New Page 1

V skladu z 97. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00, 51/04, 26/05, 118/06 in 70/08), soglasjem Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota, k tarifnim postavkam ob prehodu na obračun fiksnega dela po priključni moči, št. 38005-003/2005, z dne 21. 4. 2005, Uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne porabnike (Uradni list RS, št. 28/11), soglasjem Mestne občine Murska Sobota št. 354-0012/2010 z dne 27. 10. 2011, in v skladu z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09), distributer toplote objavlja

 

C E N I K 

storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja

 

I.

 

S tem cenikom se oblikujejo nove cene storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja, ki jih zaračunava Komunala javno podjetje d.o.o., kot distributer toplote in upravljavec kotlovnice Lendavska sever v Murski Soboti.

 

II.

 

Cene storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja se obračunavajo po naslednjih postavkah:

+------------+------------+-------+-------------+-------+-------+

| Proizvod – |   Enota    |  Cena |  Dodatek na | Končna| Končna|

|  storitev  |            |  brez |  povečanje  |  cena | cena z|

|            |            | DDV na|  energetske |  brez | DDV na|

|            |            | enoto |učinkovitosti| DDV na| enoto |

|            |            |       |  na enoto*  | enoto |       |

+------------+------------+-------+-------------+-------+-------+

|Variabilni  |            |       |             |       |       |

|del:        |            |       |             |       |       |

+------------+------------+-------+-------------+-------+-------+

|Dobavljena  |  EUR/MWh   |       |             |       |       |

|toplota     |            |       |             |       |       |

+------------+------------+-------+-------------+-------+-------+

|–           |            |67,6650|    0,5000   |68,1650|81,7980|

|stanovanjski|            |       |             |       |       |

|odjem       |            |       |             |       |       |

+------------+------------+-------+-------------+-------+-------+

|– ostali    |            |67,6650|    0,5000   |68,1650|81,7980|

|odjem       |            |       |             |       |       |

+------------+------------+-------+-------------+-------+-------+

|Fiksni del: |            |       |             |       |       |

+------------+------------+-------+-------------+-------+-------+

|Priključna  |EUR/kW/mesec|       |             |       |       |

|moč         |            |       |             |       |       |

+------------+------------+-------+-------------+-------+-------+

|–           |            | 1,5100|             | 1,5100| 1,8120|

|stanovanjski|            |       |             |       |       |

|odjem       |            |       |             |       |       |

+------------+------------+-------+-------------+-------+-------+

|– ostali    |            | 1,5100|             | 1,5100| 1,8120|

|odjem       |            |       |             |       |       |

+------------+------------+-------+-------------+-------+-------+

* S 1. februarjem 2010 se v skladu z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09), na obračunane količine toplote po merilniku toplote, zaračuna prispevek k ceni toplote za povečanje energetske učinkovitosti.

 

III.

 

Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati cenik št. C0-004/2010-DP, objavljen v Uradnem listu RS, št. 22/10, dne 19. 3. 2010.

 

IV.

 

Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene se uporabljajo od 1. decembra 2011 dalje.

 

Zap. št.: C0-010/2011-DP-04

Murska Sobota, dne 10. novembra 2011

 

KOMUNALA javno podjetje d.o.o. 

Murska Sobota 

Direktor 

mag. Drago Šiftar l.r.