New Page 2

Ob-8303/09

Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) ter Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07), ki jo zastopa župan Franc Bogovič, objavlja

javno zbiranje ponudb za nakup neprofitnih stanovanj v Krškem in prodajo zemljišča, k.o. Krško

1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Krško, Cesta kr ških žrtev 14, 8270 Krško, matična številka: 5874572, ID št. za DDV: SI18845673.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb Predmet javnega zbiranja ponudb je nakup neprofitnih stanovanj v Krajevni skupnosti mesta Krško Občine Krško, katerih najvišja cena brez DDV na m2 stanovanja znaša do 900 €/m2. Vsa ponujena stanovanja se morajo nahajati na 1 lokaciji.1

3. Način plačila Nakup stanovanj se izvrši na način, da se del kupnine zagotovi s prodajo nepremičnin parc. št. 446.S, 3022/3 in 3022/7, opredeljena kot stavbna zemljišča, v skupni izmeri 2.434 m2 in del nepremičnine parc. št. 3022/7, opredeljena kot kmetijsko zemljišče, v skupni izmeri 152 m2, vse katastrske občine Krško in vpisane v zemljiškoknjižni vložek št. 40, kjer je kot zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine vknjižena Občina Krško v deležu do celote (1/1). Za predmetne nepremičnine velja, na podlagi potrdila o namenski rabi prostora št. 3501-852/2009- O501, z dne 27. 7. 2009, Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Krško (Uradni list RS, št. 75/96, 73/00, 101/01, 15/05, 25/06 – obvezna razlaga in 77/08).

4. Izklicna cena zemljišča Izklicna cena zemljišč parc. št. 446.S, 3022/3 in 3022/7, vse katastrske občine Krško, v skupni izmeri 2.586 m2, znaša 60,28 €/m2 oziroma 155.884,08 € brez DDV. Cenitev predmetne nepremičnine je izvedel Vladimir Rostohar s.p.

5. Garancija za resnost ponudbe: Pred oddajo ponudbe mora biti priložena bančna garancija v višini 10% ponudbene vrednosti, sicer ponudba ni veljavna. Garancija mora veljati še najmanj 30 dni po izteku roka za veljavnost ponudbe. Garancija mora glasiti na Občino Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.

6. Pogoji javnega zbiranja ponudb

6.1 Na javnem razpisu lahko sodelujejo domače in tuje fizične in pravne osebe skladno z veljavno slovensko zakonodajo, ob pogojih vzajemnosti,

6.2 priglasitveni list za samostojne podjetnike oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe oziroma drugo potrdilo, ki izkazuje registracijo podjetja in ustrezno overjeno pooblastilo za vložitev pisne ponudbe, če ponudbo vlaga pooblaščenec (vse staro največ 30 dni),

6.3 v ponudbi navedejo število stanovanj, in sicer najmanj 10 stanovanj in ceno stanovanj v €/m2 v višini, ki je najmanj enaka najvišji ceni na m2 stanovanja, opredeljeni v 2. točki tega javnega zbiranja ponudb,

6.4 v ponudbi navedejo, da bodo za del kupnine odkupili zemljišče opredeljeno v 4. točki tega javnega zbiranja ponudb za ceno v €/m2 v višini, ki je najmanj enaka izklicni ceni,

6.5 leto dokončanja gradnje 2008 in 2009,

6.6 ponudnik se zaveže da Občini Krško zagotovi služnost na parc. št. 3022/3 in 3022/7, k.o. Krško v izmeri 284 m2 za potrebe širitve javne poti ter izvajanja infrastrukture in da se končni obračun plačila v naravi izvede po pravnomočni odločbi o parcelaciji, ki se izvede na podlagi projekta za izvedbo komunalne infrastrukture. 1 Lokacija – Videm ali stari del Krškega ali druga lokacija v KS mesta Krško. Vse ostale pogodbene obveznosti, ki niso opredeljene v tem javnem zbiranju ponudb se določijo s prodajno pogodbo.

7. Ponudba naj vsebuje:

7.1 navedbo identifikacijskih podatkov: za fizične osebe – ime, priimek, naslov, EMŠO in davčno številko; za pravne osebe – firmo, sedež, matično številko in davčno številko, (v prilogi – prijavni obrazec),

7.2 število ponujenih neprofitnih stanovanj,

7.3 opis objekta in stanovanj, ki naj zajemajo naslednje podatke:

7.3.1 leto gradnje objekta v katerem se stanovanja nahajajo,

7.3.2 lokacija objekta v katerem so locirana stanovanja,

7.3.3 fasada (toplotna izolacija, vrsta obdelave),

7.3.4 inštalacije (vodovod – napeljava mrzle in tople vode; elektrika – napeljava električne energije; ogrevanje – centralno, etažno; plinska napeljava; skupna televizijska antena, kabelska televizija, telekomunikacijski priključek, domofon, prisilno prezračevanje),

7.3.5 druga oprema (dvigalo, klimatska naprava, individualne merilne naprave – ogrevanje, vodovod, protivlomne naprave),

7.3.6 opis zunanje ureditve (zunanje pokrito parkirišče, zunanje nepokrito parkirišče; število parkirnih mest),

7.3.7 opis stanovanja glede na:

– bruto in uporabna2 površina posameznega stanovanja (najmanj 20 m2 do največ 65 m2 – glede na normative Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 9/07 Odl. US: P-31/06-4, 18/07 Skl. US: U-I-70/04-18, 45/08 – ZVEtL, 57/08 in Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09),

– v kateri etaži (klet, pritličje, nadstropje, mansarda) posamezno stanovanja nahaja,

– okviri oken (iz lesa, plastificirana, aluminijasta, iz drugega materiala), zasteklitev oken (enojna, dvojna, termoizolacijsko steklo),

– senčila (polkna, rolete, zunanje žaluzije, druga senčila),

– vrata (lesene masivne izvedbe, ostale izvedbe) in tlaki (betonski, teraco, ladijski pod, plastični podi, PVC, linolej, parket, keramika, kamen) po posameznem prostoru,

– notranje stene (beljenje, tapete, keramika v sanitarijah do 1.5 m višine, keramika v sanitarijah nad 1.5 m višine),

– skupne površine (skupna soba, sušilnica, pralnica, kolesarnica, zaklonišče),

7.4 opis posameznih prostorov v stanovanju, kateri prostori pripadajo stanovanju, njihova površina (prostor za bivanje in spanje, prostor za pripravo hrane, osebno higieno, drugi prostori, pomožni prostori), 2 Za uporabno površino stanovanja se šteje neto tlorisna površina stanovanj, ki se izračuna tako, da se površine prostorov za pripravo hrane, osebno higieno, bivanje in spanje pomnožijo z redukcijskim faktorjem 1,0. V primeru mansard se površina teh prostorov do višine prostora 1,6 m ne upošteva oz, se pomnoži s faktorjem redukcije 0. Za pomožne prostore se površine pomnožijo s naslednjimi redukcijskimi faktorji: za ložo 0,75; za shrambo izven stanovanja 0,75; za pokriti balkon ali pokrito teraso, drvarnico v zidanem objektu 0,50; za odkriti balkon ali odkrito teraso 0,25. Atriji niso zaželjeni, v primeru, da so izvedeni, pa se ovrednotijo s korekcijskim faktorjem 0,10

7.5 opis opreme posameznih stanovanj (bojler – do 30 l, nad 30 l, električni, plinski; pomivalno korito; štedilnik; hladilnik; zmrzovalna skrinja; omare; pralni stroj),

7.6 vrednost stanovanj brez DDV in z DDV.

8. Obvezne priloge:

8.1 grafičen prikaz stanovanj (tlorise),

8.2 kopijo veljavnega upravnega dokumenta (gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje),

8.3 kopijo sklepa ali odločbe Geodetske uprave Republike Slovenije, ki določa posamezne identifikacijske številke dele stavbe (etažno lastnino), ki jim pripadajo solastniški deleži na skupnih delih stavbe,

8.4 kopijo akta o ustanovitvi etažne lastnine, ki je vpisan v zemljiško knjigo,

8.5 aktualne zemljiškoknjižne izpiske, ki zagotavljajo kupcu bremen prost prenos lastninske pravice,

8.6 podpisane in žigosane izjave (v prilogi dokumentacije):

– Prijavni obrazec;

– Opredelitev stavbe in opis stanovanj, kot to določa točka 6,7 in 8 tega javnega zbiranja ponudb;

– Izjava o strinjanju z načinom plačila navedenim pod točko 3;

– Izjava o vezanosti na dano ponudbo do dne 5. 3. 2010;

– Izjava, da se primopredaja stanovanj opravi najkasneje do 5. 3. 2010;

– Izjava o pogojih razpisa.

9. Bančne garancije

Prodajalec bo v zavarovanje svojih obveznosti zagotovil odpravo napak, ki se bodo pokazale v jamčevalnih rokih, v skladu s prvim odstavkom 26. člena Zakona o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (ZVKSES) (Uradni list RS, št. 18/04), pri notarju Pavlin Boris, ki bo sestavil notarski zapis splošnih pogojev prodaje, deponiral bančno garancijo, ki bo glasila na ime notarja, kot upravičenca iz garancije.

10. Merila:

Merila za izbor najugodnejše ponudbe Občina Krško bo ponudnika, ki bo ponudil najugodnejšo ponudbo izbrala na podlagi

meril: število ponujenih neprofitnih stanovanj (40%);

10.1.1 št. pritličnih stanovanj ali stanovanj v I. nadstropju max. površine 35 m2 z najvišjimi točkami3 (10%),

10.1.2 št. stanovanj max. površine 35 m2 z najvišjimi točkami (5%),

10.1.3 št. pritličnih stanovanj ali stanovanj v I. nadstropju max. površine 45 m2 z najvišjimi točkami (10%),

10.1.4 št. stanovanj max. površine 45 m2 z najvišjimi točkami (10%),

10.1.5 št. stanovanj max. površine 62 m2 z najvišjimi točkami (5%),

10.2 najvišja ponujena cena za zemljišče na m2 (20%),

10.3 najnižja ponujena cena stanovanja na m2 (40%).

Ponudbe morajo prispeti na Občino Krško najkasneje do 22. 1. 2009 do 12. ure v zaprti ovojnici na naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, z oznako »Ne odpiraj

– Ponudba za nakup neprofitnih stanovanj v Občini Krško, št. 3529-9/2009 (0406)«. 3 Točke posameznega stanovanja bomo določili na podlagi zapisnika o točkovanju stanovanja, ki upošteva parametre opredeljene v točki 7 tega javnega zbiranja ponudb. Na ta način se določi kakovost posameznega stanovanja. Ponudnik lahko dokumente, ki so sestavni del ponudbene dokumentacije, predloži v fotokopijah, razen podpisanih izjav, ki jih ponudnik predloži v originalu. Najemodajalec lahko predmetni postopek zbiranja ponudb kadarkoli v času do sklenitve prodajne pogodbe ustavi. Ponudbo mora podpisati pooblaščena oseba. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa ali v primeru nepravočasne ponudbe, je pristojna komisija ne bo upoštevala. Komisijsko odpiranje ponudb, ki jo imenuje župan in po zaključku postopka predlaga županu izbor, bo potekalo dne 25. 1. 2010 ob 8. uri v prostorih občine Krško. Odpiranje ponudb ni javno. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri, najkasneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb. V kolikor komisija med ponudniki ne bo mogla izbrati najugodnejšega ponudnika si pridržuje pravico, da ponovi objavo javnega zbiranja ponudb. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti predkupno pogodbo v roku 15 dni od dneva prejetje sklepa o izbrani ponudbi, v kolikor ne bo možno skleniti prodajno pogodbo do 19. 2. 2010 in prodajno pogodbo za stanovanja do primopredaje stanovanj oziroma do 5. 3. 2010, sicer se šteje, da je od ponudbe odstopil. Občina Krško si pridržuje pravico da spremeni rok oddaje ponudb, rok izbora javnega zbiranja ponudb, rok sklenitve morebitne predkupne pogodbe, rok sklenitve prodajne pogodbe in rok primopredaje stanovanj, vendar le na način da te roke podaljša.

11. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o predmetu javnega zbiranja ponudb dobijo interesenti na občini Krško na tel. 07/49-81-295 pri Janku Avsecu – vodji oddelka za gospodarske dejavnosti ali na tel. 07/49-81-279 pri mag. Jordan Janji – višji svetovalki za stanovanjske zadeve.

Občina Krško