New Page 1

 

Na podlagi 12. in 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03-p, 58/03 – ZZK-1; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) in 30. člena Statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99, 11/01, 5/03, 24/04) je župan Občine Žetale sprejel

 

 

P R O G R A M   P R I P R A V E

 

 

sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Žetale

 

 

1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega izvedbenega akta

 

 

1.1. Ocena stanja:

 

 

V prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Žetale so opredeljena območja, ki se urbanistično urejajo z občinskimi lokacijskimi načrti ter preostala območja, ki jih urbanistično urejajo prostorski ureditveni pogoji.

 

 

Občinska lokacijska načrta urejata naslednji območji:

 

 

LN P26-T1 mejni prehod Gruškovje

 

 

LN P26-P1 Dobrina – kamnolom

 

 

 

 

 

Celotno preostalo območje se ureja s Prostorskimi ureditvenimi pogoji za območje Občine Majšperk. Le-ti trenutno veljajo tudi za območje Občine Žetale. Z njimi so podrobneje določeni urbanistični, oblikovalski ter drugi pogoji in merila za posege v prostor kot tudi ukrepi za ohranjanje naravnih in ustvarjenih vrednot človekovega okolja.

 

 

Na podlagi takratnega Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor so bili leta 1992 izdelani in sprejeti prostorski ureditveni pogoji za območje občine Ptuj izven mesta Ptuj. Odlok o njihovem sprejemu je bil objavljen v Uradnem vestniku občin Ormož in Ptuj, št. 20/92, njegov popravek pa v Uradnem vestniku občin Ormož in Ptuj, št. 22/92. Kasneje so bili prostorski ureditveni pogoji še dvakrat spremenjeni in dopolnjeni, objavi odlokov pa sta bili v Uradnem vestniku občin Ormož in Ptuj, št. 27/93 in 26/94.

 

 

Z letom 1995 so se – z izvršeno razdelitvijo območja do takrat enovite Občine Ptuj na Občino Majšperk in na preostalih osem občin – spremenila tudi meje in velikosti območij, urbanistično urejanih s prostorskimi v ureditvenimi pogoji.

 

 

Občina Majšperk je za svoje novo območje sprejela spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev. Odlok o njihovem sprejemu (objavljen je bil v Uradnem listu RS, št. 52/97) je določil, da se spremeni naslov odloka tako, da se glasi: Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Majšperk. Bistvenih vsebinskih sprememb odloka pa ob tem ni bilo, saj je tekstualni del sprememb in dopolnitev teh prostorskih ureditvenih pogojev še vedno povzemal tudi določila, ki se sploh niso nanašala na območje Občine Majšperk.

 

 

Ko se je pri ponovni delitvi občin leta 1999 izločilo iz območij obstoječih občin novih šest občin, je nova Občina Žetale še naprej uporabljala odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje prejšnje občine. Vse do danes sprememb imena ali drugih sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev zanje ni bilo.

 

 

1.2. Razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta

 

 

S 1. 1. 2003 je začel veljati Zakon o urejanju prostora (Uradni list št. 110/02, 8/03-p in 58/03-ZZK-1; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1), ki je drugače zastavil cilje urejanja prostora, usklajevanje razvojnih potreb z varstvenimi zahtevami, prostorsko načrtovanje in občinske prostorske akte.

 

 

Da bi ustrezno zagotovili izvajanje določila, da morajo biti vsi objekti skladni z izvedbenimi prostorskimi akti oziroma da je objekte potrebno projektirati in zgraditi oziroma rekonstruirati ter jih uporabljati tako, da bodo skladni s prostorskimi akti, je potrebno sedanje veljavne prostorske ureditvene pogoje spremeniti in/ali dopolniti.

 

 

Razlogi za pripravo Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Majšperk – in ki bodo seveda veljali samo za območje Občine Žetale – (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 20/92, 22/92-p, 27/93, 26/94, Uradni list RS, št. 52/97; v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve PUP) so:

 

 

– sprejem nove državne regulative na področju urejanja prostora in graditve objektov: predvsem so to ZUreP-1, Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in naslednji) ter Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03, 130/04),

 

 

– uskladitev občinskih prostorskih izvedbenih aktov s sprejetimi planskimi akti (tudi kartografsko gradivo),

 

 

– preimenovanje odloka /samo v delu, ki velja za območje Občine Žetale/ (spremeni se naslov odloka, tako da se ta naj glasi: Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Žetale),

 

 

– odločitev, da naj tekstualni del sprememb in dopolnitev PUP povzame samo tista določila, ki se nanašajo na območje Občine Žetale,

 

 

– določitev meril in pogojev za posege v prostor do takšne podrobnosti oziroma natančnosti, ki bo omogočala izdajo lokacijske informacije v obliki, predpisani s Pravilnikom o obliki lokacijske informacije ter o načinu njene izdaje (Uradni list RS, št. 35/04),

 

 

– izdelava digitalnega kartografskega dela navedenih prostorskih ureditvenih pogojev in

 

 

– popravki morebitnih tehničnih napak, nastalih pri izrisu grafičnega dela prostorskih ureditvenih pogojev in vseh zaporednih sprememb in dopolnitev le-teh.

 

 

1.3. Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta

 

 

Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Majšperk, ki vsebujejo tekstualni in grafični del, so bili po predpisanem postopku sprejeti z odlokom, le-ta pa je bil vsakokrat objavljen v občinskem uradnem glasilu.

 

 

Prostorski akt oziroma njegove spremembe in dopolnitve se pričnejo pripravljati na podlagi programa priprave prostorskega akta.

 

 

Zato se tudi te spremembe in dopolnitve PUP za območje Občine Žetale pripravijo skladno z določili ZUreP-1, do izdaje novih izvršilnih predpisov pa tudi skladno z določili Navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).

 

 

Po predhodno izvedenem zakonsko določenem običajnem postopku, se z odlokom sprejmejo spremembe in dopolnitve PUP. Odlok se objavi v uradnem glasilu Občine Žetale.

 

 

 

 

 

2. Predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev PUP

 

 

S spremembami in dopolnitvami PUP se bodo ponovno preverila ter po potrebi na novo določila merila in pogoji ter ukrepi za načrtovanje v prostoru za območje Občine Žetale.

 

 

Končni smisel teh sprememb in dopolnitev PUP je – v skladu z veljavno zakonodajo – izdaja popolne in nedvoumne lokacijske informacije za gradnjo, na podlagi katere bo investitor oziroma projektant pridobil pogoje za izdelavo projektne dokumentacije v delih, ki se nanašajo na skladnost objekta s prostorskim aktom.

 

 

Programska izhodišča in smernice za urbanistično postavitev, oblikovanje ter vse ostalo za območje sprememb in dopolnitev PUP so v principu zastavljena že v izdelanih prostorskih aktih. Torej bo predvidoma potrebna le kvalitetna nadgraditev obstoječega in ki bo ustrezno določila

 

 

– merila in pogoje glede namembnosti glede namembnosti površin, objektov in posegov,

 

 

– merila in pogoje glede vrste posegov,

 

 

– merila in pogoje za varstvo okolja,

 

 

– merila in pogoje glede umestitve in oblikovanja,

 

 

– merila in pogoje za prometno, komunalno in energetsko urejanje,

 

 

– merila in pogoje za funkcionalna zemljišča in

 

 

– morebitna druga merila in pogoje.

 

 

 

 

 

3. Okvirno ureditveno območje sprememb in dopolnitev PUP

 

 

Območje sprememb in dopolnitev PUP je celotno ureditveno območje Občine Žetale. Območje je omejeno z zunanjimi mejami Občine Žetale, znotraj pa so iz območja urejanja izločena tista poselitvena območja, za katere veljavni plan predvideva, da jih bodo delno ali v celoti urejali lokacijski načrti.

 

 

Celotna površina Občine Žetale meri 3.802,55 ha, dočim območje urejanja s prostorskimi pogoji znaša ca. 3.790 ha.

 

 

 

 

 

4. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev PUP in njihove naloge

 

 

 

 

 

Pripravljalec sprememb in dopolnitev PUP sta

 

 

Občina Žetale, Žetale 4, 2287 Žetale ter

 

 

Skupna občinska uprava, Mestni trg 1, Ptuj.

 

 

Pobudnik ter investitor sprememb in dopolnitev PUP je Občina Žetale.

 

 

 

 

 

Načrtovalec sprememb in dopolnitev PUP mora izpolnjevati pogoje iz 156. do 160. člena ZUreP-1 in ga investitor izbere po predpisih o oddaji javnega naročila. Izdelovalca izbere investitor; z izborom načrtovalca mora soglašati pripravljalec.

 

 

 

 

 

Nosilci urejanja prostora, ki v skladu z 29. in 33. členom ZUreP-1 podajo smernice in mnenja k spremembam in dopolnitvam PUP, so:

 

 

– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek za porečje reke Drave, Krekova ulica 17, Maribor (za področje voda);

 

 

– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova ulica 1/B, Ljubljana (za področje varstva okolja);

 

 

– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20, Maribor (za področje varstva narave);

 

 

– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, Maribor (za področje varstva kulturne dediščine, načrtovanje prostorskih ureditev in graditev v krajini ter zelenih struktur znotraj poselitvenih območij);

 

 

– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Einspilerjeva ulica 6, Ljubljana (sodelovanje na podlagi določil ZVO-1);

 

 

– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest Območje Ptuj, Trstenjakova ulica 5/a, p.p. 131, Ptuj (za področje državnih cest);

 

 

– Družba za avtoceste RS, Dunajska cesta 7, Ljubljana (za področje umeščanja avtocest);

 

 

– Ministrstvo za promet, Langusova ulica 4, Ljubljana (za področje letališč in zračne plovbe);

 

 

– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energetiko, Sektor za rudarstvo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana (za področje rudarstva oziroma odvzema mineralnih agregatov);

 

 

– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za elektronske komunikacije, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana (za področje umeščanja mobilne telefonije v poselitvenem območju);

 

 

– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Maribor, Ulica heroja Tomšiča 2, Maribor (za področje zdravstvenega varstva, ter ugotovitve glede združljivosti posameznih območij namenskih rab);

 

 

– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, Ljubljana (za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami);

 

 

– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 21, Ljubljana (za področje urejanja območij in infrastrukture, ki so namenjena za potrebe obrambe);

 

 

– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor, Tyrševa ulica 15, Maribor (za področje rabe in ohranjanja potencialov gozdnega prostora ter za lovstvo);

 

 

– Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana (za področje ribištva);

 

 

– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 56, 58, Ljubljana (za področje rabe in ohranjanja potencialov kmetijskih zemljišč);

 

 

– Elektro Maribor, Vetrinjska ulica 2, Maribor (za področje oskrbe z električno energijo);

 

 

– Telekom Slovenije d.d., Regionalna enota TK omrežja vzhod, Center skrbništva TK kabelskega omrežja, Titova cesta 38, Maribor (za področje umeščanja fiksne telefonije);

 

 

– Komunalno podjetje Ptuj d.d, Puhova ulica 10, Ptuj (za področje umeščanja javnega vodovodnega omrežja in oskrbe z vodo, umeščanja javnega omrežja odpadnih voda in čistilne naprave ter odvajanja odplak);

 

 

– Občina Žetale, Žetale 4, 2287 Žetale (za področje prometa, za lokalne ceste in javne poti);

 

 

– če se pri pridobivanju smernic ugotovi, da jih je potrebno pridobiti tudi še od drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobijo v tem istem postopku pridobivanja.

 

 

Nosilci urejanja prostora morajo v 30 dneh od prejema vloge in dokumentacije za pridobitev smernic in soglasij posredovati svoje smernice in soglasja pisno, sicer se šteje, da pogojev nimajo in zato njihovo sodelovanje in soglasje k predlogu sprememb in dopolnitev PUP ni potrebno. V primeru, da smernice nekaterih nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora načrtovalec sprememb in dopolnitev PUP kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.

 

 

Po predložitvi dopolnjenega predloga sprememb in dopolnitev PUP, nosilci urejanja prostora v 30 dneh, z mnenjem ugotovijo upoštevanje danih pogojev, sicer se šteje, da se z njimi strinjajo.

 

 

 

 

 

5. Seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje

 

 

Izbrani načrtovalec mora upoštevati pogoje smernic, ki jih izdajo nosilci urejanja prostora.

 

 

Pri izdelavi sprememb in dopolnitev PUP se upošteva veljavne planske akte, kakor tudi strokovne podlage, ki so bile izdelane pri spremembah planskih aktov.

 

 

Druga gradiva, ki jih je potrebno upoštevati pri izdelavi sprememb in dopolnitev PUP, so:

 

 

– obstoječa dokumentacija in dejansko stanje energetskih ter komunalnih vodov in naprav v območju urejanja. S podatki razpolagajo upravljalci posameznih infrastrukturnih objektov in naprav;

 

 

– zbir že podanih mnenj Službe mestnega arhitekta glede urbanistične ureditve in oblikovnih zasnov, in ki se nanašajo na pravila za načrtovanje grajene strukture (vsebujejo pa zahteve in usmeritve glede določanja tipologije pozidave, regulacijskih linij /elementov/, stopnje izkoriščenosti zemljišča za gradnjo, gradbenih parcel, višinskih gabaritov, lege načrtovanega objekta v prostoru in njegovo izvedbo; za graditev objektov izven poselitvenih območij pa vsebuje tudi zahteve in usmeritve glede urejanja razpršene gradnje).

 

 

 

 

 

6. Način pridobitve strokovnih rešitev

 

 

Strokovne rešitve prostorske ureditve, ki jo obravnava prostorski akt, se lahko pridobijo z izdelavo več variantnih rešitev. Vendar variantne rešitve niso obvezne za prostorski red občine, torej tudi niso obvezne za spremembe in dopolnitve PUP.

 

 

 

 

 

7. Navedba in način pridobitve geodetskih podlag

 

 

Geodetske podlage za izdelavo sprememb in dopolnitev PUP priskrbi v digitalni obliki Skupna občinska uprava.

 

 

 

 

 

8. Potek in roki za pripravo sprememb in dopolnitev PUP oziroma njegovih posameznih faz

 

 

Obvestilo o nameri priprave plana

 

 

V skladu z določilom četrtega odstavka 40. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04; ZVO-1) je Skupna občinska uprava dne 19. 1. 2005 Ministrstvo za okolje in prostor RS obvestila o nameri priprave plana. Na podlagi tega zaprosila je Ministrstvo za okolje in prostor pripravljalca plana z odločbo št. 354-09-49/2005 z dne 22. 3. 2005 seznanilo, da v postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Žetale je potrebno izvesti postopek celovite presoje njegovih vplivov na okolje.

 

 

Prva prostorska konferenca

 

 

Prostorsko konferenco pripravljalec skliče in vodi v skladu z 28. členom ZUreP-1. Izvede se z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave prostorskega akta. Konferenca (bila je 7. 9. 2005) je s svojimi priporočili podlaga za dokončno oblikovanje in sprejem tega programa priprave.

 

 

 

 

 

Sprejem in objava programa priprave:

 

 

Program priprave sprejme župan Občine Žetale. Program priprave se objavi v uradnem glasilu občine.

 

 

(oktober 2005).

 

 

 

 

 

Javno naznanilo o celoviti presoji vplivov na okolje

 

 

Glede na določilo 6. odstavka 40. člena ZVO-1, se z javnim naznanilom na svetovnem spletu in v enem od dnevnih časopisov, ki pokrivajo območje cele države, obvesti tudi javnost, da bo za plan izvedena presoja vplivov na okolje.

 

 

 

 

 

Okoljsko poročilo

 

 

Pripravljalec plana, za katerega se izvede celovita presoja vplivov na okolje, mora pred izvedbo celovite presoje vplivov na okolje zagotoviti okoljsko poročilo, njegovo revizijo ter ugotovitev glede ustreznosti okoljskega poročila.

 

 

Zbiranje ponudb, izbor načrtovalca, pogodba:

 

 

Investitor izvede postopek zbiranja ponudb in ostalega po zakonu o javnih naročilih.

 

 

(september 2005).

 

 

 

 

 

Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora:

 

 

Smernice in pogoje navedenih nosilcev prostora dogovorno pridobita pripravljalec in/ali izbrani načrtovalec. Potrebno pa je pridobiti tudi besedilo, za katero nosilec urejanja prostora posebej zahteva, da ga je potrebno vnesti v odlok.

 

 

(september, oktober 2005).

 

 

 

 

 

Izdelava predloga sprememb in dopolnitev PUP:

 

 

Izbrani načrtovalec pridobi strokovne podlage, morebitne variantne rešitve in druge pogoje, jih prouči in na njih podlagi izdela predlog sprememb in dopolnitev PUP najkasneje v roku 30 delovnih dni od dneva podpisa pogodbe in predložitve prejetih smernic oziroma projektnih pogojev. Izdelani predlog dostavi Skupni občinski upravi.

 

 

(november, december 2005).

 

 

 

 

 

Druga prostorska konferenca:

 

 

Najmanj 14 dni pred javno razgrnitvijo predloga sprememb in dopolnitev PUP, pripravljalec skliče in vodi zbor druge prostorske konference, na kateri se ugotovi, ali so priporočila s prve prostorske konference ter podane smernice in pogoji upoštevani v pripravljenem predlogu.

 

 

(december 2005, januar 2006).

 

 

 

 

 

Sprejem sklepa o razgrnitvi:

 

 

Župan sprejme sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev PUP.

 

 

 

 

 

Javna razgrnitev in javna obravnava:

 

 

Predlog sprememb in dopolnitev PUP s prilogami se javno razgrne za obdobje najmanj 30 dni. Sočasno se razgrne – vendar šele po ugotovitvi ustreznosti okoljskega poročila – tudi okoljsko poročilo in njegova revizija. O razgrnitvi in kraju ter času obravnave mora pripravljalec javnost obvestiti z objavo v uradnem glasilu ter na krajevno običajen način najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve.

 

 

(januar, februar 2006).

 

 

 

 

 

Javna obravnava:

 

 

V času javne razgrnitve izvede pripravljalec javno razpravo o predlogu sprememb in dopolnitev PUP ter o okoljskem poročilu. Občani, organi in organizacije, ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko dajo pisne pripombe in predloge v času trajanja javne razgrnitve. Rok za dajanje pripomb poteče s potekom javne razgrnitve.

 

 

 

 

 

Zapisnik o pripombah in predlogih, danih v času javne razgrnitve:

 

 

Zapisnik izdela pripravljalec.

 

 

 

 

 

Stališča o pripombah in predlogih, danih v času javne razgrnitve:

 

 

Predlog stališč in odgovorov na pripombe in predloge, dane v času javne razgrnitve, sestavita pripravljalec in načrtovalec, v sodelovanju s strokovnimi službami Občine Žetale ter pristojnimi institucijami.

 

 

Rok za pripravo predloga stališč in odgovorov na pripombe in predloge, podane v času javne razgrnitve, je 15 dni po končani javni razgrnitvi.

 

 

(februar, marec 2006).

 

 

 

 

 

Sprejem stališč do pripomb in predlogov ter prva obravnava odloka:

 

 

Predlog stališč in odgovorov obravnava Občinski svet Občine Žetale in zavzame do njih svoje končno stališča. Sočasno prvič obravnava odlok.

 

 

(februar, marec 2006).

 

 

 

 

 

Dopolnitev predloga sprememb in dopolnitev PUP:

 

 

Načrtovalec izdela s potrjenimi pripombami dopolnjen predlog sprememb in dopolnitev PUP v času 15 dni.

 

 

(marec, april 2006).

 

 

 

 

 

Pridobitev mnenj in/ali soglasij k dopolnjenemu predlogu sprememb in dopolnitev PUP:

 

 

Pripravljalec – po dogovoru je lahko to tudi načrtovalec – sprememb in dopolnitev pozove nosilce urejanja prostora, določene v 4. točki tega programa priprave, da podajo v 30 dneh mnenje k dopolnjenemu predlogu sprememb in dopolnitev PUP. Hkrati s pozivom jim pošlje tudi tisti del dopolnjenega prostorskega akta, ki se nanaša na zadeve iz njihove pristojnosti.

 

 

Prav tako je potrebno pridobiti okoljevarstveno soglasje in sicer še pred sprejemom plana na občinskem svetu.

 

 

(maj, junij 2006).

 

 

 

 

 

Druga obravnava odloka o spremembah in dopolnitvah PUP:

 

 

Dopolnjen končni predlog sprememb in dopolnitev PUP, skupaj s soglasji in mnenji ter priporočili obeh prostorskih konferenc in s pridobljenim okoljevarstvenim soglasjem, posreduje župan Občinskemu svetu Občine Žetale v drugo obravnavo. Usklajen predlog sprememb in dopolnitev PUP se sprejme z odlokom.

 

 

(maj, junij 2006).

 

 

 

 

 

Objava v uradnem glasilu:

 

 

Odlok se objavi v uradnem glasilu Občine Žetale.

 

 

(maj, junij 2006).

 

 

 

 

 

Priprava končnega elaborata, z vstavljenim odlokom in trajno vezanega:

 

 

Načrtovalec pripravi končni elaborat sprememb in dopolnitev PUP, vanj vstavi tudi objavljeni odlok ter elaborat trajno zveže.

 

 

Načrtovalec mora predati Skupni občinski upravi, štiri kompletirane izvode sprejetega prostorskega akta.

 

 

Po en izvod sprejetih sprememb in dopolnitev PUP bo predan

 

 

– Občini Žetale,

 

 

– krajevno pristojni upravni enoti (RS UE Ptuj, Oddelek za okolje in prostor) in

 

 

– pristojnim inšpekcijskim službam,

 

 

– en izvod pa bo hranjen na Skupni občinski upravi, kjer bo akt na vpogled dostopen javnosti.

 

 

Celotne sprejete spremembe in dopolnitve PUP s prilogami načrtovalec izdela tudi v digitalni obliki – CD, tako tekstualni kot grafični del.

 

 

(junij, julij 2006).

 

 

 

 

 

9. Obveznosti v zvezi s financiranjem sprememb in dopolnitev PUP

 

 

Finančna sredstva za pripravo strokovnih podlag, za izdelavo, za pridobitev soglasij ter za objavo sprememb in dopolnitev PUP, v skladu z zakonom in tem programom priprave, zagotovi Občina Žetale.

 

 

 

 

 

10. Končno določilo

 

 

Ta program priprave se objavi v uradnem glasilu Občine Žetale in v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Št. 350-05-115/04

 

 

Žetale, dne 24. oktobra 2005

 

 

Župan

Občine Žetale

Anton Butolen l.r.