New Page 2

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 108. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 6/17) je župan Občine Turnišče dne 21. 12. 2020 sprejel

 

S K L E P 

o začasnem financiranju Občine Turnišče v obdobju januar–marec 2021 

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA 

 

1. člen 

 

(vsebina sklepa) 

 

S tem se določa in ureja začasno financiranje Občine Turnišče (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2021 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).

Če proračun ni sprejet v obdobju začasnega financiranja se obdobje začasnega financiranja lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta.

 

2. člen 

 

(podlaga za začasno financiranje) 

 

Začasno financiranje temelji na zadnjem veljavnem proračunu občine za leto 2020. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18; v nadaljevanju: ZJF), Odlokom o proračunu Občine Turnišče za leto 2020 (Uradni list RS, št. 7/20) in Odlokom o spremembah Odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 2020 (Uradni list RS, št. 124/20; v nadaljevanju: odlok o proračunu).

 

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 

 

3. člen 

 

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 

 

V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju proračuna za leto 2020.

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:

KONTO

OPIS

Proračun januar– marec 2021

A – BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)

515.542

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

513.467

70

DAVČNI PRIHODKI

474.027

 

700 Davki na dohodek in dobiček

459.329

 

701 Prispevki za socialno varnost

0

 

703 Davki na premoženje 

12.314

 

704 Domači davki na blago in storitve

2.385

 

706 Drugi davki

0

71

NEDAVČNI PRIHODKI

39.440

 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

32.376

 

711 Takse in pristojbine

515

 

712 Globe in druge denarne kazni

0

 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

118

 

714 Drugi nedavčni prihodki

6.429

72

KAPITALSKI PRIHODKI

1.609

 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

 

721 Prihodki od prodaje zalog

0

 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

1.609

73

PREJETE DONACIJE

0

 

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

 

731 Prejete donacije iz tujine

0

 

732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč

0

74

TRANSFERNI PRIHODKI

466

 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

466

 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

4.164

78

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

0

 

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU

0

 

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

0

 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

451.882

40

TEKOČI ODHODKI

185.565

 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenih

31.595

 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

5.446

 

402 Izdatki za blago in storitve

144.523

 

403 Plačila domačih obresti

0

 

409 Rezerve

4.000

41

TEKOČI TRANSFERI

214.318

 

410 Subvencije

19.081

 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

142.491

 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

3.150

 

413 Drugi tekoči domači transferi

49.596

 

414 Tekoči transferi v tujino

0

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

46.995

 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

46.995

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

5.044

 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam

0

 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

5.044

 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)

63.660

B – RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

 

750 Prejeta vračila danih posojil

0

 

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

 

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

 

440 Dana posojila

0

 

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

0

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

C – RAČUN FINANCIRANJA

 

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

 

500 Domače zadolževanje

0

 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)

0

55

ODPLAČILA DOLGA

0

 

550 Odplačila domačega dolga

0

 

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)

63.660

 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

0

 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

0

 

XII. OCENJENO STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2020

433.576

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun občine tekočega leta.

 

4. člen 

 

(posebni del proračuna) 

 

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.

 

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 

 

5. člen 

 

(uporaba predpisov) 

 

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.

 

6. člen 

 

(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 

 

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

 

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 

 

7. člen 

 

(obseg zadolževanja občine) 

 

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.

V obdobju začasnega financiranja se občina lahko v skladu s 85. členom ZJF likvidnostno zadolži v primeru, da se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje začasnega financiranja ne more uravnovesiti, vendar se na tej podlagi ne sme povečati obseg odhodkov in drugih izdatkov, ki je določen v 3. členu tega sklepa.

 

5. KONČNA DOLOČBA 

 

8. člen 

 

(uveljavitev sklepa) 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2021 dalje.

 

Št. 900-29/2020

Turnišče, dne 22. decembra 2020

 

Župan 

Občine Turnišče 

Borut Horvat