New Page 1

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04-uradno prečiščeno besedilo, 92/05 – ZJC-B, 111/05-odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06-odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11-odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) in 16. člena Statuta Občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/10) je Občinski svet Občine Žetale, na svoji 7. izredni seji, dne 20. 02. 2017, na predlog župana sprejel naslednji 

 

SKLEP

O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA

 

I.

Nepremičnini parc. št. 1632/8, k.o. (497) Dobrina, zemljišče v izmeri 197 m², se ukine status javnega dobra.

 

II.

Z uveljavitvijo tega sklepa nepremičnina iz I. točke izgubi status javnega dobra in postane polna last Občine Žetale.

III.

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 032-01-0007/2015-1-I-11

Datum: 20. 2. 2017

 

 

Občina Žetale

 

Anton Butolen, župan