

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 

Ta odlok določa območja, na katerih se v Občini Podčetrtek plačuje nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (v nadaljevanju: nadomestilo), merila za določitev višine nadomestila neposrednim uporabnikom stavbnih zemljišč ter merila za oprostitev plačila nadomestila.

 

2. člen

 

V Občini Podčetrtek se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, ki so po prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega planskega akta Občine Šmarje pri Jelšah, ki se v skladu s statutarnim sklepom o veljavnosti podpisov Občine Podčetrtek uporablja tudi na območju Občine Podčetrtek, določena kot stavbna zemljišča in na drugih območjih, ki so opremljena z vodovodnim in električnim omrežjem.

 

3. člen

 

Za stavbno zemljišče po 2. členu tega odloka se štejejo zazidana in nezazidana stavbna zemljišča.

 

Kot zazidana stavbna zemljišča se štejejo zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture. Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.

 

Kot nezazidana stavbna zemljišča se štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.

 

4. člen

 

Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od stanovanjske površine stanovanj in objektov za začasno bivanje oziroma poslovne površine stavb in spremljevalnih objektov ter od vseh zapuščenih objektov. Stanovanjska površina stanovanja ali objekta za začasno bivanje je čista tlorisna površina sob, predsob, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja ter čista tlorisna površina garaže za osebne avtomobile. Poslovna površina je čista tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom, kakor tudi pokrita in nepokrita skladišča, delavnice na prostem in podobno.

 

Nadomestilo se plačuje od površine nezazidanega stavbnega zemljišča, ki je po prostorskem izvedbenem načrtu določeno za gradnjo oziroma za katero je pristojni organ izdal dovoljenje za poseg v prostor.

 

5. člen

 

Zavezanec za plačilo nadomestila je neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe (imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, najemnik, zakupnik, uživalec).

 

6. člen

 

Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, (v nadaljevanju: davčni urad). Davčni urad začne postopek za odmero nadomestila na podlagi prijave zavezanca ali na podlagi podatkov o stavbnem zemljišču, ki jih posreduje davčnemu uradu Občinska uprava Podčetrtek.

 

Podatke o zavezancih in stavbnem zemljišču pridobiva občinska uprava na podlagi prijave neposrednega uporabnika stavbnega zemljišča, od upravnega organa pristojnega za izdajo dovoljenja za posege v prostor ter iz drugih uradnih evidenc. Če občinska uprava ugotovi, da je podan razlog za izračun nadomestila, za katerega pa ni dobila prijave, prične postopek po uradni dolžnosti. Zavezanci so dolžni prijaviti Občinski upravi občine Podčetrtek nastanek obveznosti plačila nadomestila po tem odloku in vse spremembe, ki vplivajo na odmero nadomestila, in sicer v 30 dneh po nastanku obveznosti oziroma po nastali spremembi. Če nastane obveznost za plačilo nadomestila po tem odloku ali sprememba med letom, se le-ta upošteva od prvega dne naslednjega meseca, v katerem je sprememba nastala. Če ti podatki niso dostopni, je zavezanec za plačilo nadomestila dolžan, na poziv Občinske uprave občine Podčetrtek, v roku 15 dni od prejema poziva, posredovati verodostojne podatke, ki omogočijo odmero nadomestila. Za vse postopke v zvezi z odmero, pobiranjem, vračanjem, izterjavo, odpisom zaradi neizterljivosti, zastaranja in plačila obresti v zvezi z nadomestilom se uporabljajo določbe zakona o davčnem postopku.

 

II. OBMOČJA, KJER SE PLAČUJE NADOMESTILO

 

7. člen

 

Območja, na katerih se plačuje nadomestilo, se razvrstijo v tri skupine. Skupine so določene po kriterijih, ki upoštevajo lokacijske ugodnosti posameznih stavbnih zemljišč, in sicer:

 

– gostoto javnih funkcij in poslovnih dejavnosti,

 

– dostopnost z javnimi prometnimi sredstvi,

 

– opremljenost s komunalno infrastrukturo,

 

– oddaljenost od občinskega središča.

 

8. člen

 

Razdelitev naselij v posamezna območja je naslednje:

 

I. območje:

 

Podčetrtek, razen male Rudnice (vse hišne številke) in Škofja gora št. 18,

 

II. območje:

 

Imeno, Olimje, razen hišne št. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 29, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 48, 49, 50, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 106, 107, 108, 110, 112, in Pristava pri Mestinju,

 

III. območje:

 

Mala Rudnica, Škofja gora št. 18, Olimje hišne št. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 29, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 48, 49, 50, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 106, 107, 108, 110, 112 in vsa ostala nastelja.

 

V primeru zgrajenih novih objektov, se le-ti vključijo v posamezno območje glede na lego.

 

9. člen

 

Območja iz prejšnjega člena tega odloka so vrisana na grafičnih listih (TTN in PKN karte v merilu 1:5000) veljavnih prostorskih sestavin srednjeročnega in dolgoročnega plana Občine Podčetrtek in so na vpogled pri pristojni službi Občine Podčetrtek.

 

III. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA

 

10. člen

 

Za določitev višine nadomestila se upoštevajo naslednja merila:

 

1. opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami oziroma možnost priključitve na te objekte in naprave,

 

2. namen uporabe in lega stavbnega zemljišča,

 

3. smotrna izkoriščenost stavbnega zemljišča,

 

4. zapuščenost in dotrajanost objekta in stavbnega zemljišča.

 

11. člen

 

(Opremljenost stavbnega zemljišča)

 

Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami individualne rabe in skupne rabe oziroma možnosti priključka na te objekte in naprave se ovrednoti z naslednjimi točkami:

 

1. makadamska cesta                  5 točk

 

2. asfaltna cesta                   15 točk

 

3. hodnik za pešce ob cesti         20 točk

 

4. javna razsvetljava               10 točk

 

5. kanalizacija                     15 točk

 

Opremljenost stavbnega zemljišča se točkuje s seštevkom točk posameznih alinei prejšnjega odstavka, ki se nanašajo na posamezno opremljenost stavbnega zemljišča.

 

12. člen

 

(Namen uporabe in lega stavbnega zemljišča)

 

Namen uporabe stavbnega zemljišča:

 

Za stanovanjski namen se po tem odloku štejejo stanovanjske površine v eno- in večstanovanjskih objektih, objektih za občasno bivanje ter drugih objektih, ki so namenjeni prebivanju. Objekti za občasno bivanje so tisti objekti, ki niso stalno naseljeni, če gre za kombinacijo z vinsko kletjo ali drugim gospodarskim prostorom namenjenim za kmetijske dejavnosti, se le-ta odšteje, če lastnik poseduje najmanj 25 a vinograda oziroma 50 a sadovnjaka.

Za poslovno dejavnost se po tem odloku štejejo objekti in prostori, v katerih se opravlja kakršnakoli poslovna, storitvena, proizvodna ali kaka druga gospodarska dejavnost ter prostori v družinskih in kmečkih hišah, ki so namenjeni drugim dejavnostim. Za poslovno dejavnost se po tem odloku štejejo objekti in prostori, v katerih se opravlja kakršnakoli poslovna, storitvena, proizvodna ali kaka druga gospodarska dejavnost, apartmajski počitniški objekti in prostori ter prostori v družinskih in kmečkih hišah, ki so namenjeni drugim dejavnostim. Površina za poslovno rabo bencinskega servisa predstavlja celotno gradbeno parcelo bencinskega servisa.

 

Za spremljevalne objekte in površine se štejejo pokrita in nepokrita skladišča, delavnice na prostem in podobno.

 

Za zapuščene objekte se štejejo objekti, če se ugotovita oba kriterija za stanje objekta:

 

– nenaseljen objekt, brez stanovalcev ali poslovne dejavnosti,

 

– nevzdrževan zunanji videz objekta ali pripadajočega stavbnega zemljišča.

 

13. člen

 

Namen uporabe v I. območju se ovrednoti z naslednjimi točkami:

 

----------------------------------------------------------------------------

 

Namen uporabe                                     Lega stavbnega zemljišča –

 

                                                                  I. območje

 

----------------------------------------------------------------------------

 

1. Stanovanjske površine v individualnih hišah                       20 točk

 

Stanovanjske površine v objektih z 2-4 stanovanji                    15 točk

 

Stanovanjske površine v objektih z več kot

 

4 stanovanji                                                         10 točk

 

Stanovanjske površine v objektih

 

za začasno bivanje                                                  100 točk

 

2. Poslovne in proizvodne dejavnosti                                240 točk

 

3. Spremljevalni objekti in površine                                 50 točk

 

4. Zapuščeni objekti                                                150 točk

 

----------------------------------------------------------------------------

 

14. člen

 

Za II. območje se seštevek točk iz 11. in 13. člena tega odloka, razen za stanovanjske površine v objektih za začasno bivanje, pomnoži s faktorjem 0,75, za III. območje pa s faktorjem 0,50.

 

IV. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA

 

15. člen

 

Nadomestilo se ne plačuje:

 

– za zemljišče, ki se uporablja za potrebe obrambe,

 

– za objekte tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska in konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo osebje,

 

– za objekte mednarodnih ali meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje, če ni v mednarodnem sporazumu drugače določeno,

 

– za stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo versko dejavnost in bivanje,

 

– za objekte, ki imajo status kulturnega spomenika,

 

– za zemljišča, na katerih stojijo objekti za opravljanje kmetijske dejavnosti, kot so: hlevi, silosi, shrambe za orodje, kozolci, kašče, lope za hrambo krme in stelje, začasna zavetišča za živali, čebelnjaki, rastlinjaki, lope za hrambo kmetijske mehanizacije in podobno,

 

– poslovne prostore, ki jih uporablja občinska uprava in KS za svoje delovanje,

 

– za prostore, ki jih uporabljajo humanitarne organizacije in društva, ki imajo sedež na območju Občine Podčetrtek,

 

– za objekte, ki se uporabljajo za potrebe zdravstva, šolstva, socialnega in otroškega varstva, kulture, znanosti in športa.

 

16. člen

 

Plačila nadomestila so oproščeni občani, ki so kupili novo stanovanje ali zgradili, dozidali ali nadzidali družinsko stanovanjsko hišo, če so v ceni stanovanjske hiše ali neposredno plačali stroške urejanja stavbnega zemljišča po določbah zakona o stavbnih zemljiščih. Oprostitev plačevanja nadomestila začne teči od dneva vselitve v stanovanje oziroma v stanovanjsko hišo. Oprostitev traja 5 let in se uvede na zahtevo občana.

 

17. člen

 

Občani, ki prejemajo stalno obliko materialne družbene pomoči oziroma skupni dohodek vseh družinskih članov, ki živijo z zavezancem v skupnem gospodinjstvu v preteklem letu, ne presega letnega bruto zajamčenega osebnega dohodka na družinskega člana, so oproščeni plačila nadomestila.

 

Občina Podčetrtek lahko tudi v drugih primerih (elementarne ali druge nezgode, bolezen v družini, invalidnost in drugo) oprosti zavezanca plačila nadomestila, če ugotovi, da bi plačevanje nadomestila ogrožalo socialno varnost zavezanca in njegove družine. Oprostitev velja za eno leto.

 

18. člen

 

Plačila so lahko delno ali v celoti oproščene pravne in fizične osebe, ki so vložile sredstva v izgradnjo ali dograditev poslovnih prostorov in so pričele z opravljanjem dejavnosti, ki zagotavlja dodatna delovna mesta in so v znatni meri vložile lastna sredstva v komunalno opremo stavbnega zemljišča po določilih zakona o stavbnih zemljiščih, za obdobje 3 let. Oprostitev se uvede na obrazloženo zahtevo zavezanca.

 

19. člen

 

Pisno zahtevo za oprostitev plačila ter dokazila (pogodba o nakupu, odločba o stroških komunalne opreme, potrdilo socialne službe in drugo) za oprostitev plačila nadomestila mora zavezanec vložiti najkasneje do 31. 1. za tekoče leto na Občino Podčetrtek. O oprostitvi plačila nadomestila odloči Občinska uprava občine Podčetrtek s sklepom in o oprostitvah obvesti občinski svet enkrat letno.

 

20. člen

 

Za površine letnega kopališča in avto campa, se upošteva za kriterij, namen uporabe, polovična vrednost točk za poslovne in proizvodne dejavnosti.

 

V. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA

 

21. člen

 

Mesečna višina nadomestila po merilih iz 11., 13. in 14. člena tega odloka se za zazidano stavbno zemljišče določi tako, da se skupno število točk pomnoži s stanovanjsko ali poslovno površino zavezančevega objekta in z vrednostjo točke za izračun nadomestila.

 

Mesečna višina nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče po merilih iz 11., 13. in 14. člena tega odloka se določi tako, da se skupno število točk pomnoži z površino zavezančevega nezazidanega stavbnega zemljišča in z vrednostjo točke za izračun nadomestila ter s faktorjem 0,20.

 

22. člen

 

Vrednost točke za izračun nadomestila v Občini Podčetrtek je 0,136 SIT v letu 2004. Vrednost točke se enkrat letno uskladi z rastjo cen življenjskih potrebščin in določi s sklepom občinskega sveta.

 

Nadomestilo odmeri davčni urad zavezancu z odločbo na osnovi veljavnega sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Podčetrtek.

 

23. člen

 

Za vzpostavitev evidence o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, so zavezanci dolžni v roku 15 dni od dneva prejema na posredovanem obrazcu – pozivu, sporočiti Občinski upravi občine Podčetrtek vse zahtevane podatke, ki so potrebni za izračun nadomestila.

 

Zavezancem, ki podatkov ne bodo sporočili v predpisanem roku, bo na predlog občinske uprave pristojni davčni organ odmeril nadomestilo pavšalno, in sicer: 200 m2 za stanovanjsko površino, 150 m2 v objektih za občasno bivanje in 400 m2 za poslovno dejavnost.

 

Če občinska uprava oceni, da pri posameznem zavezancu sporočeni podatki in razpoložljivi podatki iz uradnih evidenc bistveno odstopajo, se bodo le-ti dodatno preverili.

 

24. člen

 

Vsa sredstva, zbrana iz plačil nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč so prihodek proračuna Občine Podčetrtek in se namensko uporabljajo za pridobivanje, pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč ter za investicije in vzdrževanje komunalne infrastrukture na območju vseh naselij v občini. Evidenčno se sredstva vodijo po posameznih KS in se tam tudi porabljajo po z občino usklajenim planom KS.

 

VI. KAZENSKE DOLOČBE

 

25. člen

 

Z denarno kaznijo 150.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je zavezanec za plačilo nadomestila, če ne vloži prijave za odmero nadomestila v skladu s tem odlokom ali če v prijavi navede neresnične podatke.

 

Z denarno kaznijo do 30.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

 

Z denarno kaznijo do 100.000 SIT se kaznuje samostojni podjetnik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

 

Z denarno kaznijo do 30.000 SIT se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

 

VII. PREHODNE DOLOČBE

 

26. člen

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2004.

 

27. člen

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 11/95) na območju Občine Podčetrtek.

 

Št. 06202-067/2003

 

Podčetrtek, dne 17. oktobra 2003.

 

Župan

 

Občine Podčetrtek

 

Marjan Drofenik, univ. dipl. inž. str. l. r.

   

Odlok o dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Podčetrtek (Uradni list Republike Slovenije, št. 69/2009) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 

2. člen

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.