New Page 1

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Pesnica (MUV, št. 6/99 in 4/2001) ter 23. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Pesnica (MUV, št. 2/98) je občinski svet občine

Pesnica na svoji 20. seji, dne 11. aprila 2006, sprejel

S K L E P

o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča v občini Pesnica za leto 2006

1. člen

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Pesnica za leto 2006 znaša 0,069 sit.

2. člen

Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške Regije.

Številka: 42008-1/2006-IRH

Datum: 12. april 2006

Župan

Venčeslav Senekovič, inž., s. r.