New Page 2
 

Na podlagi 4. člena Zakona o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94, 36/00 - ZPDZC in 35/01 - ZMed) in 18. člena statuta Občine Vodice (Uradni list RS, št. 49/95, 27/96, 31/98, Uradno glasilo Občine Vodice, št. 7/98, 15/04, 6/05 in odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-I-250/98) je Občinski svet občine Vodice na 25. redni seji, dne 25.03.2013 sprejel

 

ODLOK

 

o javnem občinskem glasilu

 

Kopitarjev glas

 

I. Splošne določbe

 

1. člen

 

Kopitarjev glas je javno občinsko glasilo Občine Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice.

 

2. člen

 

Namen javnega občinskega glasila je obveščati občane občine Vodice in druge zainteresirane o dejavnostih v občini Vodice.

 

Cilj glasila je objavljanje objektivnih in celovitih informacij o vseh področjih življenja in dela v občini Vodice.

 

3. člen

 

Javno občinsko glasilo izhaja praviloma mesečno, v slovenskem jeziku.

 

4. člen

 

Na podlagi tega odloka Občinski svet Občine Vodice sprejme še Pravilnik o honoriranju v javnem občinskem glasilu Kopitarjev glas.

 

II. Programska zasnova

 

5. člen

 

Glasilo ima programsko zasnovo, s katero se podrobneje določi namen izdajanja in temeljna vsebinska izhodišča glasila.

 

Programsko zasnovo sprejme občinski svet na predlog uredniškega odbora, ki ga zastopa odgovorni urednik.

 

Programska zasnova javnega občinskega glasila se objavi na način, kot se objavi ta odlok.

 

Občinski svet redno spremlja uresničevanje programske zasnove in v ta namen najmanj enkrat letno obravnava poročilo odgovornega urednika.

 

III. Odgovorni urednik

 

6. člen

 

Javno občinsko glasilo ima odgovornega urednika, ki ga imenuje občinski svet, za dobo, ki je za 90 (devetdeset) dni daljša od mandatne dobe občinskega sveta.

 

Za odgovornega urednika je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonom.

 

Odgovorni urednik je odgovoren:

 

- za uresničevanje programske zasnove javnega občinskega glasila,

 

- za vsako informacijo, objavljeno v glasilu, razen v primerih, ki jih določa zakon,

 

- za to, da so objavljeni prispevki v skladu s programsko zasnovo glasila ter načeli novinarske etike.

 

7. člen

 

Delo odgovornega urednika obsega:

 

- vodenje uredniškega odbora,

 

- vsebinsko oblikovanje časopisa,

 

- usklajevanje rokov z vsemi sodelujočimi pri pripravi časopisa,

 

- koordinacija in nadzor ostalih izvajalcev pri pripravi časopisa (tisk, postavitev, avtorji, ..),

 

- pregled in ureditev vseh prispelih člankov, komunikacija z avtorji,

 

- odgovarjanje za vsako objavljeno informacijo v skladu z zakonom o medijih,

 

- pridobivanje oglaševalcev v okviru oglasnega prostora.

 

Odgovorni urednik lahko v javnem občinskem glasilu objavlja članke in fotografije.

 

8. člen

 

Odgovorni urednik lahko zavrne objavo posameznega prispevka v primerih, določenih z zakonom.

 

9. člen

 

Odgovorni urednik je za svoje delo odgovoren občinskemu svetu. Odgovorni urednik mora o svojem delu pisno poročati občinskemu svetu najmanj enkrat letno, oziroma kadar ga za to zadolži občinski svet.

 

10. člen

 

Odgovorni urednik ima pravico do plačila za opravljeno delo v skladu s Pravilnikom o honoriranju prispevkov in dela v javnem občinskem glasilu Kopitarjev glas.

 

Za opravljanje dela odgovornega urednika se sklene ustrezna pogodba med Občino Vodice in odgovornim urednikom. Pogodba se sklene za obdobje, ki je določeno v 1. odstavku 6. člena tega odloka.

 

IV. Uredniški odbor

 

11. člen

 

Občinski svet imenuje uredniški odbor, ki ga sestavljajo odgovorni urednik, pomočnik odgovornega urednika ter še največ po en član uredniškega odbora na predlog vsake liste zastopane v Občinskem svetu Občine Vodice, vendar skupno število članov uredniškega odbora ne sme presegati števila list, ki so bile izvoljene v občinski svet.

 

Člani uredniškega odbora so imenovani za dobo, ki je za 90 (devetdeset) dni daljša od mandatne dobe občinskega sveta.

 

Delo uredniškega odbora mora biti v skladu s programsko zasnovo in v skladu z Zakonom o javnih glasilih.

 

Člani uredniškega odbora ne smejo biti člani Občinskega sveta Občine Vodice, člani Nadzornega odbora Občine Vodice, zaposleni v občinski upravi Občine Vodice in župan Občine Vodice.

 

Člani uredniškega odbora imenujejo pomočnika odgovornega urednika izmed članov uredniškega odbora, ki jih je imenoval občinski svet.

 

Pomočnik odgovornega urednika aktivno sodeluje pri vseh delih, ki jih opravlja odgovorni urednik in nadomešča odgovornega urednika.

 

Za udeležbo na sejah uredniškega odbora pripada drugim članom uredniškega odbora razen odgovornega urednika in pomočnika odgovornega urednika, sejnina v enakem znesku, kot je določena za člane delovnih teles v pravilniku o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Občini Vodice.

 

Člani uredniškega odbora imajo pravico do plačila za opravljeno delo v skladu s Pravilnikom o honoriranju prispevkov in dela v javnem občinskem glasilu Kopitarjev glas.

 

Za plačilo opravljenega dela se s člani uredniškega odbora sklene ustrezna pogodba.

 

V. Oblika in sestavni deli javnega občinskega

 

glasila

 

12. člen

 

Obliko javnega občinskega glasila določi uredniški odbor.

 

Na vsakem izvodu javnega občinskega glasila mora biti navedeno:

 

- ime glasila,

 

- navedba, da gre za javno glasilo Občine Vodice,

 

- naziv in sedež izdajatelja,

 

- ime ali firma in sedež tiskarja,

 

- kraj in datum izdaje ter letnik izdaje,

 

- zaporedna številka izdaje,

 

- ime in priimek odgovornega urednika,

 

- ime in priimek lektorja,

 

- podatek o številu izvodov posamezne izdaje.

 

13. člen

 

V javnem občinskem glasilu mora biti zagotovljen prostor za naslednje rubrike:

 

a. delo župana in občinske uprave

 

1. Rubrika vsebuje informacije, ki so povezane z aktualnim delom občinske uprave. Predstavljene so aktivnosti župana, občinske uprave, obiski različnih delegacij, informacije z novinarskih konferenc, okrogle mize, sodelovanje občine v pomembnih projektih, opis projektov in investicij, ki jih vodi Občina Vodice.

 

2. Rubrika obsega praviloma do štiri strani v glasilu, oziroma v skladu z občinskimi potrebami.

 

b. občinski svet in nadzorni odbor

 

1. V tej rubriki so predstavljene pomembnejše teme s sej občinskega sveta, povzetki sprejetih sklepov, odlokov in drugih aktov, stališča svetniških skupin, delovnih teles občinskega sveta do posameznih aktualnih tem ter predstavitev svetnikov Občinskega sveta Občine Vodice.

 

2. V rubriki je predstavljeno tudi delo Nadzornega odbora Občine Vodice.

 

3. Rubrika obsega praviloma do dve strani v glasilu.

 

c. delo političnih strank ali list

 

1. Rubrika je namenjena predstavitvi dela političnih strank ali list, ki imajo izvoljenega predstavnika v občinskem svetu oziroma predstavnikom občinskega sveta, ki niso člani politične stranke ali liste.

 

2. V tej rubriki lahko o svojem delovanju poročajo tudi izvoljeni predstavniki v državnem ali evropskem parlamentu in državnem svetu s stalnim prebivališčem v občini Vodice ali je občina Vodice del njihovih volilnih okrajev.

 

3. Rubrika obsega praviloma do dve strani v glasilu.

 

4. Vsaka politična stranka ali lista oz. predstavnik občinskega sveta, ki ni član politične stranke ali liste, ima pravico do največ štirih objav na leto.

 

d. volitve

 

1. V času volilne kampanje, ob razpisu volitev in referendumov mora glasilo del prostora nameniti za predstavitev kandidatov in kandidatnih list.

2. V času rednih lokalnih volitev se za namen iz predhodne točke izda posebna volilna izdaja javnega občinskega glasila.
 

2   3. Odgovorni urednik mora zagotoviti vsem organizatorjem enake pogoje za objavljanje.

 

3  4. Podrobnejša pravila za te objave v skladu z zakonom, ki ureja volilno kampanjo, sprejme uredniški odbor. Pravila se objavijo na spletni strani Občine Vodice in v glasilu.

 

e. javni zavodi in javna podjetja

 

1. V rubriki javni zavodi in javna podjetja predstavljajo svoje aktivnosti.

 

2. Rubrika obsega praviloma do ene strani v glasilu.

 

f. društva

 

1. Društva, klubi in druge organizacije, ki delujejo na območju občine Vodice, lahko v glasilu predstavijo svoje aktivnosti in delovanja.

 

2. Rubrika obsega praviloma do tri strani v glasilu.

 

g. ostale objave

 

1. V glasilu je prostor namenjen tudi objavam javnih razpisov Občine Vodice, javnih zavodov, organizacij, društev in drugih, vabilom, obvestilom, zahvalam in podobno.

 

2. Rubrika obsega praviloma do tri strani v glasilu.

 

h. pisma bralcev

 

stališča, mnenja, opozorila, predloge, pobude, pritožbe in komentarje.

 

2. Rubrika obsega praviloma do ene strani v glasilu.

 

14. člen

 

Odgovorni urednik skladno s programsko zasnovo pridobi prispevke za preostali prostor v glasilu.

 

Glasilo ima lahko tudi priloge, o čemer odloči odgovorni urednik.

 

15. člen

 

V glasilu se del prostora nameni tudi za oglaševalske vsebine. Odgovorni urednik določi obseg teh vsebin in njihovo umestitev v glasilu.

 

Cenik za objavo oglasov, objav, obvestil in prilog sprejme Občinski svet Občine Vodice s sklepom.

 

16. člen

 

Avtorji prispevkov in fotografij, objavljenih v glasilu, so upravičeni do izplačila honorarja v primeru, da odgovorni urednik naroči prispevek ali fotografijo oz. se na pobudo avtorja dogovori za prispevek ali fotografijo.

 

Višina honorarja je določena v Pravilniku o honoriranju prispevkov in dela v javnem občinskem glasilu Kopitarjev glas.

 

Z avtorji prispevkov ali fotografij se sklene ustrezna pogodba.

 

Odgovorni urednik je zadolžen za pravočasno sporočanje vseh podatkov za sklenitev ustreznih pogodb z avtorji prispevkov ali fotografij in podatkov o izplačilih občinski upravi Občine Vodice.

 

VI. Tiskanje in razdelitev javnega občinskega

 

glasila

 

17. člen

 

Tiskanje javnega občinskega glasila opravlja izvajalec, ki ga izbere župan v skladu s predpisi o javnem naročanju.

 

Z izvajalcem se sklene pogodba o opravljanju storitev tiskanja javnega občinskega glasila.

 

18. člen

 

Razdeljevanje (distribucijo) javnega občinskega glasila opravlja občinska uprava.

 

Javno občinsko glasilo se brezplačno razdeli v enem izvodu vsakemu gospodinjstvu v občini, javnim zavodom in službam, gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom in obrtnikom, ki imajo sedež v občini Vodice.

 

VII. Financiranje javnega občinskega glasila

 

19. člen

 

Za izdajanje javnega občinskega glasila se zagotovijo sredstva v občinskem proračunu.

 

Sredstva, pridobljena z objavo plačanih oglasov v javnem občinskem glasilu so prihodek občinskega proračuna.

 

VIII. Končni določbi

 

20. člen

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o javnem glasilu občine Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 2/2000, 7/2002 in 1/2011).

 

21. člen

 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Vodice.

 

 

 

Številka: 011-08/2010-106

 

Datum: 25.03.2013

   
 

Župan Občine Vodice

Aco Franc Šuštar, l.r.

   
 

Odlok o spremembah odloka o javnem občinskem glasilu Kopitarjev glas (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 12/2014) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 

3. člen

 

 Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Vodice.

 

 

 

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o javnem občinskem glasilu Kopitarjev glas (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 7/2018) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 

2. člen

 

Ta odlok začne veljati 15. dan bo objavi v Uradnem glasilu Občine Vodice.