New Page 2

Na podlagi 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 29/95, 40/99, 36/00, 101/05, 4/06 – UPB1, 60/07, 93/07 – UPB2), določil Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07) in 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 11. redni seji dne 29. 5. 2012 sprejel

P R A V I L N I K

o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Dobrepolje

1. člen

V Pravilniku o merilih za določitev podaljšanega obrato­valna časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 76/10 in 8/11) – v nadaljevanju: pravilnik, se v drugem odstavku 5. člena, doda nova, tretja alineja, ki se glasi:

»– gostinskim obratom v poletnem času, ki traja med 1. 5. in 31. 10., od ponedeljka do četrtka, najdlje do 23.00 ure. «

2. člen

V 8. členu člena Pravilnika, se doda nov odstavek, ki se glasi:

»Občinska uprava lahko začasno takoj prekliče dovoljenje za podaljšani obratovalni čas na pisni predlog policije, pristoj­nega sodišča, tržnega inšpektorja ali pisne pritožbe najmanj treh sosedov in hkratnega predloga za preklic soglasja vsaj enega izmed prej navedenih organov. Zoper odločitev o za­časnem preklicu pritožba ne zadrži izvršitve. Gostinski obrat v času trajanja začasnega preklica že pridobljenega dovoljenja na podlagi novo vložene vloge ne more pridobiti novega dovo­ljenja za podaljšani obratovalni čas.

3. člen

V celoti se razveljavi besedilo 9. člena Pravilnika in se ga nadomesti z novim, ki se glasi:

»Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času v skladu s tem pravilnikom se gostinskemu obratu lahko odvzame oziroma skrajša na redni obratovalni čas v naslednjih primerih:

– da je policija ali tržna inšpekcija v obdobju veljavnosti podaljšanega obratovalnega časa zoper nosilca gostinske de­javnosti več kot trikrat uvedla postopek zaradi kršitve javnega reda in miru ali kršitev zakona o gostinstvu,

– da je bilo gostinskemu obratu v obdobju veljavnosti podaljšanega obratovalnega časa več kot trikrat začasno pre­klicano dovoljenje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času gostinskega obrata.«

4. člen

V 10. členu, se črta besedna zveza »določil 8. in 9. člena« in se nadomesti z besedno zvezo »določil 9. člena«.

5. člen

V prvem odstavku 11. člena pravilnika se spremeni bese­dna zveza »izda odločbo za enodnevno izjemno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega lokala, in sicer:«, tako da se glasi: »izda odločbo za izjemno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega lokala, za največ en dan, in sicer:«.

6. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0007-0002/2012

Videm, dne 30. maja 2012

Župan

Občine Dobrepolje

Janez Pavlin l.r.