New Page 1

OBČINA PREVALJE

Trg 2a

PREVALJE

 

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2006, 19/2006-popr., 34/2007)  in 24. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2006, 1/2008)

 

SKLICUJEM

3. izredno sejo Občinskega sveta Občine Prevalje

v ponedeljek, 7. junija 2010, ob 17.00 uri,

v sejni sobi Občine Prevalje

 

z naslednjim predlogom 

 

DNEVNEGA REDA:

1. Ugotovitev sklepčnosti

2. Potrditev dnevnega reda 3. izredne seje

3. Projektna naloga »Prenova stadiona Prevalje« (gradivo 1, 2, 3, 4)

4. Premoženjsko pravne zadeve (gradivo)

 

OBČINA PREVALJE

ŽUPAN

dr. MATIC TASIČ, l.r

 

 

Vabljeni:

- Člani občinskega sveta

- Primož Praper, k tč. 3

- novinarji

 

V vednost:

- predsedniki svetov KS

- nadzorni odbor