New Page 1

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – UPB, 106/05, 65/07 in 75/08) ter v povezavi s 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Črnomelj na 14. redni seji dne 6. 11. 2008 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja KS Dragatuš (del), Sinji vrh in Vinica

 

 

1. člen

 

 

V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območja KS Dragatuš (delno), Sinji vrh in Vinica (Uradni list RS, št. 70/95, 121/03, 57/06 in 75/08) – v nadaljevanju: odlok se v drugem odstavku 20. člena doda nova alinea z naslednjim besedilom: »dovoljena je gradnja največ po en nadzemni enostavni ali nezahtevni objekt za lastne potrebe iste vrste.«.

 

 

2. člen

 

 

V poglavju V. se pred besedo »KONČNE« doda besedilo »PREHODNE IN«, doda se nov 37.a člen, ki glasi:

 

 

»Mnenja občinskega urbanista oziroma urbanistične presoje, ki so bile izdane do uveljavitve zadnjih sprememb in dopolnitev odloka (Uradni list RS, št. 75/08) se uporabijo za izdajo gradbenih dovoljenj v primeru, ko projektna dokumentacija odstopa od določil odloka.«.

 

 

3. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Št. 3505-08/2008

 

 

Črnomelj, dne 6. novembra 2008

 

 

 

 

 

Župan

 

 

Občine Črnomelj

 

 

Andrej Fabjan l.r.