New Page 2

Na podlagi 18. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) ter 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99, 19/00 in 116/00), je Občinski svet občine Bled na 30. redni seji dne 3. 7. 2002 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah odloka o krajevnih skupnostih v Občini Bled

1. člen

V odloku o krajevnih skupnostih v Občini Bled (Uradni list RS, št. 46/96) se besedilo 4. člena spremeni in glasi:

“Svet krajevne skupnosti Bled šteje sedem članov.

Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Bled se oblikujejo 3 volilne enote.

1. volilna enota obsega prostorska okoliša 0023 in 0024.

V tej volilni enoti se voli en član sveta.

2. volilna enota obsega prostorske okoliše 0001, 0002, 0010, 0011, 0012, 0013, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022 in 0085.

V tej volilni enoti se voli tri člane sveta.

3. volilna enota obsega prostorske okoliše 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0086, 0087 in 0088.

V tej volilni enoti se voli tri člane sveta.“

2. člen

Za sedanjim 6. členom se doda novi 6. člen, ki se glasi:

“Svet krajevne skupnosti Rečica šteje pet članov.

Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se oblikuje ena volilna enota, ki zajema prostorske okoliše 0014, 0015, 0016, 0017, 0025 in 0026.

V volilni enoti se voli pet članov sveta.“

Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.

3. člen

Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, Krajevna skupnost Rečica pa se konstituira po rednih volitvah v svete krajevnih skupnosti.

 

Št. 01505-2/2002

Bled, dne 3. julija 2002.

Župan Občine Bled

mag. Boris Malej l. r.